Muutokset RAI-vertailutiedossa

RAI-vertailutietoa ja sen julkaisumuotoa kehitetään jatkuvasti. Keräämme tälle sivulle vertailutiedossa tapahtuneita muutoksia, joita tiedon hyödyntämisessä ja löytämisessä on hyvä huomioida.

Lokakuu 2022

Raisoftin ohjelmistoa käyttävien organisaatioiden THL:een toimitetut lääkeluettelot ovat olleet puutteellisia. Täydennyskorjauksen myötä lääkkeisiin perustuvien vertailumittarien tulokset muuttuivat.

Alla on lueteltu vertailumittarit, joihin korjauksella oli vaikutusta, sekä muutoksen vaikutus vertailumittariin suurimmillaan koko maan tasolla tarkasteltuna. Organisaatio- ja toimintayksikkökohtaisissa vertailutiedoissa muutokset voivat olla arviointimääristä riippuen suurempia kuin koko maan tason muutokset. InterRAI-välineiden osalta vaikutus vertailutietoihin voi olla suurempi, koska arviointilomakkeilla ei ole erillisiä lääkkeiden käyttöä kartoittavia kysymyksiä, joista tiedon olisi aiemmin saanut. Alla HC-vertailutiedot tarkoittaa HC-palauteraporttia ja -easyRAIderia, ja LTC-vertailutiedot LTC-palauteraporttia ja -easyRAIderia.

 • Monilääkitys: vähintään yhdeksän lääkettä, %
  • HC-vertailutiedot: noussut 23 prosenttiyksikköä
  • LTC-vertailutiedot: noussut 13 prosenttiyksikköä
  • Vertailumittarin laskentaa on tarkennettu samojen lääkkeiden/lääkenimien poistamiseksi laskennasta.
 • Lääkitys: lääkäri ei tarkistanut, %
  • HC- ja ID-vertailutiedot: nousua yksi prosenttiyksikkö
  • Vertailumittarissa on rajaus vähintään kahden lääkkeen lääkelistoihin, joten lisääntyneellä lääkkeiden lukumäärällä on vaikutusta myös tähän tietoon.
 • Lääkitys: rauhoittava, unilääke tai antipsykootti, %
  • HC- ja LTC-vertailutiedot: muutosta +-1 prosenttiyksikkö aineistosta riippuen
  • ID-palauteraportti: nousua 7 prosenttiyksikköä
 • Lääkitys: psykoosilääkkeet, %
  • HC- ja LTC-vertailutiedot: nousua neljä prosenttiyksikköä
 • Lääkitys: rauhoittavat lääkkeet, %
  • HC-vertailutiedot: nousua neljä prosenttiyksikköä
  • LTC-vertailutiedot: nousua kaksi prosenttiyksikköä
 • Lääkitys: masennuslääkkeet, %
  • HC-vertailutiedot: nousua seitsemän prosenttiyksikköä
  • LTC-vertailutiedot: nousua neljä prosenttiyksikköä
 • Lääkitys: unilääkkeet, %
  • HC-vertailutiedot: nousua viisi prosenttiyksikköä
  • LTC-vertailutiedot: nousua kolme prosenttiyksikköä
 • Lääkitys: Melatoniini, %
  • HC-vertailutiedot: nousua viisi prosenttiyksikköä
  • LTC-vertailutiedot: nousua seitsemän prosenttiyksikköä
 • Lääkitys: mikrobilääke, %
  • HC- ja LTC-vertailutiedot: nousua kaksi prosenttiyksikköä
 • Lääkitys: metenamiini, %
  • HC- ja LTC-vertailutiedot: nousua yksi prosenttiyksikkö
 • Lääkitys: Psykoosilääkitys, ei psykoottista oiretta, %
  • LTC-vertailutiedot: nousua neljä prosenttiyksikköä
 • Kipu ilman kipulääkitystä, %
  • LTC-vertailutiedot: laskua kaksi prosenttiyksikköä
 • Masennus ilman hoitoa, %
  • LTC-vertailutiedot: laskua yksi prosenttiyksikkö
 • Lääkitys: Lääkitystiedot puuttuvat, %
  • ID-palauteraportti: laskua 8 prosenttiyksikköä

