Effektiviteten av coronavaccinationerna i Finland (COVID-19)

Här beskrivs THL:s öppna material som beskriver coronavaccinationernas effekt i Finland. Materialet riktas till medborgarna, medierna, myndigheterna och forskarna som information om de risker för allvarlig sjukdom som coronaviruset orsakar hos olika befolkningsgrupper och vaccinationsskydd.

Materialet publiceras via THL:s öppna API.

Uppgifterna kan även granskas direkt i statistiktabeller i färdiga grafer. Tabellerna publiceras som statistikkuber som låter användaren själv välja material. 

API-adress
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/api/epirapo/covid19inci.json

Materialets ämnesområde: epirapo

Materialets namn: covid19inci

Beskrivning av THL:s API för öppen data (endast på finska)

Licens för THL:s öppna data (endast på finska)

Beskrivning av materialet

Materialets population är personer i Finlands befolkningsdatasystem. Materialet innehåller information om förekomsten av coronavirussmitta och allvarliga sjukdomsformer i olika åldersgrupper, mellan könen och enligt vaccinationsskyddet.

Det huvudsakliga syftet med materialet är att möjliggöra kvantitativa granskningar av skillnaderna mellan riskerna för allvarlig sjukdom mellan vaccinerade och ovaccinerade.

En närmare beskrivning av materialet och observationer om jämförbarheten hos incidensen i olika befolkningsgrupper finns i grafer som sammanställts av materialet.
Grafer som sammanställts av materialet

Materialets dimensioner och mätare beskrivs nedan. Mer teknisk information om materialets innehåll finns i statistikkuben.

Indikatorer

Obs! Standardiseringen av incidensen enligt ålder och kalendermånad beskrivs i samband med graferna som sammanställts av materialet (länk ovan).

Mätare Teknisk identifikation SID Beskrivning Källa
Uppföljningstid (månader/100 000 personer)
 
 
personmonths 650911

Antal uppföljningsmånader. En uppföljningsmånad är 30 uppföljningsdagar.

I materialet börjar uppföljningen av personer 2020-03-01 och avslutas vid coronasmitta, dödsfall eller i slutet av den sista deltagande månaden.

Befolkningsdatasystemet,

Registret över smittsamma sjukdomar

Antalet infektioner som krävt sjukhusvård
 
 
inpatient_n 639169 Antal personer som får vårdavdelningsvård inom den specialiserade sjukvården på grund av COVID-19-sjukdom. Uppgiften baserar sig på vårdavdelningsvårdsperioderna i Vårdanmälningssystemet där patienten har en säkerställd coronasmitta i registret över smittsamma sjukdomar -7/+14 dagar från ankomstdatumet till vårdperioden och åtminstone en av vårdperiodens diagnoskoder pekar på coronavirus, infektion i andningsvägarna eller allvarliga komplikationar av dessa.

Registret över smittsamma sjukdomar,

Vårdanmälningsregistret

Incidensen av infektioner som krävt sjukhusvård (per månad/100 000 personer) inpatient_rate_adj 642065 Ålder- och kalendermånadsstandardiserad incidens av personer i vårdavdelningsvård inom den specialiserade sjukvården på grund av COVID-19-sjukdomen.

Befolkningsdatasystemet,

Registret över smittsamma sjukdomar,

Vårdanmälningsregistret

Antalet infektioner som krävt intensivvård
 
 
icu_n 639171 Antal personer med säkerställd COVID-19 inom den specialiserade sjukvården. Uppgiften baserar sig på personer på intensivvården i Intensivvårdens kvalitetsregister (COVID-19 säranteckning) som kodats med säkerställd COVID-19 där patienten dessutom har en säkerställd coronainfektion i Registret över smittsamma sjukdomar -7/+28 dagar från ankomstdagen till vårdperioden. 

Registret över smittsamma sjukdomar,

Intensivvårdens kvalitetsregister

Incidensen av infektioner som krävt intensivvård (per månad/100 000 personer) icu_rate_adj     642062 Ålders- och kalendermånadsstandardiserad incidens av personer i intensivvård.    
 
 

Befolkningsdatasystemet,

Registret över smittsamma sjukdomar,

Intensivvårdens kvalitetsregister

Dödsfall i samband med coronainfektion, antal death_n 639168 Antal som avlidit inom 30 dygn från coronasmitta. Observera att ingen bedömning av dödsorsaken har utförts

Befolkningsdatasystemet,

Registret över smittsamma sjukdomar

Dödsfall i samband med coronainfektion, incidens (per månad/100 000 personer) death_rate_adj 642064 Ålders- och kalendermånadsstandardiserade dödsfall i samband med coronainfektion.

