Vammaisuus yhteiskunnassa -uutiskirje 2/2023

Narsissit.

Tämän sivun sisältö

Uusi sivu: Uuden vammaispalvelulain voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

Vammaispalvelujen käsikirjan Ajankohtaista-osioon on juuri julkaistu Uuden vammaispalvelulain voimaantulo ja siirtymäsäännökset -sivu. 
Uuden vammaispalvelulain voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.10.2023. Tasavallan presidentti vahvisti lain 14.4.2023. Laki löytyy myös jo Finlex-verkkopalvelusta.
Vammaispalvelulaki 675/2023

Vammaispalvelujen käsikirja tukee uuden vammaispalvelulain toimeenpanossa. Uuden lain mukaisia palveluja koskevat tekstit julkaistaan käsikirjassa ennen lain voimaantuloa. Vammaispalvelujen käsikirjaan tullaan kuitenkin julkaisemaan ennen kesää luonnosversioita näistä sisällöistä.

Tulevaisuutta luomassa -hankkeen toimintamallit tukevat vammaisten henkilöiden huomioimista varautumisessa ja valmiussuunnittelussa

Vammaispalvelujen käsikirjaan julkaistu uusi sivu: Vakaviin häiriötilanteisiin varautuminen vammaispalveluissa

Tulevaisuutta luomassa -hankkeessa toteutettiin Vammaispalvelujen käsikirjaan uusi sisältö: Vakaviin häiriötilanteisiin varautuminen vammaispalveluissa. Sivu sisältää tietoa vakaviin häiriötilanteisiin varautumisesta vammaispalvelujen johtamisen ja vammaissosiaalityön näkökulmasta sekä siitä, miten ottaa huomioon vammaisten henkilöiden tarpeet varautumisessa ja valmiussuunnittelussa. Sivuilla esitellään myös yksilöllinen varautumissuunnnitelma. 
Vakaviin häiriötilanteisiin varautuminen vammaispalveluissa

Tue vammaisten henkilöiden varautumista yksilöllisellä varautumissuunnitelmalla

Mikä? Suunnitelma, johon asiakas ja sosiaalityö kirjaavat ne keinot, joilla tuetaan ja turvataan asiakkaan selviytymistä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Suunnitelmaan kuvataan asiakkaan päivittäin tarvitsema välttämätön apu, joka täytyy järjestää hänelle myös vakavissa häiriötilanteissa.
Kenelle? Se soveltuu erityisesti yksittäisissä asunnoissa asuvien ja paljon tukea ja apua tarvitsevien asiakkaiden selviytymisen tukemisen suunnitteluun.
Miksi? Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa asiakkaiden yksilölliset varautumissuunnitelmat voidaan ottaa asiakastietojärjestelmästä (tai paperisena) ja toimia niiden mukaan. Viranomaisten tuki häiriötilanteessa voidaan tällöin suunnata niille henkilöille, jotka ovat eniten tuen tarpeessa.
Asiakkaan yksilöllinen varautumissuunnitelma (Sosmeta.fi) 

Selkokieliset ja kuvatuetut ohjeet omatoimiseen varautumiseen

Omatoiminen varautuminen tukee palveluissa laadittuja varautumissuunnitelmia. Selkokieliset ja kuvatuetut ohjeet tukevat varautumista silloin, kun ymmärtämiseen tarvitaan tukea.
Lue omatoimisen varautumisen tukemisesta ja sähkökatkoihin varautumisesta: Sähkökatkoihin varautuminen kotona (Verneri.net)

Tulossa!

Tulevaisuutta luomassa -hankkeen toimintakortit tukevat vammaisten ja maahanmuuttaneiden ihmisten huomioimista hyvinvointialueiden ja kuntien varautumisessa ja valmiussuunnittelussa. Toimintakortit julkaistaan 25.5.2023. 

