Våld mellan unga

Olika former av våld mellan unga har minskat under de senaste decennierna. Under den senaste tiden har det dock funnits tecken på att allvarligt våld mellan unga ökar: Till exempel har det blivit vanligare med hot med eggvapen och användning av eggvapen i slagsmål. Allvarligt våld är dock fortfarande mycket sällsynt och koncentreras till ett fåtal unga, som vanligtvis också har missbruksproblem och andra problem.

Våld som unga upplever

Enligt enkäten Hälsa i skolan (2021) hade 16 procent av de unga i årskurserna 8 och 9 i grundskolan upplevt fysiska hot under det senaste året. Ju äldre barnet är, desto oftare är våldsutövaren en jämnårig. 

Enligt en enkät om ungdomsbrottslighet (2020) bland elever i årskurs nio utsattes unga oftast för fysiskt våld av syskon (11 %), kompisar (11 %) eller andra bekanta unga (7 %). Våld förekommer ganska sällan i ungas parförhållanden (2 %). Sju procent av ungdomarna rapporterade att de deltagit i slagsmål och fyra procent att de deltagit i misshandel under året. Kamratvåld drabbar oftare pojkar än flickor.

Våld som utövas av jämnåriga kamrater har precis som annat våld negativa konsekvenser för såväl offrets som förövarens psykiska hälsa och välfärd. Även mobbning i skolan är våld som har allvarliga konsekvenser för hälsan. Mobbning i skolan har bland annat ett samband med självdestruktivt beteende bland unga. 

Bakgrundsfaktorer till våld mellan unga

Bakgrunden till våld mellan unga är både individuella faktorer och miljöfaktorer. Individuella faktorer som inverkar på våld bland unga är bland annat 

  • bristande impulskontroll
  • problem med att uttrycka sig verbalt och hantera känslor
  • alkohol- och drogberoende.

Miljöfaktorer som höjer risken för våld bland unga är bland annat 

  •  våld i hemmet eller våld mellan andra familjemedlemmar
  • annan illabehandling 
  • psykosociala stressfaktorer i familjen och vänkretsen. 

Våld i anslutning till narkotika- och annan yrkesbrottslighet har förekommit i liten utsträckning i Finland, men våld i anslutning till organiserad brottslighet verkar öka bland unga. 

I vissa grupper beror våld mellan unga på att hedersvåld för att återställa respekten från familjen, släkten eller klanen är godtagbart.

Mer information