Helteen terveyshaittojen torjunta hoitolaitoksissa

Helteet ovat erityisen suuri riski terveyden- ja sosiaalihuollon hoitolaitoksissa. Tämä johtuu siitä, että hoitolaitoksissa olevat huonokuntoiset ikääntyneet ja pitkäaikaissairaat ovat herkimpiä kuumuuden haittavaikutuksille.

Hoitolaitosten tulisi varautua helteisiin ennakoiden ja suunnitelmallisesti.

Helteisiin ennalta varautuminen

 • Kartoittakaa helteiden aiheuttama terveysriski: Mitkä osastot ja huoneet lämpenevät herkimmin? Missä osastoilla ja huoneissa sijaitsevat kuumuuden vaikutuksille herkimmät potilaat tai asukkaat?
 • Asentakaa lämpömittarit potilas- tai asukashuoneisiin sekä yleisiin oleskelutiloihin huoneiden lämpötilan seurantaa varten.
 • Varmistakaa, että ikkunat saa tarvittaessa avattua (jos ilmastointi sen sallii) ja varjostettua vaaleiden sälekaihtimien tai verhojen avulla. Helposti lämpenevien huoneiden ikkunoihin kannattaa kiinnittää aurinkosuojakalvo. Ikkunat voi myös varjostaa ulkopuolelle asennettavien markiisien tai suojaavan kasvillisuuden avulla.
 • Perustakaa erityiset viileät tilat, joissa lämpötila säilyy jatkuvasti alle 25 asteessa. Tehkää tilojen viilentämiseen vaadittavat muutokset ja hankinnat ennalta (esim. ikkunoiden suojaus, siirrettävät jäähdyttimet).
 • Tehkää suunnitelma varautumistoimenpiteistä helteen aikana ja nimetkää vastuuhenkilöt. Suunnitelman tulisi sisältää ohjeet huoneiden lämpötilojen tarkkailusta, huoneiden viilentämisestä, erityisten viileiden tilojen käytöstä, riskialttiiden potilaiden tai asukkaiden tunnistamisesta ja tarpeen vaatiessa priorisoimisesta, potilaiden tai asukkaiden voinnin säännöllisestä tarkkailusta sekä siitä, kuinka henkilökuntaa saadaan tarvittaessa lisättyä nopeasti.
 • Kouluttakaa henkilökuntaa aina lämpimän kauden alussa, jotta jokainen tietää, kuinka helteiden aikana toimitaan.
 • Kuumuuden vaikutuksille herkistävistä sairauksista ja lääkityksistä on saatavilla tietoa esimerkiksi WHO:n ohjeistuksista sekä Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaoppaasta.
  WHO: Public health advice on preventing health effects of heat (pdf 2,11 Mt, englanniksi)