Lisätietoa ja tuotokset Tulevaisuutta luomassa -hankesivulla (Kehitysvammaliitto)

Tulevaisuutta luomassa -hanke (ESR 2021–2023) on Kehitysvammaliiton, Kuntaliiton ja THL:n yhteishanke. Kehitysvammaliitto koordinoi hanketta. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Harvinaissairauksien Orpha-koodit sivu avattu

Uusi sivu avattu Harvinaissairauksien Orpha-koodeista Harvinaissairauksien kansallinen koordinaatio -hankesivulle. Sivulla tietoa Orpha-koodeista ja Orphanet-verkostosta sekä yleisesti kysyttyjä kysymyksiä liittyen koodeihin. 

Orphanetin ylläpitämä Orpha-koodisto on ainoa tautiluokitus, josta löytyy yli 6 000 harvinaissairaudelle omat erityiset diagnoosikoodinsa. Orphanet-verkoston ylläpitämä tietokanta (orpha.net) on laajin harvinaissairauksien tietolähde. Tietokannasta löytyy harvinaissairauden kuvaukset, tiedot sairauksien yleisyydestä ja alkamisiästä, geneettisestä taustasta sekä mahdollisista lääkehoidoista.

Harvinaissairauksien Orpha-koodit sivulle on koottu excel-tiedostoon Orphanetista tautiryhmittäin harvinaissairaudet (pääluokat, alaluokat, yksittäiset sairaudet, mahdolliset alatyypit) ja sairauksien täsmälliset Orpha-koodit. Näiden diagnoosilistojen pohjalta harvinaisia sairauksia voi tarkastella  aihe- tai erikoisalakohtaisesti.

Harvinaissairauksien Orpha-koodit (THL)

Muita uutisia

Uusinta oikeuskäytäntöä

Uusia ratkaisuja Eduskunnan oikeusasiamieheltä

Tapahtumat

Verkostoituvat vammaispalvelut

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille vammaispalveluista kiinnostuneille, erityisesti ammattilaisille ja järjestöedustajille. Kuukausittaisten tilaisuuksien ohjelma sisältää vaihtuvan ajankohtaisen teeman lisäksi Hyvilin (Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy) ja THL:n terveiset sekä sosiaali- ja terveysministeriön ajankohtaisia asioita.

Seuraavat Verkostoituvat vammaispalvelut tapaamiset:

TerveSos tapahtuma Tampereella 3.–4.5.2023

TerveSos tapahtuma järjestetään Tampereella 3.–4.5.2023. Tapahtuma on tarkoitettu sote-alan asiantuntijoille, johtajille ja päättäjille. Tapahtuma on täynnä. Tapahtuman näyttelyalue on kuitenkin ilmainen ja avoin kaikille. Tule tutustumaan Vammaispalvelujen käsikirjaan, Tulevaisuutta luomassa -hankkeeseen ja Harvinaissairauksien kansalliseen koordinaatioon näyttelyalueelle. Siellä on myös ohjelmalava, jossa lyhyitä puheenvuoroja myös näistä teemoista!

TerveSos tapahtuman verkkosivut

Rakenteellisen kirjaamisen erityiskysymykset vammaispalvelun palvelutehtävässä 09.05.2023

Sosiaalihuollon asiantuntija: Rakenteisen kirjaamisen erityiskysymykset vammaispalvelun palvelutehtävässä (3. porras) 09.05.2023 klo 13 - 14.30 (Tapahtumakalenteri)

Julkaisu: Vammaispalvelut 2022: Tuloksia kunta- ja työntekijäkyselystä 

Keväällä 2022 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta selvityksen vammaispalvelujen tilanteesta. Selvitystyö sisälsi kaksi kyselyä: kuntien ja kuntayhtymien vammaispalvelujen järjestäjille lähetetty kysely sekä vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöille suunnattu kysely. 

