Faderskapsunder­sökning beställd av barnatillsynings­mannen

Sidans innehåll

I vilka situationer kan/ska barnatillsyningsmannen beställa en faderskapsundersökning?

När barnet vid tidpunkten då utredande av föräldraskapet inleds endast har en juridisk förälder, den mor som har fött, barnatillsyningsmannen som ansvarar för utredande av föräldraskapet beställer en faderskapsutredning om

 • den eventuella fadern ber om det eller om barnatillsyningsmannen i övrigt anser att en sådan behövs.
  • Barnets ålder har ingen betydelse men utredande av faderskapet för ett fullvuxet barn kommer till utredning när en eventuell fader vill erkänna sitt föräldraskap.
 • de handlingar som utvisar de blivande föräldrarnas identitet och familjeband är bristfälliga om tilläggsutredning inte skäligen kan fås (föräldraskapslagen 29 § 2 mom.).
 • den eventuella fadern för det minderåriga barnet som har fötts utom äktenskapet har avlidit och rättsinnehavarna har gett sitt samtycke till en rättsgenetisk faderskapsundersökning.

När barnet har vid början av utredande av föräldraskap två juridiska föräldrar, modern som fött och en far som konstaterats på grundval av äktenskap eller modern som fött och en far som fastställts på grundval av erkännande under graviditeten (faderskapet erkänts efter 1.1.2023), barnatillsyningsmannen som ansvarar för utredande av föräldraskapet beställer en faderskapsutredning om

 • föräldrarna tillsammans har begärt om utredande av faderskap inom sex månader från barnets födelse.
 • föräldrarna har godkänt att faderskapet utreds efter det att en annan person har erkänt eller anmält sin avsikt att erkänna faderskapet och på grundval av annan utredning av faderskap kan det inte säkerställas om den nya personen som erkänner föräldraskapet är barnets far. 
  • undersökningen beställs då av barnet, modern som fött och den nya som erkänner föräldraskapet. Undersökning beställs inte för en far som konstaterats på grundval av äktenskap eller av en far som fastställts på grundval av erkännande under graviditet.

Samtycke

En rättsgenetisk faderskapsundersökning som barnatillsyningsmannen beställt kan utföras endast med samtycke av den som avses ge ett prov eller med samtycke av den avlidnes rättsinnehavare.

Intressebevakaren eller någon annan laglig företrädare (vanligen barnets vårdnadshavare) för den som skall undersökas ger sitt samtycke till undersökningen, om den som skall undersökas inte kan förstå sakens betydelse på grund av ålder.

Slutförande av undersökningen

Faderskapsundersökningen färdigställs ofta på ungefär en vecka när en levande persons prov undersöks. Ifall ett prov av en avliden undersöks kan tiden för undersökningen vara en aning längre. THL skickar undersökningsutlåtandet per post till beställaren av undersökningen. 

I vilka situationer kan barnatillsyningsmannen inte beställa en faderskapsundersökning?

Barnatillsyningsmannen kan inte beställa en undersökning om

 • faderskapet har utretts efter barnets födelse och faderskapet har fastställts  på grundval av erkännande.
  • Faderskapsutredningen kunde ha beställts som en del av utredningen av faderskap men det kan inte beställas mer efter att faderskapet fastställts.
 • faderskapet har konstaterats på grundval av äktenskap eller fastställts på grundval av erkännande under graviditeten och
  • ingen gemensam begäran om att utreda faderskapet har tillhandahållits av föräldrarna inom sex månader från barnets födelse. 
  • en annan person har inte erkänt eller anmält sin avsikt att erkänna faderskapet.
 • faderskapet har fastställts före ikraftträdandet av föräldraskapslagen (den 1 januari 2023) på grundval av erkännande som mottagits under graviditeten. 
  • Erkännandet kunde ha återkallats eller bestridits inom 30 dagar från barnets födelse varvid faderskapsundersökningen kunde ha gjorts som en del av utredande av faderskapet.

