Narkotika i Finland

Enligt den senaste befolkningsenkäten (2018) har 24 procent av finländarna någon gång prövat på cannabis. Användningen är vanligast bland vuxna i åldern 25–34 år, av vilka närmare 45 procent någon gång hade prövat narkotika.
Alkohol- och narkotikaundersökningen

Enligt den riksomfattande enkäten Hälsa i skolan (2021) hade 8 procent av eleverna i grundskolans årskurser 8 och 9 prövat på narkotika åtminstone en gång i livet, medan motsvarande andel av eleverna årskurs 1 och 2 i gymnasiet var 13 procent och av eleverna i årskurs 1 och 2 vid yrkesläroanstalterna 18 procent.
Enkäten Hälsa i skolan

Enligt en uppskattning från 2017 finns det i Finland 31 300‒44 300 missbrukare av amfetaminer och opioider.
Duodecim: Missbrukare av amfetaminer och opioider (på finska)

År 2020 var största delen av missbrukarvårdens narkotikaberoende klienter män (72 %) och huvudsakligen i åldern 20–34 år. Klienternas utbildningsnivå var låg och det var vanligt med arbetslöshet. Var tionde var bostadslös. Största delen av de narkotikaberoende klienterna hade redan tidigare fått missbrukarvård (81 %) och även injicerat narkotika (78 %). I Finland missbrukas syntetiska medicinska opioider, framför allt buprenorfin. Buprenorfin och metadon används både olagligt som droger och som avvänjnings- eller subsitutionsläkemedel enligt läkarens ordination. Hälften av klienterna inom missbrukarvården får opioidsubstitutionsbehandling.
Narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården

Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker har antalet narkotikadödsfall huvudsakligen ökat sedan 2015. År 2018 dog 261 personer av narkotika, vilket är mer än någonsin på 2000-talet. Efter det har antalet narkotikadödsfall hållits på en hög nivå. År 2020 var antalet narkotikadödsfall 258.

År 2020 begicks 37 100 narkotikabrott. Av dessa brott antalet grova narkotikabrott var ungefär 1 450. Antalet narkotikabrott sjönk något jämfört med 2014.