Toimenpiteet helteiden aikana

 • Suomessa Ilmatieteen laitos antaa hellevaroituksen, kun ennusteen mukaan vuorokauden ylin lämpötila kohoaa 27 asteeseen ja keskilämpötila 20 asteeseen. Toimenpiteisiin on kuitenkin syytä ryhtyä aina, jos sisälämpötilat nousevat tavanomaista korkeammiksi.
 • Ohjeistakaa henkilökuntaa vielä erikseen kuumuuden aiheuttamista varautumistoimenpiteistä.
 • Varmistakaa, että nesteitä ja muita tarvikkeita on riittävästi saatavilla.
 • Seuratkaa sisälämpötiloja aamulla, päivällä ja myöhään illalla.
 • Tunnistakaa kuumuuden vaikutuksille erityisen riskialttiit potilaat tai asukkaat ja tarvittaessa priorisoikaa toimenpiteitä.
 • Estäkää lämpötilan kohoaminen potilas- tai asukashuoneissa sekä yleisissä oleskelutiloissa. Varjostakaa auringonpuoleiset ikkunat sälekaihtimilla tai verhoilla, sulkekaa ikkunat päivällä kun ulkoilma on sisäilmaa lämpimämpää, sammuttakaa turhat valot ja sähkölaitteet ja tuulettakaa tilat illalla/yöllä läpivedon avulla tai tehostamalla koneellista ilmanvaihtoa. Jos mahdollista, käyttäkää jäähdyttäviä ilmastointilaitteita.
 • Tuulettimista saa helpotusta, jos sisäilma on alle 35 astetta. Koska tuuletin ei viilennä ilmaa, niin tätä lämpimämmässä siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Liian lämpimässä tuuletin lisää kehon lämpökuormaa. Tuuletin myös haihduttaa iholta nestettä, joten sitä ei tule sijoittaa aivan potilaan viereen tai puhaltamaan suoraan iholle. Tuuletin on hyvä asettaa niin, ettei se puhalla ilmaa suoraan henkilöltä toisen luo.
 • Viilentäkää ainakin osa tiloista pysyvästi alle 25 asteeseen. Siirtäkää kuumuuden vaikutuksille herkimmät viileisiin tiloihin ainakin muutamaksi tunniksi päivässä. Hoitolaitoksessa olisi hyvä olla myös yleisiä viileitä tiloja, joihin parempikuntoiset potilaat tai asukkaat voivat tarvittaessa siirtyä.
 • Seuratkaa säännöllisesti potilaiden tai asukkaiden nesteytystä ja hyvinvointia. Nestetasapainon ja sairauksien oireiden pahenemisen lisäksi kannattaa tarkkailla kehon lämpötilaa, sydämen sykettä ja verenpainetta. Sopeuttakaa elimistön lämmönsäätelyyn vaikuttavia lääkityksiä lääkärin ohjeiden mukaisesti. Viilentäkää kehoa esimerkiksi viileiden suihkujen tai kylmäkääreiden avulla.
 • Käyttäkää kevyitä, väljiä ja luonnonmateriaaleista, kuten puuvillasta valmistettuja vaatteita ja petivaatteita.
 • Välttäkää potilaiden tai asukkaiden ylimääräistä fyysistä rasitusta, samoin ulkoilua päivän kuumimpaan aikaan. Ulkoillessa pysytelkää varjossa.
 • Käyttäkää erityistä harkintaa potilaan tai asukkaan kotiuttamisessa, mikäli potilaan tai asukkaan vointi voi olennaisesti heikentyä kuumuudesta johtuen, koti lämpenee herkästi tai kotona ei ole saatavilla apua.
 • Lisätkää hoitohenkilökuntaa, mikäli potilaiden tehostettu tarkkailu, hoitotoimenpiteet sekä muut varautumistoimet sitä edellyttävät. Tarvittaessa harkitkaa kiireettömien toimintojen siirtämistä.
 • Henkilökohtaisten suojainten käyttö voi lisätä terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöiden riskiä kuumuudesta aiheutuville terveyshaitoille. Kuumassa työskentelystä ja sen haitoilta suojautumisesta löytyy lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilta.
  Lämpöolosuhteet työpaikalla (Työterveyslaitos)

Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat korkeisiin sisälämpötiloihin liittyen

Asumisterveysasetuksessa (545/2015) on säädetty huonelämpötilojen toimenpiderajoista. Lämmityskauden ulkopuolella korkean huonelämpötilan toimenpideraja on palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja muissa vastaavissa tiloissa 30 astetta.

Jos toimenpideraja ylittyy, on sen, kenen vastuulla haitta on, ryhdyttävä toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä kiinteistön omistajaan ja tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomaiseen.

Helteen terveyshaitat ja niiden ehkäisy Suomessa
Katsaus helteen terveyshaittoihin ja siihen, kuinka haittoja voidaan ehkäistä varautumisen avulla

Helteen vaikutukset ja varautuminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaaloissa
Tutkimus siitä, kuinka helteisiin varaudutaan Suomessa tällä hetkellä

Public health advice on preventing health effects of heat (WHO) 
Tietoa helteen terveyshaittojen ehkäisemisestä (englanniksi)