Yhdenvertaiset palvelut

Yhdenvertaisuus parantaa palvelujen vaikuttavuutta, saavutettavuutta, oikea-aikaisuutta sekä kohdentamista paremmin niiden ihmisten tarpeisiin, jotka palveluita eniten tarvitsevat.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän ja tuottajan on varmistettava, että palveluihin pääsevät ja niistä hyötyvät yhtä lailla kaikki ihmiset riippumatta ihmiseen liittyvistä tekijöistä, kuten sukupuolesta, vammasta tai etnisestä tai kulttuurisesta taustasta.

Vammaisten henkilöiden apuvälineet, viittomakielisten tulkkauspalvelut sekä erityistä tukea tarvitsevien perheiden tihennetyt neuvolakäynnit ovat esimerkkejä, miten tukea kaikkien mahdollisuuksia ja pärjäämistä yhteiskunnassa.

Yhdenvertaisuuden huomioiminen on erityisen tärkeää sellaisten asiakasryhmien kohdalla, jotka ovat vaarassa joutua syrjinnän kohteiksi tai joiden asemaan liittyy erityisiä arjen haasteita.

Sivun sisältö

Yhdenvertaisuuden edistämisen hyödyt

Yhdenvertaisuuden edistäminen ei ainoastaan paranna haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien mahdollisuuksia hyvään elämään vaan yhdenvertaisista palveluista on hyötyä jokaiselle:

  • Yhdenvertaisuus tuo pitkällä tähtäimellä säästöjä, kun jo palvelujen suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon ihmisten erilaiset tarpeet. Esimerkiksi sukupuolivähemmistöön kuuluva nuori saa tarvitsemansa palvelun aikaisemmin ja vältytään raskailta korjaavilta palveluilta, jos ammattilaisella on osaamista sukupuolivähemmistöön kuuluvan nuoren kohtaamisesta.
  • Yhdenvertaiset palvelut ovat hyvinvointialueella pito- ja elinvoimatekijä. Alueelle on mukava muuttaa ja siellä on viihtyisää, kun palveluissa saa hyvää kohtelua ja julkisille paikoille on turvallista mennä ilman syrjinnän pelkoa. Näin hyvinvointialue houkuttelee sekä asukkaita, että työntekijöitä alueelleen.
  • Palvelujen monikanavainen viestintä ja ennalta suunniteltu esteettömyys vähentää sote-ammattilaisten työkuormaa, kun palvelua tarvitseva löytää helpommin tarvitsemansa palvelun luo, eivätkä ongelmat ehdi kasaantua.

Työkaluja yhdenvertaisuuden edistämiseen

Toiminnalliset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ovat toimintaa ja palveluja koskevia suunnitelmia. Niiden laatiminen laatiminen auttaa tunnistamaan palvelujen yhdenvertaisuuden karikot, määrittelemään yhdenvertaisuuden edistämisen tavoitteet ja viemään ne toimintaan ja palvelukäytäntöihin. Toiminnallinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu on lakisääteinen tehtävä.

Ohjeita ja tukea suunnitelmien laatimisen tueksi:

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi (IVA) tukee päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua. Sen avulla voidaan vaikuttaa aktiivisesti tulevaisuuteen. Arvioinnin avulla voidaan vahvistaa positiivisia vaikutuksia ihmisiin sekä vähentää ei-toivottuja vaikutuksia.

Viiden kohdan muistilista johtajalle

  • Tiedosta ja tunnista yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon näkökulmat toiminnassa ja palveluissa.
  • Varmista riittävästi resurssia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön.
  • Varmista henkilöstön osaaminen yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa.
  • Seuraa järjestelmällisesti tuloksia.
  • Integroi yhdenvertaisuus strategiaan.

Mistä tukea yhdenvertaisuustyöhön?

YHTA-lista 

Liittymällä THL:n ja Kuntaliiton koordinoimalle Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden tiedotuslistalle saat ajankohtaista tietoa ja vertaistukea yhdenvertaisuuden edistämiseen. 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden tiedotuslista (Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen -sivusto)

Koulutukset

Koulutusten avulla voit vahvistaa osaamistasi yhdenvertaisuus- ja sukupuolten tasa-arvon kysymyksissä. Varmista myös, että hyvinvointialueen henkilöstö on myös käynyt koulutukset esimerkiksi sisällyttämällä ne uuden työntekijän perehdytykseen ja osaksi kehityskeskusteluita.

Sukupuolten tasa-arvo - miksi ja miten?

Tässä koulutuksessa opit, miten edistää yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista viranomaistoiminnassa.

Yhdenvertaisen kunnan tekijät

Tämä koulutus antaa eväitä yhdenvertaisten palvelujen järjestämiseen ja suunnitteluun. Kuntien työntekijöille räätälöity koulutus soveltuu erinomaisesti myös hyvinvointialueiden työn tueksi.

Ennakkoarviointi - tunnista työsi vaikutukset ihmisten hyvinvointiin

Opi ymmärtämään oman työsi vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Saat koulutuksesta apua ennakkoarvioinnin tekemiseen, ja erilaisten tulevaisuuksien kuvaamiseen.

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille

Koulutus tarjoaa laadukkaan ja kattavan tietopaketin rasismin vastaiseen työhön.

Yhteistyö

Suunnittelussa ja tiedonkeruissa voit hyödyntää esimerkiksi hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimista sekä tehdä yhteistyötä alueiden kuntien kanssa.
Alueellinen hyvinvointikertomus (Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen -sivusto)

Katso myös

Lisätietoja

Johanna Vihtari
projektisuunnittelija
[email protected]