Beställning av eller förordnande om rättsgenetisk faderskapsundersökning (VSAK-14)

I beställningen eller förordnandet om faderskapsundersökning (VSAK-14) delges information om alla personer som delta i den aktuella undersökningen samt information om beställaren av undersökningen. I den grundläggande undersökningen undersöks den mor som har fött, barnet och den potentiella fadern. Moderns prov förbättrar undersökningens informationssäkerhet och med dess hjälp kan man även försäkra sig om ett litet barns identitet. Beställningshandlingen fylls i av den barnatillsyningsman som med stöd av 8 § i föräldraskapslagen är verkställare av utredningen av föräldraskapet. 

Person som undersöks kan ge sitt samtycke till användning av tidigare resultat. Denna möjlighet finns om faderskapsundersökningen har gjort  i år 2013 eller senare. 

Om den potentiella fadern eller den mor som har fött har avlidit antecknas det i handlingen över beställning av faderskapsutredning. Om man i undersökningen använder prov av en avliden person antecknas i beställningshandlingen information om rättsinnehavarna har gett sitt samtycke till att en faderskapsundersökning görs.

Denna handling används av barnatillsyningsman.

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Provtagning och fastställande av identitet 

Det primära provet i en rättsgenetisk faderskapsundersökning är topsning av insidan av kinden. Det är inte fråga om ett salivprov. Proven tas under övervakning av barnatillsyningsmannen enligt THL:s provtagningsanvisningar.  I allmänhet tar modern provet av barnet, men det kan vid behov även tas av en annan vuxen person. Provtagaren ska bevisa sin identitet för provtagningsövervakaren före provet tas (lag om rättsgenetisk faderskapsundersökning 378/2005 13 §, förordning 805/2022 1 §).

Anvisningar för provtagning 

Provgivaren ska bevisa sin identitet för provtagningsövervakaren före provet tas (lag om rättsgenetisk faderskapsundersökning 378/2005 13 §, 3 mom, förordning 805/2022 1 §). 

Om ett barn under 15 år inte har ett eget identitetsbevis är det oftast modern som styrker hens identitet. Om någon annan person styrker barnets identitet (till exempel fosterförälder) ska personen informeras om att namnet på den som styrker identiteten antecknas på undersökningsutlåtandet. Om personen inte vill att hens namn antecknas på undersökningsutlåtandet bör ett identitetsbevis skaffas åt barnet. Den person som styrker barnets identitet undertecknar handlingen över provtagning som gäller provtagning av barnet.

Om en rättsgenetisk faderskapsundersökning görs i en sådan situation som avses i 29 § 2 mom. i föräldraskapslagen 775/2022 därför att de handlingar som utvisar de blivande föräldrarnas identitet och familjeband är bristfälliga, kan provet tas även om identiteten hos den som ska undersökas inte har kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt. Denna bestämmelse kan inte tillämpas i en situation där personen har möjlighet att skaffa någon av de godtagbara identitetshandlingarna eller intyg över civilstånd men personen vill inte skaffa handlingen/intyget.

Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

Handling över provtagning för rättsgenetisk faderskapsundersökning (VSAK-15)

Barnatillsyningsmannen antecknar i handlingen över provtagning den undersökta personens uppgifter, sättet för fastställande av identitet och information om provtagningen samt kontaktuppgifter. Såväl övervakaren av provtagningen som den undersökta personen eller den person som styrker barnets identitet undertecknar handlingen över provtagning.
Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

Barnatillsyningsmannen skickar handlingarna och proven till THL:s rättsgenetiska team i ett svarsförsändelsemärkt sändningskuvert.

Denna handling används av barnatillsyningsman och person som tjänstgör vid en finsk beskickning när handräckning ges.

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Handräckning av barnatillsyningsmannen i en annan kommun

Om man i utredningen av faderskapet behöver handräckning av en barnatillsyningsman i en annan kommun skickar den barnatillsyningsman som är verkställare av utredningen av faderskapet (föräldraskapslag 8 §) en handling över provtagning till den barnatillsyningsman som erbjuder handräckningen, där man har fyllt i personuppgifterna för den person som ska undersökas och den barnatillsyningsman som beställer undersökningen.  

Den barnatillsyningsman som övervakar provtagningen antecknar i handlingen över provtagning sättet på vilket identiteten fastställts och information om provtagningen. Hen ombesörjer underskrifterna och levererar handlingarna och proverna till THL.

