Sosiaaliturvan menot ja rahoitus 2022

Sosiaaliturvan menot olivat 80 miljardia euroa - reaalisesti menot laskivat 4 prosenttia edellisvuodesta

Vuonna 2022 Suomen sosiaaliturvamenot olivat 80 miljardia euroa. Käyvin hinnoin laskettuna menot kasvoivat 2 miljardia euroa. Reaalisesti laskettuna menot kuitenkin vähenivät 4 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Vuoden 2022 menojen reaaliseen vähenemiseen vaikuttivat inflaatio sekä koronaepidemia ja sen vuoksi sosiaaliturvassa vuosina 2020 ja 2021 voimassa olleet väliaikaiset muutokset.

Reaalihinnoin tarkasteltuna vuonna 2022 sosiaaliturvan menoissa suurin suhteellinen muutos edelliseen vuoteen nähden tapahtui Työttömyys-pääryhmän menoissa. Ne laskivat 24 prosenttia (-1 291 m€) vuodesta 2021. Muutoksen taustalla on työllisyystilanteen palautuminen koronaepidemian aiheuttamasta työttömyys- ja lomautusaallosta (vuonna 2020 menot kasvoivat 35 %, vuonna 2021 menot vähenivät 7 %).

Sosiaaliturvan menoista suurin osuus (43 %) oli ikääntymiseen liittyviä menoja. Ikääntymiseen liittyvät menot olivat 34 miljardia euroa (33 mrd. € 2021). Menot laskivat reaalisesti edellisvuodesta noin kolme prosenttia. Sosiaaliturvan menoista toiseksi suurimman osuuden (23 %) muodostivat Sairaus ja terveys -pääryhmän menot. Menot olivat 19 miljardia euroa (18 mrd. € 2021). Reaalisesti menot laskivat edellisvuodesta noin kaksi prosenttia.

Vuonna 2022 sosiaaliturvamenojen rahoitusosuudet pysyivät lähes ennallaan. Rahoituksesta valtion ja kuntien yhteenlaskettu osuus oli 49,2 prosenttia, mikä on sama osuus kuin vuonna 2021. Työnantajien rahoitusosuus oli 30,9 prosenttia (edellisvuonna 30,6 %). Vakuutettujen rahoitusosuus laski 14,8 prosenttiin (edellisvuonna 15,2 %). Rahoituksesta viisi prosenttia katettiin eri sosiaaliturvarahastojen tuloilla (edellisvuonna 5 %).

Lataa koko tilastoraportti

Ikääntyminen-menoryhmän osuus on suurin, toiseksi suurin menoryhmä on Sairaus ja terveys.
Kuvio 1. Sosiaaliturvan menot pääryhmittäin vuosina 1995–2022 vuoden 2022 hinnoin.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

THL kokoaa vuosittain sosiaaliturvan meno- ja rahoitustiedot koko maan tasolla. Tiedot kerätään EU:n sosiaaliturvan tilastointijärjestelmän (ESSPROS) mukaisesti. Sen mukaan sosiaaliturvaan kuuluvat kaikki julkisten ja yksityisten tahojen toimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata yksilön ja perheen toimeentulo tiettyjen riskien ja tarpeiden varalta.

Sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilastoa varten tiedot kootaan tilastoista, tilinpäätöksistä, vuosikertomuksista ja muista vastaavista lähteistä. Keskeisimmät tietolähteet ovat Kelan tilastotietokanta Kelasto, Eläketurvakeskuksen tilastoraportit ja tilastotietokannat, Tilastokeskuksen kuntataloustilasto sekä kansantalouden tilinpito. Lisäksi sosiaaliturvan meno- ja rahoitustietoja kootaan useiden muiden organisaatioiden tilinpäätöksistä ja muista vastaavista lähteistä.

Tilasto ilmestyy tilastovuotta seuraavan vuoden jälkeisenä vuonna alkuvuodesta.

Lähde

Sosiaaliturvan menot ja rahoitus 2022
Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering 2022
Social protection expenditure and financing 2022

Tilastoraportti 8/2024, 20.2.2024
Suomen virallinen tilasto, Sosiaaliturvan menot ja rahoitus. THL. SVT-logo

Yhteystiedot

Tuuli Puroharju
puh. 029 524 7042

sähköposti: [email protected]

Laatuseloste

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Muualla verkossa

Tilaston menetelmäkuvaus (ESSPROS) (pdf 3,4Mt) (englanniksi)

Eurostatin tilastotietokanta
Tietoja sosiaaliturvan menoista ja rahoituksesta EU-maissa

OECD Social Expenditure Database
Tietoja OECD-maiden sosiaalimenoista 

Pohjoismainen sosiaalitilastokomitea (NOSOSKO)
Tietoja sosiaaliturvasta pohjoismaissa

Anna palautetta