En barndom utan våld – åtgärdsplan

Bild av barnet

Projektperiod:

2020–2025

Organisationsenhet:

Främjande av hälsa och välfärd

På andra webbplatser:

Målet med åtgärdsplanen En barndom utan våld är att förebygga psykiskt och fysiskt våld samt sexuellt våld mot barn och unga i åldern 0–17 år.

Planen publicerades i november 2019 och genomförande- och kommunikationsplanen våren 2021. Genomförandet av planen följs och styrs av en styrgrupp utnämnd av THL som består av representanter för fyra ministerier (social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet) och 28 andra organisationer. 
Styrgrupp

Nationella mål och åtgärder för att förebygga våld

Åtgärdsplanen innehåller nationella mål och 93 evidensbaserade åtgärder för förebyggande av våld mot minderåriga barn, minimering av skadeverkningar och egentlig vård, med tyngdpunkten lagd på förebyggande. Publikationen innehåller också en statistisk översikt (kapitel 3) och en sammanställning av författningar och förpliktande avtal om våld mot barn (kapitel 4).

Begreppsbasen utgörs av FN:s konvention om barnets rättigheter och riktlinjerna i Världshälsoorganisationen WHO:s INSPIRE-strategier. Den nationella barnstrategin som publicerades 2021 har en egen andel i förebyggandet av våld mot barn.

Huvudbudskapen för genomförandet av hela åtgärdsplanen baserar sig på den allmänna kommentaren nr 13 från FN:s kommitté för barnets rättigheter från 2011: Varje barn och ung person har rätt till en barndom och ungdom utan våld. År 2022 görs en halvtidsutvärdering av åtgärdsplanen under ledning av en styrgrupp.

Åtgärdsplanen är en evidensbaserad handbok som även yrkespersoner inom olika branscher kan utnyttja som utbildningsmaterial.

Åtgärdsplanen betonar 

 • delaktighet och barnets övriga rättigheter 
 • faktorer som skyddar mot våld och riskfaktorer för våld 
 • följderna av våld
 • sektorsövergripande samarbete
 • hjälp och stöd till offer som redan utsatts för våld.

Åtgärderna fördelas på fem olika teman

Åtgärderna i planen är fördelade på fem olika teman:

 1. Sektorsövergripande samarbete och informationsförmedling
 2. Författningar, avtal, delaktighet och kunskapsunderlag
 3. Familjevåld
 4. Sexuellt våld
 5. Våld och integritetsarbete i miljöer utanför hemmet.

Innehållet beaktar också barn och unga i särskilt utsatt ställning:

 • barn och unga med funktionsnedsättning eller begränsad funktionsförmåga
 • etniska grupper och språkliga och kulturella minoriteter
 • placerade barn
 • barn och unga som tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter. 

Grupper i utsatt ställning

Åtgärdsplanen behandlar också vissa aktuella särskilda frågor:

 • människohandel
 • könsstympning av flickor och kvinnor
 • icke-medicinsk omskärelse av pojkar
 • våldsbejakande extremism
 • hedersrelaterat våld
 • våld i religiösa samfund. 

Särskilda frågor

Finansiering

Genomförandet främjas i huvudsak som en del av de olika organisationernas egna arbete. Dessutom stöds genomförandet av olika program och projekt samt särskild finansiering från ministerierna och de olika organisationerna. 

Kontaktinformation 

Rika Rajala
koordinator
tfn 029 524 7408
[email protected]

Ulla Korpilahti
utvecklingschef 
tfn 029 524 8668
E-post: [email protected]