Enkäten Hälsa i skolan

Projektperiod:

1996–

Organisationsenhet:

Kunskapsledning och medskapande

Skolelev.

Vad är enkäten Hälsa i skolan?

Genom enkäten Hälsa i skolan samlar Institutet för hälsa och välfärd in information om de ungas levnadsförhållanden, skolförhållanden, upplevd hälsa, hälsovanor och om elev- och studerandehälsovården.

I enkäten deltar

  • elever i årskurserna 4 och 5 i grundskolan
  • elever i årskurserna 8 och 9 i grundskolan
  • första och andra årets studerande vid gymnasier
  • första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalter

*Från yrkesläroanstalterna deltar studerande under 21 år som går på en utbildning som leder till en läroplansbaserad yrkesinriktad grundexamen.

Enkäten genomförs vartannat år. Information har samlats in i de högre klasserna av grundskolorna sedan 1996, i gymnasierna sedan 1999 och vid yrkesläroanstalterna sedan 2008. Eleverna i de lägre klasserna av grundskolorna har deltagit sedan början av 2017. Vårdnadshavarna till eleverna i grundskolans fjärde och femte klass svarade år 2017 och 2019.

Var publiceras resultaten från enkäten Hälsa i skolan?

Grundresultaten finns att tillgå i THL:s elektroniska rapporteringssystem. De finns på sidan Resultat av enkäten Hälsa i skolan. De nationella och regionala resultaten för 2023 publicerades den 21 september.

De skolspecifika resultaten är lösenordsskyddade, vilket innebär att de inte kan läsas öppet online. En länk till de skolspecifika resultaten 2023 ska skickas till utbildningsleverantörer och läroanstalter 21.-22. september.

Hur kan resultaten användas i beslutsfattande?

  • Läroanstalterna utnyttjar informationen på basis av enkäten Hälsa i skolan i såväl främjandet av skolmiljöns välbefinnande, elev- och studerandevården som undervisningen av hälsokunskap.
  • Kommunerna utnyttjar resultaten i välfärdsledningen till exempel när de gör upp sina välfärdsstrategier, barn- och ungdomspolitiska program eller barnskyddsplaner.
  • På riksnivå utnyttjas resultaten från enkäten Hälsa i skolan vid uppföljningen och utvärderingen av till exempel politikprogrammen.

Hyvinvointiareena

Institutet för hälsa och välfärds (THL) och Utbildningsstyrelsens evenemang Hyvinvointiareena 2023 ordnades 26.–27.9.2023.
Mer information på Hyvinvointiareenas webbsidor (på finska)