Vammaisuus yhteiskunnassa -uutiskirje 1/2023

Lapsi keinuu.

Kuva: Katja Tähjä

Tämän sivun sisältö

Eduskunta hyväksyi vammaispalvelulain

Eduskunta hyväksyi vammaispalvelulain täysistunnossa keskiviikkona 1. maaliskuuta 2023. Asia hyväksyttiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena (StVM 52/2022 vp). 

Lain tarkoituksena on toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa niiden toteutumisen esteitä. Lisäksi lain tarkoituksena on tukea itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä turvata yksilöllisen tarpeen ja edun mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Harvinaissairauksien omien koodien kirjaaminen potilastietojärjestelmiin alkaa – edistysaskel hoidon kehittämiselle ja tutkimukselle

Harvinaissairauksien Orpha-koodien kirjaaminen potilastietojärjestelmiin alkaa. Harvinaissairauksien Orpha-koodisto on saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koodistopalvelimella. Koodit mahdollistavat yksittäisten harvinaissairauksien täsmällisen rekisteröinnin potilaskertomuksiin.

Ensimmäisenä Suomessa Orpha-koodien kirjaamisen aloittaa Uudenmaan erikoissairaanhoidosta vastaava HUS-yhtymä Apotti-järjestelmässä. 

Kesäkuusta 2023 alkaen myös THL:n Hoitoilmoitusrekisterissä (Hilmo) on oma kenttä Orpha-koodille. Hoitoilmoitusrekisterin kautta koodit mahdollistavat harvinaissairauksien tilastoinnin, tutkimuksen ja hoidon kehittämisen kansallisesti.

Lue koko uutinen: Harvinaissairauksien omien koodien kirjaaminen potilastietojärjestelmiin alkaa – edistysaskel hoidon kehittämiselle ja tutkimukselle

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opas päivitetty

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden oppaan. Opas on tarkoitettu apuvälinetyötä tai -päätöksiä tekeville ja ohjeiksi apuvälineitä käyttäville.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2023 : Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opas päivitetty (STM)

Muita uutisia

Uusinta oikeuskäytäntöä

Vammaispalvelujen käsikirjaan on lisätty uusia oikeustapauksia.
KHO julkaissut vuosikirjaratkaisun asunnon muutostöistä

Tapahtumat

Vammaispalvelujen neuvottelupäivien tekstitetyt tallenteet on julkaistu!

Vammaispalvelujen neuvottelupäivien tekstitetyt tallenteet on nyt julkaistu. Tallenteet ja esitysdiat löytyvät nyt Vammaispalvelujen käsikirjasta neuvottelupäivien tapahtumasivulta.

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2023

Verkostoituvat vammaispalvelut

Seuraavat Verkostoituvat vammaispalvelut tapaamiset:

Hoitotyön RAI-seminaari: Kohti osallistavia iäkkäiden palveluja 13.4. klo 10–15

Miten iäkkään asiakkaan osallisuutta voi edistää? Mitä RAI-arviointitieto kertoo asiakkaan osallisuudesta? Entä millaisia eväitä on tarjolla moniammatilliseen yhteistyöhön? RAI-välineistön käyttäjät ja THL:n RAI-asiantuntijat tarjoavat tietoa ja kokemuksia työn tueksi. Seminaari on suunnattu erityisesti hoito- ja kuntoutustyön ammattilaisille ja lähijohtajille iäkkäiden ja kehitysvammaisten palveluissa.

Hoitotyön RAI-seminaari (THL)

TerveSos tapahtuma Tampereella 3.–4.5.2023

TerveSos tapahtuma järjestetään Tampereella 3.–4.5.2023. Tapahtuma on tarkoitettu sote-alan asiantuntijoille, johtajille ja päättäjille. 

TerveSos tapahtuman verkkosivut

Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi osallistuu tapahtumaan sekä näytteilleasettajina että puheenvuoron pitäjinä. Tulevaisuutta luomassa -hankkeella: Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa on oma näyttelypiste sekä puheenvuoro yhdessä Vammaispalvelujen käsikirjan kanssa.
Tulevaisuutta luomassa -hanke (THL)

Tämän lisäksi tapahtumaan osallistuu Harvinaissairauksien kansallinen koordinaatio -hanke sekä puheenvuorolla että yhteisellä näyttelypisteellä Vammaispalvelujen käsikirjan kanssa. 

Harvinaissairauksien kansallinen koordinaatio (THL)

Julkaisut

Vammaispalvelujen työntekijöiden kokemuksia COVID-19-epidemian ajalta -työpaperi

Vammaispalvelujen työntekijöiden kokemuksista COVID-19-epidemian ajalta on koottu nyt julkaistuun työpaperiin (09/2023). Työpaperin aineistona on keväällä 2022 toteutettu työntekijäkysely, johon vastasi yli 700 vammaisalan työntekijää. Kyselyn tavoitteena oli selvittää työntekijöiden kokemuksia työstään, työympäristöstään ja asiakkaiden tilanteista epidemian ajalta.

