Tilastotietoa oikeuspsykiatrian tehtäväalueen päätöksistä

Mielentilatutkimus on tuomioistuimen määräämä tutkimus, jossa otetaan kantaa rikoksesta epäillyn tai syytetyn syyntakeisuuteen rikoksen tekohetkellä sekä hänen hoidon tarpeeseensa tutkimuksen päättyessä.

Vuosien 2012 ja 2021 välisenä aikana THL on käsitellyt sairaaloissa tehtäviä mielentilalausuntoja keskimäärin 100 vuosittain. Vuodesta 2017 alkaen keskimääräinen vuosimäärä on ollut 96, ja vuonna 2021 se oli 113.

Mielentilatutkimusten vuosittainen määrä

THL:ssä ja sen edeltäjissä vuosittain käsitellyt mielentilatutkimuslausunnot 1957 alkaen.

Naisten osuus mielentilatutkittavista on ollut keskimäärin 14 %. Alaikäisiä on ollut vuosittain yhdestä kahdeksaan, keskimäärin kolme vuosittain. Vuonna 2021 alaikäisiä tutkittiin 8. Suurin osa tutkittavista on tehnyt henkirikoksen tai muun väkivaltarikoksen.

Viime vuosina Niuvanniemen sairaalassa on tehty eniten mielentilatutkimuksia, vuonna 2021 noin puolet. Toiseksi eniten tehdään Vanhan Vaasan sairaalassa, vuonna 2021 noin 27 %.

Syyntakeisuudella tarkoitetaan henkilön kykyä ymmärtää tekonsa tosiasiallista luonnetta tai oikeudenvastaisuutta tai hänen kykyään säädellä käyttäytymistään syytteenalaisten tekojen hetkellä. Vuonna 2021 lautakunta arvioi sairaaloissa tutkituista syyntakeisiksi n. 47 %. Syyntakeettomiksi arvioitiin 42 % ja alentuneesti syyntakeisiksi 11 %.

THL määräsi vuonna 2021 mielentilatutkimuksen jälkeen tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon 44 henkilöä. Oikeuspsykiatrinen hoito kestää yleensä useita vuosia. Henkilön terveydentilaa tulee arvioida hoidon aikana säännönmukaisesti. Toipumiseen vaikuttavat hoidon lisäksi yksilölliset tekijät.

Mielentilatutkimuksen jälkeen hoitoon määrätyt
THL:n tai sen edeltäjien mielentilatutkimuksen jälkeen hoitoon määräämien lukumäärä 1993 alkaen.

Useimmiten ennen kuin oikeuspsykiatrinen hoito päättyy, henkilö on ollut ns. valvonta-ajalla. Hän on tavallaan harjoitellut elämää sairaalan ulkopuolella. Vuonna 2021 ensimmäiselle valvonta-ajalleen päästettiin 23 henkilöä ja valvonta-aikaa jatkettiin 92:lla. THL:n lautakunta vahvisti 21 henkilön oikeuspsykiatrisen hoidon lopettamisen. Joskus hallinto-oikeus jättää hoitoonmääräämispäätöksiä vahvistamatta, jolloin oikeuspsykiatrinen hoito päättyy.

Tarkempia tilastoja voi tiedustella oikeuspsykiatrian palveluosoitteesta oikeuspsykiatria(at)thl.fi.