Kesäkuu 2022

 • HC- ja LTC-EasyRAIder-vertailutietokantojen Alue-ulottuvuudessa maakunnat on korvattu hyvinvointialueilla.
 • Domacare on toimittanut takautuvasti kaikkien asiakasorganisaatioidensa osalta aiemmin poisjääneen tiedon lääkkeiden ottamisesta arviointijaksolla. Täydennetty tieto vaikuttaa lääkeluetteloa tietolähteenä käyttäviin vertailumittareihin. Koko maan tasolla muutokset ovat marginaalisia, mutta organisaatio- ja toimintayksikkökohtaisesti voi vaikuttaa kyseisiin vertailutietoihin.
 • RAI-HC-palauteraportista ja -easyRAIderista on poistettu ”Jokin hoidon tavoite saavutettu, %” -vertailumittari. Vertailumittari on laskettavissa vain RAI-HC-lomakkeelta, ei interRAI-HC-välineestä. Pyrimme saamaan tilalle asiakkaan ilmaisemien tavoitteiden toteutumista kuvaavan vertailumittarin tulevissa päivityksissä.
 • RAI-HC-palauteraportissa ja -easyRAIderissa on yhdistetty ”Alle 65 vuotiaiden palveluasuminen”-palvelutyyppi ”Tehostettu palveluasuminen”-luokkaan.

Helmikuu 2022

Järjestäjätietokanta

 • Järjestäjä (Alue) -ulottuvuudessa on korvattu maakunnat hyvinvointialuejaottelulla. Mahdolliset nykyiset kuntien yhteenliittymät on säilytetty vielä toistaiseksi hyvinvointialueiden ja kuntien välitasona.
 • Tietokantaan on lisätty interRAI-LTCF-välineellä tehtyjen arviointien vertailutiedot.
 • Syyskuussa 2021 Järjestäjätietokannasta poistettu vertailumittari ”Uudet pitkäaikaispalvelujen saajat, lkm” on tarkistettu, korjattu ja on jälleen mukana tietokannan mittarivalikoimassa.
 • Tietokannasta on poistettu vertailumittari "Mikä tahansa tavoite, joka saavutettu 90 vrk aikana, %". Kyseinen mittari on saatavilla vain RAI-HC-välineen arvioinneista, eikä anna siten enää luotettavaa tietoa. Uusi mittari on kehityksessä.

Tammikuu 2022

Tilaajatietokantaan on lisätty interRAI-LTCF-välineellä tehtyjen arviointien vertailutiedot.

Joulukuu 2021

RAI-LTC-palauteraportti ja -easyRAIder

 • Tietokantoihin on lisätty interRAI-LTCF-välineellä tehtyjen arviointien vertailutiedot. Kaikkia tietokannoissa olevia vertailumittareita ei ole mahdollista laskea interRAI-LTCF-välineen arvioinneista, mutta suurin osa on.
 • Liitteenä olevasta taulukosta näet olemassa olevien LTC-vertailumittareiden saatavuuden ja vastaavuuden interRAI-LTCF-välineen osalta. Taulukossa on kukin mittaritieto vain kertaalleen (esimerkiksi CPS-mittarista ei luetella kaikkia 0-6-mittareita ja keskiarvoa erikseen).
  Vertailumittarit interRAI-LTCF-välineellä (PDF, 98kt)
 • Aineistossa 2020_2 havaittiin noin 300 tupla-arviointia, jotka on nyt korjattu. Korjaus vaikuttaa kyseisen aineiston tuloksiin valtakunnan tasolla sekä DomaCare-ohjelmistoa käyttävien organisaatioiden tietoihin.
 • LTC-vertailutiedoista on poistettu siviilisäätyä koskevat mittarit.

