Ajanvarauksen määritysten kommentointi

Huomaa!

Kommentointiaika on päättynyt

THL ja Kela pyytävät palautetta päivitetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvarausmäärityksistä ja täsmennetyistä terveydenhuollon ajanvarausten Kanta-vaatimuksista. Kommentoitavat määritysluonnokset perustuvat aiemmin julkaistuihin vaatimuksiin ja tietosisältöihin ja Suomen kestävän kasvun ohjelmassa sekä Kanta-palvelujen kehittämisessä jo tehtyihin täsmennyksiin.

Yhtenäiset ajanvarausmääritykset parantavat ammattilaisten ja asiakkaiden tiedonkulkua

Ajanvarausten toteuttaminen sote-tietojärjestelmiin ja asiointipalveluihin helpottaa asiakkaan asiointia sosiaali- ja terveyspalveluissa ja vähentää riippuvuutta palveluajoista. Lisäksi se helpottaa puolesta-asiointia ja auttaa asiakkaita sitoutumaan palveluihin. Ajanvaraustietojen saatavuus tukee myös ammattilaisten tietotarpeita: päällekkäinen työ ja erillisten järjestelmien käyttö vähenee ja ammattilaisen on helpompi saada kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta. 

Kansallisten määritysten avulla palvelujen tuottajien ja järjestäjien on mahdollista toteuttaa ajanvarauksia sisältävät asiointi- ja palveluprosessit valtakunnallisesti yhteentoimivalla tavalla. Määritykset toteutetaan eri organisaatioissa toteutettuihin digitaalisiin asiointipalveluihin, ammattilaisten käyttämiin järjestelmiin ja Kanta-palveluihin. Ajanvaraustietoja ei erikseen kirjata Kanta-palveluihin vaan ne siirtyvät muista käytettävistä järjestelmistä ja digipalveluista. 

Määritysten avulla varmistetaan ajanvaraustietojen saatavuus asiakkaille sekä tietoja tarvitseville ammattilaisille. Ajanvaraustiedot tulevat jatkossa asiakkaiden näkyviin OmaKanta-palvelun kautta ja ammattilaisten käyttöön yli järjestelmä- ja organisaatiorajojen Kanta-palveluihin liittyneiden järjestelmien kautta. Määriteltyjen vaatimusten kautta toteutetaan asiakastietolain mukainen velvoite tuottaa tiedot kaikista terveydenhuollon ajanvarauksista Potilastiedon arkistoon viimeistään lokakuussa 2026.  

Määritykset liittyvät Kanta-julkaisuaikataulun mukaiseen ja Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP) tehtävään kehittämistyöhön. Määrityksiä pilotoidaan ja kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa Suomen kestävän kasvun ohjelman kautta. Määritykset otetaan vaiheistetusti käyttöön kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen ajanvaraustietoja käsittelevissä järjestelmissä ja asiointipalveluissa. Sosiaalihuollon ajanvarausratkaisujen yksityiskohtaisia vaatimuksia tarkennetaan edelleen tulevissa versioissa.

Määritysten sisältö ja kohderyhmät

Määritykset sisältävät yleiskuvauksen ja linjaukset, arkkitehtuurikuvaukset, tietosisältö- ja koodistomäärittelyt sekä ajanvaraustietojen hyödyntämiseksi tarvittavat vaatimusmäärittelyt mm. järjestelmien ja asiointipalvelujen liittämiseksi Kanta-palveluihin. Yksityiskohtainen FHIR-standardiin perustuva Kanta-rajapintamääritys tulee kommentoitavaksi myöhemmin.  

Palautteita toivomme erityisesti seuraavilta asiantuntijoilta:

  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäjät
  • Digitaalisten asiointipalvelujen kehittäjät
  • Hyvinvointialueiden ja yksityisten sote-palveluntuottajien sote-tiedonhallinnan kehittäjät
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnot 

Materiaali ja kommentointi

Kommentointikierroksen materiaali on pääosin Luonnos-tilassa ja viimeistellään kommentointikierroksella saatavien ehdotusten pohjalta ennen voimaan tulevien versioiden julkaisua.  

Materiaalit:

Kommentteja pyydetään erityisesti tietojärjestelmien ja asiointipalvelujen kehittäjiltä, sekä hyvinvointialueiden ja yksityisten palveluntuottajien tietohallinnon asiantuntijoilta viimeistään 13.3.2024. Vastaajaa pyydetään kommentoimaan niitä kohtia ja kysymyksiä, joihin erityisesti haluaa ottaa kantaa.

Ajanvarauksen Kanta-rajapintojen terveydenhuollon FHIR-määritykset julkaistaan kommentoitavaksi myöhemmin. Voit halutessasi tutustua muuttuvan kehitysversion sivustoon, joka kuitenkaan ei ole tämän kommentointipyynnön kohteena.

Määrityksiin liittyen järjestetään myös sote-toimijoille ja niiden tietohallinnolle suunnatut tilaisuudet 23.2.2024 ja 28.2.2024 ja tietojärjestelmä- ja digipalvelutoimittajille suunnattu tilaisuus 1.3.2024. Tapahtumatiedot tulevat THL:n ja Kelan tapahtumakalentereihin.

Palautteet pyydetään antamaan webropol-lomakkeella viimeistään 13.3.2024 mennessä.

Aiheesta lisää:

Sote-toimijoille ja niiden tietohallinnolle suunnatut tilaisuudet

Tietojärjestelmä- ja digipalvelutoimittajille suunnattu tilaisuus

Uutinen: Ajanvarausmäärityksistä pyydetään kommentteja

Sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvarauksen määrittelyt (sivulla olevat määritykset korvautuvat nyt kommentoitavana olevilla määrityksillä)

Järjestelmätoimittajille määrittelyt (kanta.fi) 

Lisätietoa:

sotetiedonhallinta(at)thl.fi (toimintamallit, käsitteet, tietorakenteet, koodistot)

[email protected] (Kanta-palveluihin liittyvien järjestelmien vaatimukset)

Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)

Sähköisen ajanvarauksen kansallinen kehittäminen on tehty Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP). Ohjelman rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä. THL on saanut rahoitusta Kestävän kasvun ohjelmaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).