Ledning genom RAI-information

Sidans innehåll

RAI-systemet och informationen det ger används vid ledning och utveckling av en organisation som producerar äldre- och handikapptjänster. Ett effektivt servicesystem svarar mot kundernas behov och skapar service av hög kvalitet i rätt tid och på rätt plats. För att utveckla service och för att kunna leda genom information behöver man ett mångsidigt och tillförlitligt bedömnings- och uppföljningssystem.

Jämförelseinformation beskriver klienternas behov och organisationens verksamhet

Jämförelseinformation samlas in utifrån bedömningsuppgifter från klienternas RAI-bedömningar. Jämförelseinformation består av sammanfattningar och medelvärden som beskriver en organisations klientel och dess behov samt hur tjänster genomförs och ändras. I jämförelseinformationen går det inte att identifiera uppgifter om enskilda personer.

Med hjälp av RAI-jämförelseinformation

 • kontrollerar du klientstrukturen och förändringar i den
 • kartlägger och förutser du klienternas servicebehov
 • planerar och utvecklar du service och praxis utifrån klienternas behov
 • följer du upp verksamhetens resultat och personalresurser
 • följer du upp och utvecklar servicekvalitet genom att jämföra verksamheten med verksamheten i andra
 • organisationer som använder RAI-instrument.

Kvaliteten på RAI-jämförelseinformationen påverkas av hur stor andel av organisationens klienter som bedöms och hur noggrant RAI-bedömningarna görs. För att använda RAI-systemet krävs alltid att ledningen är engagerad och att personalen har RAI-kompetens. 

Användning av RAI i klientarbetet

RAI-jämförelseinformation används på olika nivåer av ledning

RAI-jämförelsedatabasen för regelbundna tjänster för äldre kan användas av alla. Med hjälp av dess 14 RAI-indikatorer kan du jämföra och granska klientelets funktionsförmåga och resurser mellan service som ges i hemmet och heldygnsvård, utifrån serviceproducenter eller privat och offentlig sektor, kommunvis, utifrån välfärdsområde eller på riksnivå.

Serviceleverantörer som använder sig av RAI-instrument har tillgång till RAI-jämförelsedatabaser med mer mångsidig information för olika nivåer av ledning:

 • I den operativa närmaste ledningen kan du använda dig av RAI-responsrapporter. Med hjälp av dem följer man upp hela enhetens verksamhet och jämför den med verksamhet i organisationens olika enheter.
 • För taktisk ledning finns easyRAIder-databaserna där man granskar verksamhetsenheter och gör jämförelser mellan organisationer.
 • För strategisk ledning finns
  • databas för klienthandledning till stöd för utveckling och verksamhet inom klient- och servicehandledning 
  • databas för anordnare av tjänster för regional granskning
  • databas för beställare där en servicebeställare i den samlade vyn kan jämföra uppgifter på verksamhetsenhetsnivå.

RAI-jämförelsedatabaser

RAI-benchmarking leder till mer högkvalitativ service

RAI-jämförelseinformation används särskilt inom benchmarking. RAI-benchmarking handlar om att dela information och kompetens, att kontinuerligt förbättras och att utveckla tjänster i samarbete med andra.

Målet med benchmarking är att producera ännu mer högkvalitativ service och vård för klienter samt att utveckla bättre arbetssätt och använda befintliga resurser på bästa möjliga sätt.

RAI-benchmarking
Samfinansierad RAI-verksamhet (på finska)

I THL:s RAI-webbutbildnings kurs RAI-benchmarking hittar du exempel på och vägledning i hur du använder databaser och RAI-jämförelseinformation. 
THL:s webbutbildning

Kvalitetsindikatorer som indikator på servicekvalitet

Sådant som beskriver kvalitet måste vara tillförlitligt och jämförbart. Som verktyg för att mäta kvalitet kan man använda RAI-systemets kvalitetsindikatorer. Det främsta syftet med RAI-kvalitetsindikatorerna är att följa upp kvaliteten i enhetens eller organisationen egen verksamhet.

Med hjälp av kvalitetsindikatorer kan man till exempel upptäcka eventuella problem inom vård eller rehabilitering, och genom att ta tag i dem och utveckla verksamheten kan man förbättra kvaliteten på tjänsterna.