HC- ja LTC-vertailutietoihin vaikuttavat muutokset

 • Palauteraporttien ja easyRAIderien vertailumittarit on yhdenmukaistettu vastaaviksi.
 • Unilääkkeiden käyttö -vertailumittareiden laskennassa huomioidaan nyt myös lääkelistalla otetuiksi kirjatut melatoniinit. Aiemmin huomioitiin vain MDS-lomakkeiden Unilääke-kohta, johon kirjataan myös melatoniini. InterRAI-välineissä erillisiä lääkekysymyksiä ei lomakkeella enää kysytä. Muutoksen vuoksi kyseisten vertailumittarien arvot nousivat keskimäärin 2-4 prosenttiyksikköä. Muutos koskee seuraavia vertailumittareita:
  • Lääkitys: unilääkkeet, %
  • Lääkitys: rauhoittavia tai unilääkkeitä, % (LTC-vertailutiedot)

Syyskuu 2021 2/2

RAI-järjestäjätietokannan pohjana olevan arviointiaineiston muodostuksessa on havaittu virhe, joka on aiheuttanut pienen määrän tupla-arviointeja. Virhe on korjattu, minkä myötä arvioitujen asiakkaiden lukumäärät pienenevät. Yleisimpien palvelutyyppien osalta lukumäärien pieneneminen on alle puoli prosenttia. Koko maan tasolla korjaus aiheutti muutoksia ainoastaan vertailumittarin Uudet pitkäaikaispalvelujen saajat, lkm arvoihin. Kyseinen mittari on toistaiseksi poistettu valikoimasta tarkempaa tarkistusta varten. 

Muutoksia on tehty myös vertailumittariin Asuu yksin, %. Aikaisemmin mittarin määrittelyssä RAI-HC-välineen arvioinneissa asetettiin virheellisesti oletuksena yksin asuminen. Sen seurauksena Tavallinen palveluasuminen-, Kotihoito- ja Omaishoidon tuki -palvelutyyppien kohdalla kyseisen mittarin arvo oli 100 % ennen vuotta 2020. Vuosina 2020–2021 arvo oli lähes 100 % interRAI-HC-välineen käyttöönoton vuoksi. Korjatun vertailumittarin mukaan lähes kaikki tavallisen palveluasumisen asiakkaat asuvat yksin, mutta kotihoidossa 14 % asiakkaista asuu hoitoon osallistuvan läheisen kanssa. Omaishoidon tuen asiakkaista vain 15 % asiakkaista asuu yksin.

Syyskuu 2021 1/2

CHA-palauteraportin ja ID-palauteraportin vertailumittariin ”Lääkitys: rauhoittava, unilääke tai antipsykootti, %” on tehty korjaus. Laskennassa huomioidaan vain arviointijakson aikana otetut lääkkeet. Korjaus vaikuttaa vertailumittarin tuloksiin laskevasti kaikissa aineistoissa.

CHA-palauteraportin ja ID-palauteraportin vertailumittariin ”Osallisuus: on itse arvioinut mielialaansa, %” on tehty korjaus. Aiemmin mittarissa ei virheen vuoksi huomioitu kaikkia mielialaansa arvioineita asiakkaita. Korjaus vaikuttaa vertailumittarin tuloksiin kasvavasti, eli mielialansa on arvioinut aiempaa raportoitua enemmän.

CHA-palauteraportin terveyden vakauteen (CHESS) liittyviin vertailumittareihin on tehty korjaus. Korjaus aiheuttaa muutoksia kaikissa CHA-aineistoissa. Koko maan tasolla muutokset ovat pieniä (keskiarvomittarissa yhden desimaalin luokkaa ja prosenttimittareissa yhden %-yksikön luokkaa), mutta alemmilla palveluntuottajatasoilla muutokset voivat olla suurempiakin. Muutokset vaikuttavat seuraaviin CHA-vertailumittareihin:

 • Hauraus: Terveyden vakaus (CHESS 0 - 5), ka.
 • Hauraus 1=Terveyden vakaus heikentynyt (CHESS 0-5), %
 • Hauraus 2=Lievästi epävakaa terveys (CHESS 0-5), %
 • Hauraus 3=Kohtalaisen epävakaa terveys (CHESS 0-5), %
 • Hauraus 4=Varsin epävakaa terveys (CHESS 0-5), %
 • Hauraus 5=Erittäin epävakaa terveys (CHESS 0-5), %

CHA-palauteraportin vertailumittariin "Painehaavariski =3-8 (PURS 0-8), %" on tehty korjaus. Korjaus aiheuttaa muutoksia kaikissa CHA-aineistoissa. Koko maan tasolla tulokset laskevat on 0-9 %-yksikköä.

