Arbete och utkomst

Arbetsmarknaden, yrkena, lönerna och arbetsplatserna är på många sätt könsbundna. Val som är typiska för det egna könet görs till exempel i

 • utbildningen
 • yrkesvalet
 • rekryteringen
 • organiseringen av arbetet
 • lönesättningen
 • karriäravancemanget.

Könet kan begränsa deltagandet i arbetslivet och individer kan utsättas för diskriminering på grund av kön i arbetslivet. En arbetsmarknad som är segregerad enligt kön har dessutom en bredare inverkan på fördelningen av resurser och välfärd i samhället.  

Sysselsättning och anställningsförhållanden enligt kön

I Finland har sysselsättningsgraden bland kvinnor och män länge legat ganska nära varandra. År 2022 var sysselsättningsgraden bland män 73,9 procent och bland kvinnor 73,8 procent. 

Kvinnor sysselsätts oftare än män i deltids- och visstidsanställningar. Männens arbetsveckor är längre än kvinnornas och på männens arbetsplatser finns det mer osäkerhet än på kvinnornas arbetsplatser.

I Finland är ungefär en tredjedel av företagarna kvinnor och två tredjedelar män.

Män inleder sin karriär med mer krävande arbetsuppgifter än kvinnor, och kvinnor fungerar fortfarande mer sällan än män i ledningsuppgifter. Kvinnor som arbetar som chefer arbetar ofta med olika stöduppgifter, såsom personalförvaltning och kommunikation.

Segregation enligt kön i yrkesbranscherna

Arbetsmarknaden i Finland är kraftigt differentierad enligt kön. Kvinnor placerar sig oftare inom den kommunala sektorn och män inom den privata sektorn. Män och kvinnor verkar också som företagare inom branscher som är differentierade enligt kön.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var de branscher som hade den största kvinnliga majoriteten år 2022

 • hälso- och socialtjänster, 85 % kvinnor
 • annan serviceverksamhet, 73 % kvinnor
 • utbildning, 69 % kvinnor.

De branscher med störst mansdominans 2022 var 

 • byggande, 90 % män 
 • transport och lagring, 79 % män
 • jord- och skogsbruk samt fiske och utvinning av mineral, 75 % män.

Jämställda yrken är yrken med minst 40 procent både kvinnor och män. År 2021 var andelen löntagare som arbetade inom ett jämställt yrke endast 10 procent. 

Löneskillnaden mellan könen

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat långsamt i Finland. Enligt Statistikcentralens förtjänstnivåindex utgjorde kvinnornas inkomster 2022 i genomsnitt 84 procent av männens inkomster på hela arbetsmarknaden. Inom olika sektorer är skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster mindre.

Löneklyftan grundar sig på många faktorer. Kvinnor och män arbetar inom olika branscher och i olika uppgifter. Inom många kvinnodominerade branscher är lönesättningen lägre än inom mansdominerade branscher. För män är inkomstutvecklingen kraftigare än för kvinnor och män uppnår i genomsnitt den högsta inkomstnivån i yngre ålder än kvinnor. Hos kvinnor bromsas inkomstutvecklingen till exempel av längre familjeledigheter än hos män.

Det bör observeras att man i Finland inte kan förklara männens högre löner med utbildning. Kvinnor är mer utbildade än män, men kvinnornas medelinkomster är mindre än männens på alla utbildningsnivåer.

Löneskillnaden påverkar också pensionerna. År 2022 var kvinnornas genomsnittliga pension 80 procent av männens pensioner i Finland.