Befolkningsdatasystemet,

Registret över smittsamma sjukdomar

Antalet coronainfektioner case_n 639170 Antalet coronainfektioner. Registret över smittsamma sjukdomar
Incidensen av coronainfektioner (per månad/100 000 personer) case_rate_adj  642063 Ålders- och kalendermånadsstandardiserad incidens av COVID-19-smitta.    

Befolkningsdatasystemet,

Registret över smittsamma sjukdomar


Dimensioner

Dimensionerna är dimensioner (klassificerbara variabler) enligt vilka materialet kan förevisas. Varje dimension delas in i en eller flera nivåer med hjälp av vilka man kan skapa tabeller med önskade vyer av materialet. 

Dimensionerna och nivåerna som finns i kubens användargränssnitt och gränssnitt beskrivs i tabellen nedan.

Dimension Dimensionens identifikation (ID) Nivå Nivåns identifikation Rotnodens identifikation (SID) Beskrivning
Ålder inciagegroup Åldersgrupp agegroup - Åldersgrupp vid uppföljningsmånaden: 12-29, 30-49, 50-69, 70+
- - Åldersgrupperna sammanlagt root 639348 -
Vaccinationsskydd incivacstatus Vaccinationsskydd status - Se avsnittet Information (i samband med graferna som sammanställts av materialet)
- - Hela befolkningen root 639350 -
Kön  incisex Kön  incisex - Män,Kvinnor
- - Alla kön root 639342 -
Tid  quadrimestermonth Månad month - En månadslång period, till exempel januari 2021
- - Tredjedelsår quadrimester - En period på fyra månader, till exempel 01.01.2021 – 30.04.2021
- - Alla månader root 642723     -

 

Kombinationer som granskas

Av dataskydds- och innehållsorsaker finns inte alla möjliga kombinationer att tillgå från materialet. Följande kombinationer kan hämtas via gränssnittet för öppna data och granskas i statistikkubens användargränssnitt:

Älder Vaccinationskydd Kön Tid
root/agegroup root/status root quadrimester/month
root root/status root/agegroup quadrimester


Materialet erbjuder inte några färdigräknade material för hela tidsperioden på grund av innehållsmässiga orsaker. Könsspecifika uppgifter finns bara för tredjedelsår i olika vaccinationsskydd. Ålders- och könsspecifika uppgifter visas inte alls av dataskyddsorsaker.

API-logik

Via API kan du hämta uppgifterna antingen i CSV- eller JSON-format.
Gränssnittet bygger på dimensioner som fördelar sig på paren <dimensionsidentifikation> - <nodidentifikation> (id-sid). Av dessa två är id text och sid en sifferserie. Som avskiljare används bindestreck (-). Genom att välja ett eller flera id-sid-par, väljer man det perspektiv man vill granska datan från.

I JSON-format finns en förteckning över alla tillgängliga id-sid-par på adressen GRÄNSSNITTETSADRESS.dimensions.json

Den egentliga datan finns på adressen som ges i formatet

<GRÄNSSNITTETSADRESS>?row=<DIMENSION1 ID>-<SID>&column=<DIMENSIONS2 ID>-<SID>&filter=measure-<M*TARENS ID>. 

I adressen kan man lägga till det antal id-sid-par man behöver för rad- och kolumnvariablerna samt filter för den valda mätaren. I tabellen dimensioner och mätare finns dimensionernas tekniska identifikatorer samt rotnodernas identifikationer.

Som standard returnerar gränssnittet nivån för värdet som motsvarar det valda ID-SID-paret och alla de direkta ’barnens’ värden. Om till exempel ID-SID identifierar dimensionens root-nivå (radsumma, alla) så returenras som standard radens summa och den näst finfördelade uppgiften. Sökningen kan begränsas till värdena på den valda noden genom att lägga till en punkt (.) efter sid-numret.

Förutom i JSON-stat-format är det också möjligt att hämta data i CSV-format via gränssnittet. Detta sker helt enkelt genom att ersätta "json" med "csv” i adressen.

Mer information om formatet JSON-stat finns på adressen

Kontaktuppgifter

Kontakt och frågor om materialet kan skickas till: 
epidemia.avoindata(at)thl.fi

Respons om THL:s kubanvändargränssnitt och API för öppna data kan skickas till:
tietojarjestelmat(at)thl.fi