THL toteutti kyselyn osana laajempaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää Tulevaisuutta luomassa -hanketta.

Vammaispalvelujen työntekijöiden kokemuksia COVID-19-epidemian ajalta -työpaperi (Julkari)

Tiedä ja toimi: Näin huomioit harvinaissairaudet sosiaalityössä 

Sairauden harvinaisuus ja tiedon puute vaikeuttavat diagnostiikkaa, hoitoa ja harvinaissairaan arjessa selviytymistä. Harvinaissairaat voivat tarvita monenlaista tukea. Harvinaissairaat ovat usein monioireisia ja hoidon tueksi tarvitaan eri erikoisalojen osaajia ja erityistyöntekijöitä. Sosiaalityössä harvinaisasiakkaiden kohdalla on tärkeää huomioida palvelutarpeen yksilöllinen arviointi, sairauden erityispiirteiden tunnistus sekä ennakoiva ja moniammatillinen työote. Myös läheisten ja omaisten rooli ja tuen tarve on huomioitava.

Uudesta Tiedä ja toimi -kortistamme löytyy tietoa harvinaissairauksista ja harvinaissairaiden asiakkaiden kohtaamisesta erityisesti sosiaalityöntekijöiden työn tueksi.

Näin huomioit harvinaissairaudet sosiaalityössä (Julkari)

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarja

Vammaispalveluja kehitetään myös työntekijöitä kuuntelemalla

Selvitimme keväällä 2022 kyselyllä vammaispalvelujen työntekijöiden kokemuksia ja oppeja koronaepidemian ajalta. Vastauksista heijastui vammaispalvelujen työntekijöiden sitoutuminen työhönsä. Työntekijät nimesivät myös kuormittavia syitä työssään, jotka saattoivat vaikuttaa haluun vaihtaa työtä. Näitä tekijöitä olivat muun muassa arvostuksen puute, huono esihenkilötyö, notkahdukset työturvallisuudessa, huono työyhteisö ja toimenkuvaa vastaamattoman työn tekeminen. 

On hyvä muistaa, että kyselyn vastausten mukaan meillä on valtavasti vammaispalvelujen työntekijöissä hyödyntämätöntä potentiaalia, jota ei ole osattu ottaa vielä käyttöön. Poikkeustilanteissa ja tavallisessa arjessakin avoin kohtaaminen ja arvostava kuunteleminen parantaa työhön liittyvää tyytyväisyyttä ja alan arvostusta. Samalla se luo toimintaan kulttuurin, jossa sekä asiakkaat että henkilökunta ovat toimijoita ja arvostettuja vaikuttajia.

Kirjoittajat: Maria Valtokari, kehittämispäällikkö ja Anna Väre, tutkija, THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimistä

Lue lisää uusimmasta blogista!

Vammaispalveluja kehitetään myös työntekijöitä kuuntelemalla (THL-blogi)

Toimintarajoitteisille nuorille on turvattava riittävä tuki oppimiseen ja hyvinvointiin

Korona-aika muutti koulujen arkea monin tavoin. Etäopetukseen siirtyminen ja oppilashuollon palveluiden supistaminen vaikuttivat opetuksen ja oppilashuollon ammattilaisten mahdollisuuksiin tukea oppilaiden hyvinvointia ja oppimista sekä tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Erityisesti toimintarajoitteiset nuoret jäivät vaille tarvitsemaansa oppimisen ja hyvinvoinnin tukea.

Oppilashuollon ammattilaiset ovat huolissaan nuorten hyvinvoinnista, ja vaikka rajoitukset ovat poistuneet ja opintoja suoritetaan lähiopetuksessa, ei huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista ole poistunut. Riittävän tuen järjestäminen ja oikea kohdentaminen on olennaista yhdenvertaisen oppimisen ja osallisuuden toteutumisen kannalta. Hyvinvointialueilla on uusi mahdollisuus suunnata resursseja hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseen. Resursseista päätettäessä ja oppimisen ja hyvinvoinnin tukea järjestettäessä tulisi entistä peremmin kiinnittää huomiota toimintarajoitteisten nuorten tarpeisiin.

Kirjoittajat: Marja Holm, tilastotutkija/ kasvatustieteiden tohtori, THL:n Seurantatiimistä ja Stina Sjöblom, erikoistutkija, THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimistä.

Toimintarajoitteisille nuorille on turvattava riittävä tuki oppimiseen ja hyvinvointiin (THL-blogi)

Muuta

Muita uutiskirjeitä

Tilaa myös THL:n muita uutiskirjeitä! 

Tilaa myös Innokylän uutiskirje!

Innokylän uutiskirje sosiaali- ja terveysalan kehittäjille

Palautetta uutiskirjeestä

Voit antaa palautetta uutiskirjeestä: Palautetta Vammaispalvelujen käsikirjalle -sivustolla.