Terveydenhuollon menot ja rahoitus

Terveydenhuollon menot ja rahoitus tilastosta julkaistaan ennakkotiedot vuodelta 2022. Samalla julkaistaan tarkennetut/korjatut tiedot tilastovuoden 2021 osalta. Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2022-tilastoraportti julkaistaan elokuun 2024 aikana.

Kuntataloustilasto lakkautettiin tilastovuoteen 2020. Tilastovuodesta 2021 alkaen vastaavia tietoja julkaistaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen taloustilastossa. Koska tilastoinnissa siirryttiin uuteen palveluluokitukseen, vuosien 2021 ja 2022 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin tilastovuosiin nähden (kts. Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous 2021, Laatuseloste). Lisäksi kuntayhtymien raportoimissa tiedoissa tilastovuodelta 2021 on havaittu laatupuutteita, jonka vuoksi kuntayhtymien osalta osa tiedoista on saatavilla vain ennakkotietoina

Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2020

Koranaepidemian aiheuttama terveydenhuollon menojen kasvu näkyi etenkin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon avohoidossa

Vuonna 2020 Suomen terveydenhuollon menot olivat 22,9 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna terveydenhuollon menot kasvoivat reaalisesti 3,6 prosenttia. Asukasta kohden menot olivat 4 138 euroa.

Terveydenhuollon menojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä, ollen 9,6 prosenttia vuonna 2020.

Kasvua oli etenkin somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidon (+16,8) sekä perusterveydenhuollon avohoidon menoissa (+12,1 %). Erikoissairaanhoidon avohoidon kasvua selittänee koronanäytteenottojen kirjaaminen erikoissairaanhoidon käynneiksi yhdessä kiireettömän hoidon vähenemisen kanssa. Kiireettömän hoidon väheneminen näkyi vastaavasti menojen laskuna somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa ja päiväkirurgiassa. Koronaepidemia selittänee myös perusterveydenhuollon avohoidon kasvua. Perusterveydenhuollon avohoidon etäasiointi kasvoi lähes 21 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Voimakasta kasvua oli myös sairausvakuutuksen korvaamissa avohoidon reseptilääkkeissä (+7,9 %) sekä ikääntyneiden ja vammaisten pitkäaikais- ja kotihoidon (+6,7 %) menoissa.

Vuonna 2020 terveydenhuollon menojen julkisen rahoituksen osuus oli 78,1 prosenttia ja yksityisen rahoituksen osuus 21,9 prosenttia. Julkisen rahoituksen osuudessa nousua oli 1,3 prosenttiyksikköä vuoteen 2019 verrattuna.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Terveydenhuoltomenot vuosina 2000–2020 vuoden 2020 hinnoin, milj. euroa.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

THL kerää vuosittain OECD:n terveystilinpitojärjestelmän (SHA 2011, System of Health Accounts 2011) mukaisiin käsitteisiin ja luokituksiin pohjautuvat tiedot julkisen ja yksityisen terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta.

Terveydenhuollon menot ja rahoitustilastoa varten tiedot kerätään tilastoista, rekistereistä, toimintakertomuksista, tilinpäätöksistä ja muista vastaavista lähteistä.

Tiedot päivitetään kerran vuodessa keväisin.

Lähde

Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2020
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2020
Health Expenditure and Financing 2020

Tilastoraportti 18/2023, 8.5.2023.
Suomen virallinen tilasto, Terveydenhuollon menot ja rahoitus. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Petri Matveinen
puh. 029 524 7682

sähköposti: [email protected]

Laatuseloste

Muualla palvelussa

Ikä- ja sukupuoliryhmittäiset menot
Tietoja terveyden- ja vanhustenhuollon menoista

Yksikkökustannukset
Tietoja terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden yksikkökustannuksista

Muualla verkossa

OECD
Tietoja terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta OECD-maissa

Pohjoismainen lääkintätilastokomitea (NOMESKO)
Tietoja terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta Pohjoismaissa

Suomen virallinen tilasto (SVT)
SVT-kriteerien mukaisia tilastoja yhteiskunnan kehityksestä ja tilasta eri tiedontuottajilta

Anna palautetta