Selvityksen tulosten perusteella vammaispalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa on keskeistä se, että vammaissosiaalityön asiakasprosessi toimii. Tämä edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja ja osaamista. Kyselyn vastauksissa tuli esille huoli henkilöstön riittävyydestä sekä päätöksenteossa että palvelujen toteutuksessa. Palvelujen toteutuksessa oli ongelmia erityisesti asumispalveluissa, mutta henkilöstöpula heijastuu vastausten perusteella myös henkilökohtaisen avun ja liikkumispalvelujen toteutumiseen.

Vammaispalvelut 2022: Tuloksia kunta- ja työntekijäkyselystä 

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarja

Arvostava kohtaaminen on ensimmäinen askel osallisuuteen vammaisten ihmisten palveluissa

Lähtökohtia osallisuudelle ja osallistumisen kokemukselle palveluissa ovat oikeus osallistua omien asioiden käsittelyyn ja tulla kuulluksi omassa asiassaan. Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommentissa nro 5 on todettu, että vammaisten henkilöiden palvelut tulee suunnitella ja tuottaa tavalla, joka tukee täysimääräistä, yksilöllistä, itse valittua ja todellista osallisuutta ja osallistumista sekä itsenäistä elämistä.

Osallisuuden toteutuminen edellyttää aina sitä, että ammattilainen kohtaa asiakkaansa arvostavasti. Osallisuus syntyy tässä arvostavassa kohtaamisessa, joka puolestaan mahdollistaa luottamuksellisen ja rakentavan kokemuksen niin asiakkaalle kuin työntekijällekin.

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogissa tuodaan esiin kuntiin ja kuntayhtymiin sekä vammaissosiaalityön ammattilaisille suunnattujen kahden kyselyn tuloksia, jotka on laadittu osana Vammaispalvelut vuonna 2022-selvitystä (selvitys julkaistaan toukokuussa 2023).

Lue lisää uusimmasta blogista!

Arvostava kohtaaminen on ensimmäinen askel osallisuuteen vammaisten ihmisten palveluissa (THL-blogi)

Harvinaissairauksien koodien käyttöönotto terveydenhuollossa on iso harppaus parempaa hoitoa ja tutkimusta kohti

Harvinaissairaita arvioidaan olevan Suomessa yli 300 000, joista vain noin 350 harvinaissairaudelle on oma ICD-10-diagnoosikoodinsa. Siksi harvinaispotilaita ei pystytä tunnistamaan potilastietojärjestelmistä tai terveydenhuollon rekistereistä.

Harvinaissairauksilla on kuitenkin omat diagnoosiluokituksensa: Orpha-koodit, jotka mahdollistavat harvinaissairauksien esiintyvyyden ja hoitopolkujen seurannan kansallisella tasolla. Suomessa HUS ja Apotti ottivat Orpha-koodit käyttöön maaliskuun alussa ensimmäisenä Suomessa. Blogin julkaisun jälkeen myös Kuopion (KYS), Tampereen (TAYS) ja Turun (TYKS) yliopistolliset sairaalat ottivat koodit käyttöön huhtikuussa 2023 ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) käyttöönotto tapahtuu kesällä 2023.

Harvinaissairauksien koodien käyttöönotto terveydenhuollossa on iso harppaus kohti parempaa harvinaissairauksien hoitoa, diagnostiikkaa sekä kansallista tietopohjaa. Nopea tautien tunnistaminen on harvinaissairauksia sairastavien etu.

Kirjoittajat: Satu Wedenoja, ylilääkäri, Iiro Toikka, kehittämispäällikkö ja Anna Kanninen, suunnittelija, THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimistä.

Harvinaissairauksien koodien käyttöönotto terveydenhuollossa on iso harppaus parempaa hoitoa ja tutkimusta kohti (THL-blogi)

Muita uutiskirjeitä

Tilaa myös THL:n muita uutiskirjeitä! 

Tilaa myös Innokylän uutiskirje!

Innokylän uutiskirje sosiaali- ja terveysalan kehittäjille

Palautetta uutiskirjeestä

Voit antaa palautetta uutiskirjeestä: Palautetta Vammaispalvelujen käsikirjalle -sivustolla.