Narkotikaforskning

Finländarnas narkotikabruk och utvecklingen av attityderna till narkotika, narkotikaproblemen och narkotikapolitiken följs upp i olika forskningsprojekt. I forskningen tillämpas ofta tvärvetenskapliga angreppssätt. Materialet består bland annat av återkommande enkätundersökningar, olika slags statistik och register, intervjuer och webbdiskussioner. Forskningen sträcker sig allt från befolkningsnivå till begränsade specialgrupper. 

Alkohol- och narkotikaundersökning

Med hjälp av enkätundersökningar har man utrett användningen av narkotika och andra droger samt åsikterna om och attityderna till narkotika bland den vuxna befolkningen i Finland år 1992, 1996, 1998, 2002, 2006, 2010 och 2014. Det senaste undersökningen genomfördes hösten 2018. Med hjälp av undersökningarna är det möjligt att granska förändringar både i hur vanligt det är att använda narkotika och i attityderna. Informationen har en central roll i den nationella uppföljningen av narkotikafrågan.
Alkohol- och narkotikaundersökning 

Narkotikamissbrukare

Narkotikamissbrukarna bland befolkningen utvärderas i forskningsprojekt som genomförs med några års mellanrum. Undersökningen genomförs med hjälp av en statistisk modellering som baseras på observationer av opioid- och amfetaminanvändare i vård- och polisregistren. Resultaten används bland annat för att bedöma hur narkotikasituationen utvecklas och behovet av tjänster.
Missbrukare av amfetaminer och opioider (på finska, Duodecim)

Avloppsvattenundersökning: droganvändning på populationsnivå

THL:s avloppsvattenundersökning producerar information om användningen av narkotika på regional nivå och hur den förändras. Situationen i Finland bedöms genom en jämförelse med den internationella narkotikasituationen.
Avloppsvattenundersökning (på finska)  

Undersökning om rester av injicerad narkotika

THL:s undersökning om rester av injicerad narkotika ger information om användningen av injicerad narkotika och hur användningen förändras. Situationen i Finland bedöms genom en jämförelse med den internationella narkotikasituationen.
Undersökning om rester av injicerad narkotika (på finska) 

Inventering av alkohol- och narkotikarelaterade fall

Med inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall samlar man in uppgifter om alkohol- och narkotikarelaterade ärenden inom alla social- och hälsovårdstjänster. Inventeringarna har gjorts med fyra års mellanrum sedan 1987. Målet med undersökningen är att skapa en bild av servicesystemet för missbrukare, som omfattar hälso- och sjukvården och socialväsendet men också till exempel en stor grupp aktörer inom tredje sektorn. Inventeringarna gör det möjligt att följa förändringarna i servicesystemet och klientkretsen.
Inventering av alkohol- och narkotikarelaterade fall 

Substitutionsbehandling

Substitutionsbehandlingens korta och händelserika historia i Finland och Norden beskrivs i nedanstående publikationer.

Publikationer

Partanen, Airi & Alho, Hannu & Forsell, Martta & Kotovirta, Elina & Kuussaari, Kristiina & Mäkelä, Niklas & Rönkä, Sanna & Selin, Jani & Vorma, Helena (2017). Opioidikorvaushoito on laajentunut ja monimuotoistunut. Suomen Lääkärilehti 72(2017): 2981–2987.

Selin, Jani & Perälä, Riikka & Stenius, Kerstin & Partanen, Airi & Rosenqvist, Pia & Alho, Hannu (2015). Opioidikorvaushoito Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Suomen Lääkärilehti 70(19): 51-57. [På engelska: Nordic Studies on Alcohol and Drugs 32(2015):3, 311-324.]

Partanen, Airi & Vorma, Helena & Alho, Hannu & Leppo, Anna. Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito Suomessa. Suomen Lääkärilehti 69(2014): 481–6.

Selin, Jani & Hakkarainen, Pekka & Partanen, Airi & Tammi, Tuukka & Tigerstedt, Christoffer: From political controversy to a technical problem? Fifteen years of opioid substitution treatment in Finland. International Journal of Drug Policy 24(2013), e66–e72.

Perälä, Riikka & Hellman, Matilda & Leppo, Anna. Behind the scenes: The justifications for opioid maintenance treatment in Finland. Substance Use and Misuse 48(2013): 954–65.

Skretting, A & Rosenqvist, P. Shifting focus in substitution treatment in the Nordic countries. Nordic Studies on Alcohol & Drugs 27(2010): 581–97

Hakkarainen, Pekka & Tigerstedt, Christoffer: Korvaushoidon läpimurto Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 70(2005):2, 143–154. [Sama ruotsiksi: Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 22(2005):3-4, 249–266.

Hakkarainen, Pekka & Hoikkala, Tommi. Temgesic: lättlurade läkare, narrande narkomaner. Nordisk Alkoholtidskrift 9(1992): 5, 261–274