Om den barnatillsyningsman som erbjuder handräckning inte har tillgång till den handling över provtagning som den barnatillsyningsman som ansvarar för utredningen av faderskapet har fyllt i, kan hen även själv fylla i handlingen över provtagning. Hen ska då anteckna i punkten "mer information" i handlingen över provtagning vilken barnatillsyningsman som ansvarar för faderskapsutredningen och vilka de övriga parterna i undersökningen är.

Undersökningssvaret skickas från THL till den barnatillsyningsman som ansvarar för utredningen av faderskapet.

Begäran om handräckning i utlandet

Om provet för den rättsgenetiska undersökningen behövs från utlandet riktas begäran om handräckning till utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden.
Begäran om handräckning i utlandet 

Proven för faderskapsundersökning, när barnatillsyningsmannen för talan för fastställande av faderskapet

Om barnatillsyningsmannen för talan för ett barn för fastställande av faderskapet är det bra om hen i stämningsansökan anger om barnets, den moderns som fött eller den eventuella faderns prover för faderskapsundersökningen har levererats till THL, varvid de är tillgängliga för den undersökning som domstolen förordnar.

Vad händer om en eventuell far är död?

Om den eventuella fadern har avlidit kan den rättsgenetiska undersökningen göras på basis av ett prov som togs när han var vid liv,  för utredning av dödsorsak eller för en framtida undersökning, 

Om provet tas för en framtida undersökning efter att den eventuella fadern avlidit kan provet tas av en legitimerad läkare eller en läkare med tillstånd eller under läkarens direkta uppsikt någon annan yrkesbildad person inom hälso- och sjukvården (lag om rättsgenetisk faderskapsundersökning 378/2005 16 §). Provet kan tas om den person som framställt begäran visar att provtagning kan vara nödvändig för fastställande av faderskap. Rätt att framställa begäran har den som enligt föräldraskapslagen har rätt att föra talan om fastställande av faderskap (t.ex. barnatillsyningsman).

Om man i undersökningen använder vävnadsprov av den avlidna eventuella fadern är provet av den mor som har fött barnet särskilt viktigt i undersökningen. Om även modern har avlidit kan man dock inte undersöka hennes prov innan man har utrett om faderskapet kan fastställas med undersökning av den eventuella fadern och barnet.

Rättsinnehavarna måste ge sitt samtycke till undersökning av den eventuella faderns prov innan undersökningen kan göras. När samtycke till undersökningen har erhållits barnatillsyningsmannen fyller i handlingen över provtagning (VSAK-15) avseende den avlidne och levererar den  till den som har hand om provet, till exempel rättsläkaren eller sjukvårdsdistriktet, som levererar provet och handlingen över provtagning till THL. 

Faderskapsundersökning med hjälp av släktingar (VSAK-16)

Faderskapsundersökning med hjälp den eventuella faderns närmaste släktingar görs när man inte har tillgång till ett prov av den avlidna potentiella fadern. 

Man ska begära ett utlåtande från THL:s rättsgenetiska team huruvida undersökningen av släktingar främjar utredningen i faderskapsärendet och om det i undersökningen kan framkomma aspekter som gäller släktingens egen eller hens barns härkomst.

I begäran om utlåtande om undersökning som gäller släkting (VSAK-16) antecknar barnatillsyningsmannen vem faderskapsutredningen gäller och vilka nära släktingar man eventuellt kunde undersöka i stället för den avlidna potentiella fadern. 

THL levererar utlåtandet till barnatillsyningsmannen som ger utlåtandet för information till släktingen som begäran om utlåtandet gäller eller till dennes lagliga representant. När släktingen har läst igenom utlåtandet beslutar hen om deltagande i undersökningen.

En försvunnen eller avliden moders släktingar undersöks först om faderskapsfrågan inte har lösts i undersökningen av barnet och den potentiella fadern eller dennes släktingar.

Denna handling används av barnatillsyningsman.

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Provtagningsutrustning

Provtagningsutrustning fås av THL:s rättsgenetiska team genom att skicka e-post till adressen isyystutkimus(at)thl.fi eller genom att ringa till servicenumret 029 524 8900.

Kontaktuppgifter

Rättsgenetisk team

isyystutkimus(at)thl.fi
tfn 029 524 8900

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723