Laaturekisterien vointimittarit

Laaturekistereihin kerätään tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja hoidosta. Suurin osa tiedoista syntyy sosiaali- ja terveydenhuollossa ammattilaisten kirjauksista asiakas- ja potilaskohtaamisissa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi diagnoosit ja laboratoriokokeiden tulokset. Ammattilaisten kirjaamien tietojen lisäksi palvelujen ja hoitojen laadun seurannassa tarvitaan asiakkaiden ja potilaiden itsensä raportoimaa tietoa voinnistaan ja hoidon vaikutuksista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi potilaan omaa vointia tai oireita kuvaavien eli PROM-mittarien (Patient Reported Outcome Measures) tulokset.  

Vointimittarit ovat vakiomuotoisia kyselyjä, joilla potilas arvioi esimerkiksi elämänlaatuaan, oireitaan, toimintakykyään, mielialaansa tai sitä, miten hyvin hän kokee pärjäävänsä oman sairautensa kanssa. Vointimittarit voivat olla joko yleisiä tai sairauskohtaisia.

  • Yleisiä eli geneerisiä vointimittareita käytetään elämänlaadun, toimintakyvyn ja voinnin mittaamiseksi yleisluontoisesti eri sairausryhmissä ja koko väestössä.
  • Sairauskohtaiset vointimittarit on suunniteltu tietyn sairauden seurantaan ja tuomaan herkästi esille tietoa muutoksista terveydessä ja toimintakyvyssä kyseisellä potilasryhmällä. 

Alustava linjaus - THL:n laaturekisterien yleinen vointimittari on EQ-ED-5L

Valtakunnallisesti yhteisesti käytettävä yleinen vointimittari edistää vaikuttavuustiedon kansallista vertailtavuutta ja auttaa tunnistamaan hoidon parantamisen kohteita.

THL:n laaturekisteritoiminnassa tehtiin vuosien 2021-2023 aikana selvitys, jonka perusteella valittiin yleisen vointimittarin ehdokkaiksi kolme mittaria:

  • EQ-5D-5L (EuroQol 5-Dimensions 5-Levels)
  • PEI (Patient Enablement Instrument)
  • WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule), 12 kysymyksen mittari

Näistä kolmesta mittarista THL:n laaturekisterit valitsivat ensisijaiseksi yleiseksi vointimittariksi EQ-5D-5L:n. Yhden kysymyksen PEI-mittarista on saatu hyvää käyttökokemusta perusterveydenhuollosta, jossa sitä suositellaankin käytettäväksi. WHODAS 2.0 -mittaria suositellaan käytettäväksi erityisesti kuntoutuspalveluissa täydentämään EQ-5D-5L:ää tai harkiten jopa korvaamaan sen. 

EQ-5D-5L valikoitui ensisijaiseksi yleiseksi vointimittariksi mm. seuraavien ominaisuuksiensa perusteella:

  • Mittarin pieni kysymysmäärä (5 kpl) kuormittaa vastaajia vähemmän kuin muut vaihtoehtoiset mittarit
  • Mittarin laaja kansainvälinen käyttö ja tunnettavuus mahdollistavat eri maiden välisten tietojen vertailun
  • Mittarista laskettavat laatupainotetut elinvuodet (Quality Adjusted Life Years, QALY) mahdollistavat tietojen käytön kustannusvaikuttavuusanalyyseissä

Lopullinen päätös mittarista tullaan tekemään käyttökokemusten perusteella 

Tulevien vuosien 2024-2026 aikana EQ-5D-5L-mittarin käyttöä laajennetaan laaturekisteritoiminnassa. Mittarin käyttöönotosta ja käytön hyödyistä on tärkeää käydä vuoropuhelua myös sote-toimijoiden kanssa. Saaduista käyttökokemuksista tehdään laaja arviointi, jonka perusteella tehdään lopullinen päätös mittarista ja suositus sen käytöstä.  

Näin yleinen vointimittari valittiin

Mittarin valintatyö alkoi THL:n laaturekisteriprojektissa vuonna 2021 THL:n työ- ja toimintakykytiedon konseptissa kuvatun mallin mukaisesti.
Työ- ja toimintakykytiedon konsepti 

Mittarin valintaprosessi on esitelty posterissa: One for all, all for one : Reaching for consensus on choosing one generic PROM for all National Clinical Quality Registers in Finland

Aiheesta lisää

PROM-mittarit eli vointimittarit THL:n toimintakyky-sivustolla

 

Lisätietoja

Liisa Penttinen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 6094
[email protected]