Tietosuojailmoitus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tällä sivulla kerromme tarkemmin kuinka THL käsittelee henkilötietojasi oikeuspsykiatrian viranomaistoimintaa varten.

1. Rekisterinpitäjä

THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä.

Yhteystietomme ovat:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on:
Vastaava ylilääkäri Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen
aulikki.ahlgren-rimpilainen(at)thl.fi

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja(at)thl.fi.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi mielenterveyslain (1116/1990) ja kehitysvammaisten erityishuoltolain (519/1977) mukaisten oikeuspsykiatrian viranomaistehtävien hoitamiseen. 

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668).

Tämän ilmoituksen mukaisen tarkoituksen lainmukainen käsittelyperuste on:
Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohta)

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään ja tallennetaan rekisteröidyistä tietoja mm. mielentilatutkimuksiin, vaarallisuusarvioihin, hoidon tarpeen arvioihin, hoitoseuraamuksen siirtoihin sekä oikeuspsykiatrisen potilaan valvonta-aikaan ja hoidon lopettamisen vahvistamiseen liittyvien viranomaistehtävien hoitoa varten. 

Katso luettelo kaikista kerättävistä henkilötiedoista

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Rekisterissä olevat tiedot on saatu tuomioistuimelta, poliisilta, väestörekisteristä, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä sekä Rikosseuraamuslaitokselta.

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen 

Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki, 621/1999) mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi. Oikeuspsykiatrian viranomaisasiakirjat ovat pääsääntöisesti salassapidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 27-kohdan nojalla.

7. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötiedot voidaan poikkeuksellisessa tilanteessa siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilön kotimaahan. Henkilötietoja voidaan siirtää seuraavien edellytysten täyttyessä:

  1. Nimenomainen suostumus (mielenterveyslain 22 p §:n mukainen hoitoseuraamuksen siirto edellyttää pääsääntöisesti henkilön suostumusta)
  2. Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (hoitoseuraamuksen siirto on mahdollista ilman henkilön suostumusta kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain (21/1987) 19 §:n 2 momentissa säädetyin perustein)

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietoja sisältävä aineisto arkistoidaan tunnistetiedoin käsittelyn päätyttyä. Henkilötiedot arkistoidaan pysyvästi Kansallisarkistoon.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä oikeuspsykiatrian kirjaamoon: oikeuspsykiatria(at)thl.fi.

Oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi THL:n lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

10.1. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Oikeuspsykiatrian viranomaistehtävissä käsittely perustuu yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen. Jos kuitenkin joissain poikkeuksellisissa tilanteissa käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella (esimerkiksi luovutettaessa sinua koskevia tietoja kolmannelle taholle), sinulla on oikeus peruuttaa tällainen antamasi suostumus. 

10.2. Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.3. Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. 

10.4. Oikeus tietojensa poistamiseen

Jos tietojesi käsittely perustuu THL:n lakisääteisen tehtävän hoitamiseen tai tietojen säilyttämiselle on jokin muu lakiin perustuva velvoite, oikeuttasi tietojen poistamiseen THL:n rekistereistä on todennäköisesti rajoitettu. Oikeuspsykiatrian tehtävissä käsittely perustuu pääsääntöisesti lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, eikä oikeutta tietojen poistamiseen siten pääsääntöisesti ole.

10.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Koska oikeuspsykiatrian tehtävissä tietojesi käsittely perustuu lainsäädäntöön, ei sinulla pääsääntöisesti ole oikeutta henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen. Sinulla voi kuitenkin olla oikeus rajoittaa käsittelyä tietyissä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä (niissä tapauksissa, joissa tietojesi käsittely perustuu suostumukseen). Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Koska henkilötietojen käsittely oikeuspsykiatrian tehtävissä perustuu pääsääntöisesti aina lainsäädäntöön, ei sinulla yleensä ole oikeutta vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Vastustamisoikeus voi tulla lainsäädännön perusteella kyseeseen esimerkiksi jos tietoja käytettäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. THL ei käytä oikeuspsykiatriaa koskevia tietoja tällaisiin tarkoituksiin.

10.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: [email protected]