Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelijat antavat pyynnöstä apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja.  Perheasioiden sovittelua käytetään useimmiten silloin, kun puolisot harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Sovitteluun voi hakeutua myös perhe, jonka puolisot ovat jo eronneet, mutta perhe tarvitsee sovittelijan tukea sopeutuakseen uuteen elämäntilanteeseen.

Perheasioiden sovittelijan tehtävänä on

  • pyrkiä saamaan luottamuksellinen ja avoin keskusteluyhteys perheenjäsenten välille
  • pyrkiä tukemaan perhettä yhteisymmärrykseen siitä, miten perheen ristiriidat voidaan ratkaista
  • avustaa puolisoita sopimusten tekemisessä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä
  • kiinnittää erityistä huomiota perheen alaikäisten lasten aseman turvaamiseen sekä
  • antaa apua ja tukea myös silloin, kun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen tai sopimuksen noudattamisessa ilmenee ristiriitoja.

Lupa sovittelutoimintaan voidaan hakemuksesta myöntää

  • yhteisölle, yhtymälle, säätiölle 
  • lastensuojelu- tai perheneuvontatyöhön tai perheoikeuteen perehtyneelle henkilölle tai
  • henkilölle, jolla aiemman kokemuksensa perusteella on edellytykset toimia sovittelijana.

Sovittelussa käytävä keskustelu on luottamuksellista. Sovittelija ei saa ilmaista sivullisille eikä muille viranomaisille sitä, mitä hän sovittelussa on saanut tietoonsa. Sovittelijalla ei ole oikeutta oma-aloitteisesti hankkia perheestä tietoja muilta viranomaisilta. 

Jos sovittelijana toimiva henkilö kuitenkin saa tehtävää hoitaessaan tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tai nuoresta, hänen on tehtävä asiasta lastensuojeluilmoitus.

Perheasioiden sovittelun sisällöstä säädetään avioliittolaissa, mutta sosiaalihuoltolain mukaan se kuuluu hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleviin sosiaalipalveluihin.

Lähteet ja lisätietoa