Opiskeluhuolto

Pojat juoksevat koulun pihalla.

Opiskeluhuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä, jolla edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden ja koko koulu- tai opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja opiskelijoiden osallisuutta.

Tavoitteena on myös turvata yksilökohtainen varhainen tuki kaikille sitä tarvitseville.

Opetustoimi ja sosiaali- ja terveystoimi toteuttavat opiskeluhuoltoa suunnitelmallisena monialaisena yhteistyönä. Sitä tehdään yhdessä oppilaiden tai opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijaista ja ehkäisevää ja se kuuluu kaikille. Yksilökohtainen opiskeluhuolto on ehkäisevää ja tukea antavaa.

Opiskeluhuollon kokonaisuus graafisena kuviona.

Opiskeluhuollon kokonaisuus

Opiskeluhuollon järjestäminen

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulutuksen järjestäjäkohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Se laaditaan yhteistyössä opiskeluhuollon toimijoiden, opiskelijoiden sekä huoltajien kanssa. Koulutuksen järjestäjä vastaa myös opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvattujen asioiden toteutumisesta.

Hyvinvointialue vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä opiskelijoille.

Hyvinvointialueella tulee olla alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma hyvinvointialueen vastuulla olevien opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi. Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma pohjautuu alueella toimivien koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmiin.

THL:n uusimmat julkaisut opiskeluhuollosta

Tässä osiossa

Lisätietoa

Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 67/2013. Finlex.

Hietanen-Peltola, Marke ym. (2018) Yhteisestä työstä hyvinvointia – opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa. Ohjaus 9/2018, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  
THL-kirjakaupasta

Hietanen-Peltola, Marke ym. (2019) Toisella asteella toimien – opas oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmälle. Ohjaus 10/2019, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
THL-kirjakaupasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013. Finlex.

Perälä M-L ym. (2015) Monialainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen. Opas 36/2015, THL.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö – soveltamisohje. Kuntainfo 13a/2015. Sosiaali- ja terveysministeriö.