ID-palauteraportista on poistettu vertailumittari "Ei ole käytetty rajoitustoimenpiteitä, %". Rajoitustoimenpiteitä ei ole puutteellisten ohjeistusten takia kirjattu yhdenmukaisesti eri ohjelmistoissa, joten tiedot eivät ole olleet vertailukelpoisia.

Maaliskuu 2021

Asiakasohjauksessa tehtyjen RAI-arviointien vertailutietoja sisältävä Asiakasohjaustietokanta on päivitetty merkittävästi aiempaa kattavammaksi. Päivityksen yhteydessä tietokantaan lisättiin jo entuudestaan mukana olleiden InterRAI-CA-, RAI-HC- sekä Oulu Screener-asiakasohjausarviointien täydennykseksi interRAI-CHA-välineen kokonaisarviointeja sekä asiakasohjausyksiköissä RAI-HC-välineellä tehdyt osittaisarvioinnit. Moniin interRAI-CA-välineellä tehtyihin arvioihin on myös saatu liitetyksi aiemmin puuttunut tieto läheisavusta.

InterRAI-CHA-välineen asiakasohjausarvioinneista mukaan otettiin arvioinnit arviointisyyllä ”Palvelutarpeen laaja arviointi (kokonaisarviointi), ei vielä saa säännöllistä palvelua”. Tietokannan ulottuvuuksista Läheisapu-ulottuvuus pystytään määrittelemään vain, jos myös CHA-FS-täydennysosio on täytetty. Muutoin arvioinnit ovat Läheisapu-ulottuvuuden juuri-tasolla mukana, muttei niitä voida tarkastella ulottuvuuden luokkien mukaan. Yhteensä interRAI-CHA-arviointeja on 392, joista 327 on täydennetty interRAI-CHA-FS:lla.

RAI-HC-välineen asiakasohjausyksiköissä tehtyjä osittaisarviointeja (arviointisyyt ”Tilanteen kartoitus” ja ”Erityinen seurantakohde”) oli asiakasohjaustilanteessa 16548. Asiakasohjaustilanteen vertailutietoihin tuli näin ollen runsaasti lisätietoa, sillä RAI-HC-välinettä käyttävien asiakasohjausyksiköiden kokonaisarviointien lukumäärä on 3376. Tietokannan ulottuvuuksista osittaisarvioinneille pystyttiin määrittelemään muut kuin Läheisapu. Läheisapua kuvaava lomakkeen osa ”Omaisten ja läheisten muodostama tukijärjestelmä” ei ollut yhdenkään osittaisarvioinnin kohdalla täytettynä. RAI-HC-välineen osittaisarviointien osalta ei siten voida tarkastella läheisavun saamisen vaikutuksia vertailutietoihin.

InterRAI-HC-välineen asiakasohjausarviointeja ei ole toistaiseksi otettu mukaan, sillä nämä sijoittuvat vuodelle 2020 ja näin näille ei ole vielä kertynyt seurantatietoja. Seurantatiedoissa kuitenkin on huomioitu myös interRAI-HC-välineen arviointeja.​

Joulukuu 2020

RAI-HC-palauteraportti ja -easyRAIder

 • Tietokantoihin on lisätty interRAI-HC-välineellä tehtyjen arviointien vertailutiedot. Kaikkia tietokannoissa olevia vertailumittareita ei ole mahdollista laskea interRAI-HC-välineen arvioinneista, mutta suurin osa, eli noin 80% on.
 • Liitteenä olevasta taulukosta näet olemassa olevien HC-vertailumittareiden saatavuuden ja vastaavuuden interRAI-HC-välineen osalta. Taulukossa on kukin mittaritieto vain kertaalleen (esimerkiksi CPS-mittarista ei luetella kaikkia 0-6-mittareita erikseen, vain keskiarvo).
 • Muutamia puuttuvia mittareita saadaan vielä lisättyä mukaan tulevissa päivityksissä, nyt niiden pohjana olevat kysymykset vielä puuttuivat tiedonsiirrosta. Näistä on maininta taulukossa.
  Vertailumittarit interRAI-HC-välineellä (PDF, 179kt)

