Utnyttjande av resultaten

Utnyttjande av resultaten från enkäten Hälsa i skolan vid läroanstalter, i kommunerna och i välfärdsområdena

Vartannat år ger enkäten Hälsa i skolan upphov till uppföljningsdata om barns och ungas välbefinnande som kan jämföras med hela landet, mellan välfärdsområdena, kommunerna och läroanstalterna. Med läroanstalt avses i denna text både läroanstalter på andra stadiet och skolor inom den grundläggande utbildningen. 

Resultaten för hela landet ger en helhetsbild av fenomen i anknytning till välbefinnande under enkätåret och på lång sikt. Genom att klicka på ”Barns och ungas hälsa och välbefinnande -resultatvy” på THL:s webbsida ”Resultaten av enkäten Hälsa i skolan” kan du se 1) resultaten i en kartvy 2) områdenas styrkor och utvecklingsobjekt, 3) en regional jämförelse 4) en genomförelse av indikatorer.  

Jämförelseinformationen används till exempel av tjänstemän som utvecklar välfärdstjänster för barn och unga, beslutsfattare, forskare och redaktörer samt till exempel lärare tillsammans med barn och unga. I jämförelsevyerna för områdena och indikatorerna kan man också se separat se resultaten för barn och unga med utländsk bakgrund samt resultaten för svenskspråkiga läroanstalter. 

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan kan användas på ett mångsidigt sätt för att utveckla verksamheten i skolor, vid läroanstalter, i kommuner och välfärdsområden. Läs undersidorna för att ta del av förslag om hur de viktigaste resultaten kan sammanställas som underlag för diskussion samt om hur resultaten kan diskuteras med beslutsfattare, anställda, barn och unga samt vårdnadshavare när man vill införliva resultaten i planer för elev- och studerandehälsa, i välfärdsplaner och i utvecklingen av verksamheten. I bilagorna till undersidorna hittar du också idéer och diskussionsuppgifter för att diskutera resultaten med barn och unga.

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan kan användas mångsidigt i utvecklingen av verksamheter i skolor, läroanstalter, kommuner och välfärdsområden. Läs på följande sidor ett förslag på hur de viktigaste resultaten kan sammanställas som underlag för diskussioner, och hur resultaten ska hanteras med beslutsfattare, medarbetare, barn och unga samt vårdnadshavare, när resultaten integreras in i elevvårdsplaner, trivselplaner och verksamhetsutveckling. I bifogade filer på undersidorna hittar du även idéer och diskussionsuppgifter för att bearbeta resultaten med barn och unga.