Uusi vammaispalvelulaki

Kolme miestä pelaa koripalloa pyörätuolissa.

Tämän sivun sisältö

Uusi vammaispalvelulaki 

Eduskunta hyväksyi vammaispalvelulain täysistunnossa keskiviikkona 1. maaliskuuta 2023. Asia hyväksyttiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena (StVM 52/2022 vp). Presidentti vahvisti vammaispalvelulain 14.4.2023. Uusi vammaispalvelulaki löytyy Finlex-verkkopalvelusta. 

Eduskunta hyväksyi vammaispalvelulain (Eduskunta)

Lain voimaantulo

Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.1.2025

Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.1.2025.

Lain soveltamisalaa tarkennetaan erikseen annettavalla hallituksen esityksellä vuoden 2024 aikana.
Vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamista koskeva hallituksen esitysluonnos oli lausunnolla 31.5.2024 asti. Uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä 2024. 

Lue lisää sivulta: Vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentaminen

Nykyinen vammaispalvelulaki (380/1987) on tällä hetkellä edelleen voimassa kuten myös kehitysvammalaki (519/1977).

Asian käsittely eduskunnassa

Lain voimaantulon siirtämisen käsittely eduskunnassa

Tutustu uuden vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin 

Vammaispalvelujen käsikirjassa on julkaistu uuden vammaispalvelulain (675/2023) mukaisia sisältöjä tämän sivun alla. Tekstejä julkaistaan vähitellen sitä mukaa, kun niitä valmistuu. Uuden lain mukaisia palveluja koskevat tekstit ovat luonnoksia. Luonnosten sisältö on tarkistettu mutta tekstiin tehdään toimituksellisia muutoksia. Lisäksi kaikki linkit eivät välttämättä ole toiminnassa. Ennen uuden vammaispalvelulain voimaantuloa tekstit siirretään Tuki ja palvelut -osioon Vammaispalvelujen käsikirjassa.

Tällä hetkellä on julkaistu seuraavat sisällöt:

Lisätietoja STM:n sivuilta

Koulutukset

STM järjesti kaikille avoimen koulutuksen uudesta vammaispalvelulaista 25.5.2023. klo 10-15.30. Koulutuksen tekstitetty tallenne löytyy seuraavasta linkistä.

Vammaispalvelulain kaikille avoin toimeenpanon koulutus (STM)

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen tarkoitus

Vammaispalvelulain uudistuksen tarkoituksena on tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa sekä turvata yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut. Oikeus palveluihin määrittyisi tarpeen, ei diagnoosin perusteella.

Tarkoituksena on, että nykyinen vammaispalvelulaki kumotaan. Uusi vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Asiakasmaksulain pykälät muutettaisiin vastaamaan uuden lain palveluita.

Samalla tehtäisiin muutoksia sosiaalihuoltolain palvelusuunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin. Kehitysvammalakiin jätettäisiin voimaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja perusoikeuksien rajoittamista sekä tahdosta riippumatonta erityishuoltoa koskevat pykälät. 

Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden yksilölliset tarpeet otetaan jatkossa paremmin huomioon.