RAI-tiedolla johtaminen

RAI-järjestelmää ja sen tuottamaa tietoa hyödynnetään iäkkäiden palveluja ja kehitysvammapalveluja tuottavan organisaation johtamisessa ja kehittämisessä.

Tehokas palvelujärjestelmä vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja tuottaa laadukkaita palveluja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Palvelujen kehittäminen ja tiedolla johtaminen tarvitsevat tuekseen monipuolista ja luotettavaa arviointi- ja seurantajärjestelmää.

Tilastoraportti: Iäkkäiden toimintakyky ja palvelutarpeet – RAI-vertailutiedot

Vertailutieto kuvaa asiakaskunnan tarpeita ja organisaation toimintaa

Vertailutiedot koostetaan asiakkaiden RAI-arvioinneista syntyvistä arviointitiedoista. Vertailutiedot ovat yhteenvetoja ja keskiarvoja, jotka kuvaavat organisaation asiakaskuntaa ja sen tarpeita sekä palvelujen toteutumista ja muutoksia. Vertailutiedosta ei ole tunnistettavissa yksittäisen henkilön tietoja.

RAI-vertailutiedon avulla

  • tarkastelet asiakasrakennetta ja sen muutoksia
  • kartoitat ja ennakoit asiakaskunnan palvelujen tarvetta
  • suunnittelet ja kehität palveluja ja toimintakäytäntöjä asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti
  • seuraat toiminnan tuloksellisuutta sekä henkilöstöresursseja
  • seuraat ja kehität palvelujen laatua vertaamalla toimintaa muiden RAI-välineistöä käyttävien organisaatioiden toimintaan.

RAI-vertailutiedon laatuun vaikuttaa se, kuinka suuri osa organisaation asiakkaista arvioidaan ja miten huolellisesti RAI-arvioinnit tehdään. RAI-järjestelmän käyttö edellyttää aina johdon sitoutumista ja henkilöstön RAI-osaamista. 

RAI-arviointi ja arviointitiedon käyttö asiakastyössä

RAI-vertailutietoa käytetään johtamisen eri tasoilla

Palvelunjärjestäjä käyttää pitkän aikavälin vertailutietoa valvonnassa, palvelujen koordinoinnissa ja seurannassa. Palveluntuottajat käyttävät lyhyen aikavälin vertailutitetoa valvonnassa ja laadun kehittämisessä. Hoitotyöntekijät käyttävät reaaliaikaista arviointitietoa palvelu- ja hoitosuunnitelman laadinnassa ja seurannassa.

Iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokanta on jokaisen hyödynnettävissä. Sen 14 RAI-mittarin avulla vertailet ja tarkastelet asiakaskunnan toimintakykyä ja voimavaroja kotiin annettavien palvelujen ja ympärivuorokautisen hoidon välillä, palveluntuottajittain tai yksityisen ja julkisen sektorin osalta, kunnittain, hyvinvointialueittain tai koko Suomen tasolla.

RAI-välineistöä käyttävien palvelunantajien käytössä on monipuolisemmin tietoa tarjoavia RAI-vertailutietokantoja johtamisen eri tasoille:

  • Operatiivisessa lähijohtamisessa voit hyödyntää RAI-palauteraporttia, jonka avulla seurataan oman yksikön toimintaa ja vertaillaan organisaation yksiköiden toimintaa.
  • Taktiseen johtamiseen on tarkoitettu EasyRAIder-vertailutietokannat, joissa tarkastellaan toimintayksiköitä ja tehdään organisaatioiden välistä vertailua.
  • Strategiseen johtamiseen on tarkoitettu RAI-asiakasohjaustietokanta asiakas- ja palveluohjauksen toiminnan ja kehittämisen tueksi, RAI-järjestäjätietokanta alueelliseen tarkasteluun sekä RAI-tilaajatietokanta, jonka koostetuista näkymistä palveluntilaaja voi vertailla tietoja toimintayksikkötasolla.

RAI-vertailutietokannat

Laadukkaampia palveluja RAI-vertailukehittämisellä

RAI-vertailutietoa käytetään erityisesti vertailukehittämisessä. RAI-vertailukehittäminen on tiedon ja osaamisen jakamista, jatkuvaa parantamista ja palvelujen kehittämistä yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille entistä laadukkaampia palveluja ja kehittää parempia toimintatapoja hyödyntäen olemassa olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla.

THL:n koordinoimassa yhteisrahoitteisessa RAI-vertailukehittämisessä sote-organisaatio saa RAI-vertailutiedot käyttöönsä laajimmalla mahdollisella tavalla.

Johtamisen ja kehittämisen edistämiseksi organisaatiolla on myös mahdollisuus syventää RAI-osaamistaan sekä hyödyntää haasteiden ratkomisessa asiantuntijaryhmiä, yhteistyöprojekteja ja verkostoja.

Yhteisrahoitteinen RAI-vertailukehittäminen

THL:n RAI-verkkokoulun kurssi RAI-vertailukehittäminen sisältää esimerkkejä ja opastusta vertailukehittämiseen ja RAI-vertailutiedon käyttöön.

THL:n verkkokoulut

Laatuindikaattorit palvelun laadun mittarina

Laadun kuvaajien on oltava luotettavia ja vertailukelpoisia. Laadun mittaamisen välineinä voidaan käyttää RAI-järjestelmän laatuindikaattoreita. RAI-laatuindikaattoreiden tärkein käyttötarkoitus on yksikön tai organisaation oman toiminnan laadun seuranta.

Laatuindikaattoreiden avulla voidaan esimerkiksi havaita hoidon tai kuntoutuksen mahdollisia ongelmakohtia, joihin puuttumalla ja toimintaa kehittämällä palvelujen laatua pystytään parantamaan.

RAI-indikaattoreita on valittu mukaan vuonna 2024 julkaistuun laatusuositukseen aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027. Indikaattoreiden kuvaamiin ilmiöihin on mahdollisuus vaikuttaa hyvillä hoitokäytännöillä ja palvelujärjestelmää kehittämällä.

Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027 (Julkaisuarkisto Valto)

Lisätietoja

Tilastoraportti: Iäkkäiden toimintakyky ja palvelutarpeet – RAI-vertailutiedot

RAI-vertailutietokannat

RAI-tutkimus (Tutkimus ja kehittäminen -sivusto)

RAI-tietovarantojen kuvaus Aineistokatalogissa

Yhteisrahoitteinen RAI-vertailukehittäminen

VINKKEJÄ JA OHJEITA

RAI-OSAAMISEN TUKI

THL:n verkkokoulut
Opiskele verkossa RAI-välineiden ja RAI-tiedon käyttöä.

THL:n RAI-kouluttajakoulutus
Saa valmiudet kouluttaa organisaatiosi henkilöstöä RAI-välineistön käyttöön.

THL:n RAI-erityisasiantuntija-valmennus
Syvennä osaamistasi RAI-tiedon käytössä palvelujen kehittämisessä.

Ammattilaisille ja asiakkaille jaettavia esitteitä sekä tietoa RAI-arvioinnista

RAI-neuvonta

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)