Äldre

Statistik om ämnet

Anstaltsvård och boendeservice inom socialvården

Statistiken innehåller bland annat kommunspecifika uppgifter om anstaltsvården och boendeservicen för äldre. Uppgifterna bygger på socialvårdens vårdanmälningar.

Uppföjning av äldreomsogen

Statistiken över uppföjning av äldreomsogen innehåller uppgifter om serviceboende med heldygnsomsorg, personaldimensioneringen, strukturen för personalen inom social- och hälsovården vid enheterna och yrkesgruppernas direkta klientarbete. 

Statistiken är avsedd som stöd för uppföljning, utvärdering, tillsyn och styrning av verksamheten för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, förvaltningsmyndigheter, planerare och forskare som behöver aktuell information om serviceproduktionen inom serviceboende med heldygnsomsorg för äldre i Finland.

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi

Andra webbsidor

Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre
SHM:s kvalitetsrekommendation

Nordic Social-Statistical Committee (NOSOSCO)
Information om äldre i de nordiska länderna