Monilääkitys: vähintään yhdeksän lääkettä, % -vertailumittarin muutos

 • Laskentatapa on muutettu HC-arviointien osalta huomioimaan lääkeluettelon "Lääke otettu/ei" -tieto. Mukaan lasketaan vain otetut lääkkeet.
 • Tieto lääkkeen ottamisesta on saatavana RAI-HC-välineen (MDS) uudemmasta versiosta (julkaistu keväällä 2018) sekä interRAI-HC välineestä.
 • Korjauksen myötä vertailumittarin arvot laskevat, erityisesti vuodesta 2018 alkaen.

Kesäkuu 2020

EasyRAIder-tietokannat

 • RAI-HC ja RAI-LTC EasyRAIder-vertailutietokantoihin on lisätty alue-ulottuvuus. Alue määrittyy EasyRAIdereissa toimintayksikön sijaintikunnan mukaan ja se raportoidaan kunnittain ja maakunnittain, viimeisimmän aluejaon mukaisesti. 
 • Pääset alue-ulottuvuuden hyödyntämisessä alkuun uusien alkunäkymien avulla. Näkymän saat vaihdettua tietokannan Valinnat-kohdasta, valitsemalla jonkun Oletusnäkymän alla olevista vaihtoehdoista. Huomaathan, että valmiita näkymiä käyttämällä palaudut määriteltyyn alkutilaan, jolloin aiemmin tekemäsi tarkennukset ja rajaukset poistuvat näkyvistä.
 • RAI-LTC-EasyRAIder-vertailutietojen päivityksen yhteydessä julkaistiin myös pieni täydennys, jonka vaikutus näkyy valtakunnallisesti pääosin vain arviointimäärissä, sekä Arviointi ja kuntoutus -palvelutyypin vertailutiedoissa.

Järjestäjätietokanta

 • Alue-ulottuvuuden nimi on tarkennettu muotoon ”Järjestäjä (Alue)”. Muutos ei vaikuta tietokannan tietosisältöön, mutta se voi vaikuttaa käyttäjän tekemiin TIKU-kirjanmerkkeihin.

Asiakasohjaustietokanta

 •  Asiakasohjaustietokannan sisältö on täydennetty kaikkien interRAI-CA-välinettä käyttävien organisaatioiden vertailutiedoilla.

Tammikuu 2020

Asiakasohjaustietokannan päivityksen yhteydessä

 • ulottuvuuksiin on lisätty Seurantatiedot-näkökulma
 • sisältöä on täydennetty: OuluScreener-asiakasohjausarviointien lisäksi nyt mukana HC-välineen Palvelutarpeen laaja arviointi -arvioinnit ja asiakasohjausyksiköiden arvioinnit, sekä interRAI-CA HELSA -arvioinnit (aineisto toistaiseksi vain Helsingin kaupungin osalta)
 • Arkisuoriutuminen ja Kognitio -ulottuvuuksiin on lisätty yhteinen luokka heikentyneitä toimintoja omaaville asiakkaille (arvot 1–6)
 • on lisätty seuraavat alkaneen hoidon viivettä kuvaavat mittarit
  • Ympärivuorokautisen hoidon alkuun, päiviä, ka.
  • Sairaalahoidon alkuun, päiviä, ka.
  • Kotihoidon alkuun, päiviä, ka.
 • Seuranta-arviointi, % ja Seuranta-arviointi, lkm -mittarit on siirretty Alkanut palvelu -kansioon
 • mittarien ja ulottuvuuksien kuvauksia on täydennetty.

Marraskuu 2019

Lääkitykseen liittyvien vertailumittareiden muodostamista on tarkennettu HC- ja LTC-vertailutietojen osalta huomioimalla laskentaan mukaan myös lääkelistoihin merkityt lääkkeet, jotka on merkitty otetuksi arvioinnin tarkastelujakson aikana. Aiemmin kyseiset mittarit muodostettiin vain lomakekohtien perusteella. Lääkelistan huomioiminen nostaa lääkitysmittareiden vertailulukuja valtakunnallisesti yhdestä kahdeksaan prosenttiyksikköä. Yksikkötasolla vaikutus voi olla suurempikin, riippuen yksikön asiakasrakenteesta. Vertailumittarit, joihin tällä muutoksella on vaikutusta ovat:

 • Lääkitys: psykoosilääkkeet, %
 • Lääkitys: rauhoittavat lääkkeet, %
 • Lääkitys: unilääkkeet, %
 • Lääkitys: masennuslääkkeet, %
 • Lääkitys: rauhoittavia tai unilääkkeitä, % (LTC-vertailutiedot)
 • Lääkitys: Psykoosilääkitys, ei psykoottista oiretta, % (LTC-vertailutiedot)

Masennus ilman hoitoa, % (LTC-vertailutiedot. Huom. Tämän mittarin kohdalla arvot laskevat, koska lääkeluettelosta löytyi aiempaa enemmän masennuslääkkeitä.).
Vertailumittarin ”Psykiatrisen sairauden diagnoosi (muu kuin dementia), %” muodostamista on tarkennettu jättämällä diagnooseista pois kehitysvammaisuuteen ja kehityshäiriöihin liittyvät diagnoosit (ICD-diagnoosiluokat F7 ja F8). Valtakunnallisella vertailutasolla tästä aiheutui pientä, korkeintaan yhden prosenttiyksikön muutosta. Yksikkötasolla muutosta voi ilmetä enemmän, riippuen yksikön asiakasrakenteesta.

Elokuu 2019

LTC-palauteraportin Osallisuus-tiivisteen laatusijoituskuvioon on tehty korjaus 19.8.2019. "Sosiaalinen osallistuminen (SES 0-6), ka." -mittariin perustuva sijoitustieto oli mennyt aiemmin väärin päin. Nyt korjauksen jälkeen kyseisen kohdan sijoitustulokset ovat kuten muutkin, eli paremman tuloksen saaneet yksiköt sijoittuvat kuviossa keskemmäksi.

Kesäkuu 2019

HC- ja LTC-palauteraportit on päivitetty beta-versiosta tuotantoon. Päivityksen yhteydessä

 • Vertailumittarien selitteitä on tarkistettu, kirjoitusasua yhtenäistetty ja puuttuvat selitteet lisätty.
 • Laatusijoitustiivisteiden lukuohjeita on muutettu ymmärrettävämmäksi ja kuvioissa käytettyjen sijoitusmittareiden nimiä osittain muokattu muistuttamaan enemmän kohdemittareita.
 • Laatusijoitustiivisteiden Lue lisää -linkistä pääsee tiivisteen sijoitusmittareiden selitteisiin, joissa kunkin mittarin kohdalla on vastaavuus alkuperäiseen mittariin (esim. Tavoite saavutettu: Kuvaa yksikön sijoittumisen valtakunnallisessa vertailussa Jokin hoidon tavoite saavutettu, % -mittarin osalta). 
 • Laatusijoitustiivisteiden taulukoita on täydennetty Laskennassa mukana -lukumäärätiedolla, mikäli mittari ei koske kaikkia valitun osajoukon (esim. toimintayksikön) asiakkaita.
 • Vertailumittarin aikasarjaa monipuolisempaan tarkasteluun on lisätty kaksi tiivistettä: Mittari pylväskuviona ja Mittari viivakuviona. 
 • Kuutioihin on lisätty valmiita näkymiä (Valinnat -valikko).
 • Alimman tason toimintayksiköt esitetään selväkielisillä nimillä. Toimintayksikön tunnistekoodin saa näkyviin Näytä koodit -toiminnolla.

Joulukuu 2018

 • EasyRAIder-vertailutietokannoissa on otettu käyttöön uusi piilotetun tiedon merkintätapa sekä kaksi uutta tiedon piilotussääntöä. Uusi piilotetun tiedon merkintätapa on ”..”, joka korvaa nykyisen ”#<5”-merkinnän. Uusien piilotussääntöjen käyttöönotolla parannetaan vertailutiedon tietosuojaa ja valmistaudutaan tuleviin julkisiin tietotuotteisiin. Sääntö koskee kaikkia yksiköiden vertailumittarin tuloksia (poislukien keskiarvot) seuraavasti:
  • Yksikön 0 %-tulos piilotetaan, jos valtakunnallinen vertailuarvo on yli 10 %.
  • Yksikön 100 %-tulos piilotetaan, jos valtakunnallinen vertailuarvo on alle 90 %.
  • Näiden lisäksi vertailutiedoissa käytetään edelleen piilotussääntöä alle 5 arvioinnin tuloksille.
 • Laatua kuvaavien mittareiden nimiä on muokattu. Mittareiden nimissä olleet esiintyvyyttä ”(e)” ja ilmaantuvuutta ”(i)” kuvanneet merkinnät on poistettu, koska ne eivät olleet kattavia. Pääosin kaikki RAI-vertailumittarit ovat esiintyvyyttä, eli tarkasteltavan asian läsnäoloa tietyllä hetkellä. Ilmaantuvuus, eli edellisen aineiston arviointiin verrattavien mittareiden laskentatapa on selitetty kuvailutiedoissa, joissa myös erikseen merkitty tieto ilmaantuvuudesta.
 • Monilääkitys: vähintään yhdeksän lääkettä (e), % mittarin laskentatapa on päivitetty HC ja LTC välineiden osalta. Mittari lasketaan ensisijaisesti lääkeluetteloon kirjattujen lääkkeiden lukumäärästä. Mikäli lääkeluetteloon ei ole kirjattu yhtään lääkettä, käytetään lomakkeen Lääkkeiden lukumäärä -kenttää (HC:n Q1, LTC:n O1). Valtakunnallisella tasolla laskentatavan muutos aiheuttaa mittarissa 1-3 prosenttiyksikön muutoksen.
 • ”Kipu: kova päivittäinen (e) (yhtenäistetty), %” on nimetty uudelleen ”Kipu: kova päivittäinen, %”. HC-vertailutiedoissa on lisäksi mittari ”Kipu: kova päivittäinen tai häiritsevä (e), %”, jossa on huomioitu kivun häiritsevyys.
 • Lisättyjä mittareita (tarkemman kuvauksen löydät vertailutietokannan kuvailutiedoista):
  • TIKU-palauteraporttien laatukuvioissa olevat taustamittarit, jos puuttuneet EasyRAIdereista.
  • Osallisuus: läheinen ei osallistunut arviointiin, %
  • ”Dementiadiagnoosi, %” sekä ”Psykiatrisen sairauden diagnoosi (muu kuin dementia), %”. Mukana aiemmin Järjestäjätietokannassa.
  • Voimavaraluokituksen (1-3) kolme luokkaa  %-osuusmittareina (LTC).
  • Erilliset lääkitysmittarit (masennus-, psykoosi-, rauhoittavat ja unilääkkeet) lisätty LTC-easyRAIderiin (HC:ssa olleet jo mukana).
 • EasyRAIdereiden mittareiden kansiointi on yhdenmukaistettu TIKU-palauteraporttien kanssa.

RAI-vertailutietokannat 
RAI-tiedonsiirron ohjeet 
RAI-tiedolla johtaminen 
Ajankohtaista RAIsta

THL:N RAI-EKSTRANET

THL:n RAI-ekstranet RAI-yhdyshenkilöille

THL:n RAI-ekstranet ohjelmistotoimittajille

RAI-ekstranetin käyttö edellyttää kirjautumista. Ota tarvittaessa yhteyttä organisaatiosi RAI-yhdyshenkilöön tai kysy rai(at)thl.fi

RAI-neuvonta

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)