Anstaltsvård och boendeservice inom socialvården

Statistik för 2023 har publicerats

Statistikrapport Anstaltsvård och boendeservice inom socialvården 2023 kom ut på finska 15.5.2024. Den svenska versionen kommer att läggas ut på dessa 
webbsidor senare. 
Statistik för 2023 på finska

 

Anstaltsvård och boendeservice inom socialvården 2022

Antalet klienter inom socialvårdens anstalts- och boendetjänster med heldygnsomsorg på samma nivå som föregående år

I slutet av år 2022 omfattades sammanlagt 63 000 klienter av socialvårdens boende-service med heldygnsomsorg för äldre, handikappade och inom psykiatrin, och cirka 12 000 klienter av tjänster som inte tillhandahölls dygnet runt. Antalet klienter inom institutionsvård och boendeservice för äldre minskade jämfört med året innan (Kuvio 1). Under hela året omfattades sammanlagt cirka 108 000 personer av dygnetrunt-vården. Antalet klienter under hela året hölls på nästan samma nivå som året innan (-0,9 %).

Antalet kortvariga (maximalt 90 dygn) vårdperioder inom tjänster med stöd dygnet runt minskade inom nästan alla tjänster jämfört med föregående år. Korta vårdperioder var inom samtliga tjänster vanligtvis maximalt en vecka. Inom assisterat boende för personer med utvecklingsstörning var 93 % av alla kortvariga vårdperioder på högst en vecka. Inom den psykiatriska boendeservicen med heldygnsomsorg var även kortvariga vårdperioder som var längre än en vecka vanliga.

Av klienterna inom institutionsvård och boendeservice inom socialvården anlitade klienter inom missbrukarvårdens institutionsvård förhållandevis flest hälsotjänster. Inom primärvården var besök på läkar- och sjukskötarmottagningar betydligt vanligare bland klienter inom alla tjänster än på distansmottagningar. Medan klienter på styrda boenden och stödboenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning använde den specialiserade sjukvården i minst utsträckning. Antalet besök på läkarmottagning inom primärvården var proportionellt minst bland klienter inom serviceboenden med heldygnsomsorg.

Ladda ner hela statistikrapporten

Från och med år 2010 har klientantalet på ålderdomshem och hälsovårdscentralernas bäddavdelningar minskat, antalet klienter inom serviceboende med heldygnsomsorg har ökat. Det totala antalet klienter har minskat.
Antalet klienter inom institutionsvård och boendeservice för äldre i slutet av åren 2000–2022.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Källa

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2022
Anstaltsvård och boendeservice inom socialvården 2022

Statistikrapport 29/2023, 30.5.2023.

Finlands officiella statistik, Institutionsvård och boendeservice inom socialvården. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Lasse Mielikäinen
tel. 029 524 7011

Raija Kuronen
tel. 029 524 7477

e-post: [email protected]

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet