Om handboken

Sidans innehåll

Avsikt

Handboken är avsedd för att underlätta arbetet och beslutsfattandet för anställda inom funktionshinderservice, samt på lång sikt att förenhetliga praxis i arbetet. Handboken fungerar som ett viktigt redskap i klientarbetet för socialarbetare och socialhandledare inom funktionshinderservice. Även övriga professionella inom social- och hälsovården som behöver information om funktionshinderservice kan ha nytta av handboken. 

Den svenskspråkiga handboken förmedlar information om de specialfrågor som berör den finlandssvenska och den åländska befolkningen. Handbokens tvåspråkighet betjänar alla som behöver information om service inom funktionshinderområdet. Den svenska upplagan motsvarar den finska upplagan.

Avsikten med webbhandboken är att öka likvärdigheten nationellt, att förbättra kvaliteten på tjänsterna och att främja ett nytt funktionshinderspolitiskt tänkande, med målet att stärka medborgarnas självbestämmanderätt och möjligheter till deltagande.

Målgrupp 

Vem är webbhandbokens användare 

 • I första hand riktar sig handboken till de professionella som gör beslut gällande beviljandet av lagstadgade serviceformer för personer med funktionsnedsättningar, som gör bedömning av servicebehovet, som ger handledning och rådgivning samt utarbetar klientplaner och serviceplaner (socialarbetare och socialhandledare). 
 • Deras förmän och serviceplanerare (ledande socialarbetare, chefer inom funktionshinderservice, socialchefer). 

Handbokens innehåll

Handboken innehåll består av följande huvudsektioner: 

 • Ingångssidan har en aktuellt rubrik där man hittar nyheter, senaste rättspraxis och förändringar i Handboken. Det finns en direkt länk till sidan Den nya funktionshinderservicelagen och de övriga huvudsektionerna. Sidan innehåller också genvägar med länkar till aktuella sidor. 
 • Aktuellt delen innehåller nyheter inom området, sidan Den nya funktionshinderservicelagen med innehåll om de tjänster som tillhandahålls i den nya lagen om funktionshinderservice (675/2023), samt sidan Förändringar i specialomsorgslagen. Dessutom finns bloggserien Funktionsvariation i samhället, länkar till publikationer samt information om seminarier och händelser. 
 • Funktionshinder i samhället beskriver funktionshinder som fenomen och lyfter fram specifika frågor gällande situationen för personer med funktionsnedsättning.
 • Serviceprocessen beskriver klientprocessens olika skeden och olika uppgifter som hör till dessa. 
 • Stöd och service beskriver den service som ges utifrån Handikappservicelagen och Specialomsorgslagen samt hur man tillämpar lagarna i praktiken. 
 • Rättspraxis innehåller länkar till central lagstiftning och aktuella avgöranden om tillämpningen av lagarna om service för personer med funktionsnedsättning.
 • Ledarskap, tillsyn och statistik har som målsättning att stöda ledarskapet inom funktionshinderservicen. Sektionen innehåller direktiv gällande ordnande och upphandling av funktionshinderservice. 

I handboken finns också en hel del länkar till källor för tilläggsinformation. 

Handbokens redaktion

Enheten för forskning om välfärdsstaten och reformer vid Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för underhållet av och innehållet i handboken. Chefredaktör för handboken är specialplanerare Marika Kangas-Aramo. Ansvarig för utvecklandet av den svenska delen i handboken är expert Rut Nordlund-Spiby.

En styrgrupp, tillsatt av Social- och hälsovårdsministeriet, med uppgift att verkställa ändringarna i handikappservicelagen, har verkat som kvalitetsgranskare för sammanställningen av handboken 2009–2010. Dessutom har många sakkunniga inom funktionshinderområdet gett sina kommentarer till handboken. Från början av 2011 övervakas kvaliteten på innehållet i handboken av ett redaktionsråd och en svensk sakkunniggrupp.

Svensk sakkunniggrupp 

Institutet för hälsa och välfärd THL har tillsatt en svensk sakkunniggrupp som stöd för webbhandboken Handbok om funktionshinderservice thl.fi/handbokomfunktionshinderservice som publiceras på webbplatsen Thl.fi för en treårsperiod under tiden 1.1.2024-31.12.2026. 

Sakkunniggruppens uppgift

Den svenskspråkiga sakkunniggruppens uppdrag är att ge respons, komma med idéer, följa upp och främja utvecklandet av handboken. Sakkunniggruppen bidrar till att Handbok om funktionshinderservice erbjuder uppdaterad, sakkunnig och pålitlig information , särskilt om service som grundar sig på funktionshinderservicelagstiftningen, inberäknat närståendevård och service utifrån socialvårdslagen. Handboken stöder ett nationellt jämlikt och rättvist beslutsfattande i välfärdsområdena som förbättrar kvaliteten på servicen.  Den svenskspråkiga handboken samlar rättspraxis gällande funktionshinderservice till ett ställe, samt förmedlar information om de specialfrågor som berör den finlandssvenska och den åländska befolkningen.

Sakkunniggruppens sammansättning 2024-2026

Till sakkunniggruppen kallas representanter för socialt arbete inom funktionshinderserviceområdet i svensk- och tvåspråkiga välfärdsområden i Österbotten, Egentliga Finland, Nyland och på Åland. Dessutom kallas representanter för funktionshinderforskning och svenskspråkig utbildning av socionomer och socialarbetare på högskola och universitet, samt representanter för de finlandssvenska funktionshinderorganisationerna och representant med juridisk expertis inom området. 

Följande personer är medlemmar i sakkunniggruppen: 

 • Kirsi-Maria Malmlund-Laakso, jurist/regeringssekreterare, Social- och hälsovårdsministeriet SHM (ordförande)
 • Stina Sjöblom, universitetslärare, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet och gästforskare på THL (viceordförande)
 • Rut Nordlund-Spiby, expert, redaktör för Handbok om funktionshinderservice, THL (sekreterare)
 • Gunilla Lindqvist, specialsakkunnig, Ålands landskapsregering
 • Johanna Lindholm, jurist, Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab
 • Ingela Högman, socialarbetare, KST Kommunernas socialtjänst, Åland
 • Malin Haapanen, ledande socialarbetare, VARHA Egentliga Finlands välfärdsområde
 • Sonja Karnell, socialarbetare Östra Nylands välfärdsområde
 • Martina Nygård, regional ledande socialarbetare, LUVN Västra Nylands välfärdsområde
 • Susanne Ståhl, socialarbetare Österbottens välfärdsområde
 • Gun Ainamo, ordförande, FMA Funktionshinder med ansvar
 • Camilla Forsell, sakkunnig i familjearbete, FDUV
 • Rebecka Holm, juridiskt ombud, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder
 • Ann-Marie Rosenqvist-Berg, lektor inom det sociala området, Yrkeshögskolan Arcada
 • Marika Kangas-Aramo, specialplanerare, chefredaktör för Handbok om funktionshinderservice, THL
 • Maija Voutilainen, jurist, THL
 • Päivi Hömppi, specialist, THL
 • Päivi Nurmi-Koikkalainen, ledande expert, THL

Vid behov inbjuds övriga experter från THL:s team Funktionsvariation i samhället.

Redaktionsrådet

Redaktionsrådets uppgift är att följa, styra och främja utvecklingen av servicen. Redaktionsrådet verkar på ett sådant sätt att handboken om funktionshinderservice är den mest kända, tillförlitliga och uppskattade nättjänsten för yrkesfolk inom funktionshinderservicen.

Handboken utökar jämlikheten inom funktionshinderservicen på nationell nivå, förbättrar kvaliteten på servicen och främjar ett nytt funktionshinderspolitiskt tänkande med vilket man vill förstärka självbestämmanderätt och möjligheter till delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Dessutom följer redaktionsrådet för handboken aktivt hur handboken fungerar som ett centralt verktyg för styrningen av kommunerna.

Redaktionsrådet 2023–2025 

 • Päivi Nurmi-Koikkalainen, ledande expert, THL (ordförande)
 • Kaarina Tuokko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet (viceordförande)
 • Marika Kangas-Aramo, specialplanerare,  chefredaktör för Handbok om funktionshinderservice, THL  (sekreterare)
 • Merja Heikkonen, konsultativ tjänsteman/generalsekreterare, VANE Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Jaana Jokiniitty, överinspektör socialvården, ansvarsperson för funktionshinderservice, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • Matti Martiskainen, ledande socialarbetare, Lapplands välfärdsområde
 • Elina Nieminen, jurist (Invalidiliitto ry), Vammaisfoorumi
 • Riitu Nykänen, socialarbetare, Tammerfors 
 • Tuija Strandén-Mahlamäki, lektor, yrkeshögskolan Metropolia
 • Jaana Viemerö, specialsakkunnig, Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 
 • Juho Ylitalo,  sakkunnig, webbtjänsten Verneri.net för personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • Rut Nordlund-Spiby, expert/webbredaktör Handbok om funktionshinderservice, THL
 • Maija Voutilainen, jurist, THL.

Om upphovsrätt på THL:s webbsidor

Institutet för hälsa och välfärd innehar upphovsrätten till webbtjänstens innehåll, om inte annat anges. Dokumentens textinnehåll får lånas och webbsidorna länkas på villkoret att källan alltid anges. Bilder och annat grafiskt material får inte användas utan särskilt tillstånd. Institutets webbtjänst innehåller länkar till webbsidor som upprätthålls av tredje part. Institutet ansvarar inte för innehållet på de externa webbplatser som länkarna går till.
Upphovsrätt, Om tjänsten (Institutet för hälsa och välfärd, THL)

Ge respons

Var vänlig och ge respons gällande handbokens innehåll eller funktion. Du kan också meddela om söndriga länkar. 
Ge respons till Handbok om funktionshinderservice