Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

Vid utredande och erkännande av föräldraskap finns olika skeden då deltagarnas identitet bör fastställas med identitetsbevis eller på ett annat tillförlitligt sätt.

Identiteten bör fastställas av följande personer:

  • Dem som deltar i överläggningen som avses i 9 § i föräldraskapslagen. Den som genomför överläggningen kontrollerar personernas identiteter.
  • Den som avger utsagan om erkännande som avses i 19 eller 21 § i föräldraskapslagen. Den som tar emot en utsaga om erkännande kontrollerar identiteten.
  • Den som lämnar godkännandet som avses i 22 § i föräldraskapslagen. Den som tar emot ett godkännande kontrollerar identiteten.  
  • Den hörda som avses i 23 § i föräldraskapslagen när hörandet sker muntligt. Den som hör någon muntligt kontrollerar identiteten.

Enligt 2 § i förordning 804/2022 är följande handlingar godtagbara för fastställande av identiteten. Handlingen som uppvisas ska vara giltig vid tidpunkten för fastställande av identiteten. 

1) pass
2) i 134 § i utlänningslagen (301/2004) avsett främlingspass som har beviljats av en finsk statlig myndighet
3) i 135 § i utlänningslagen avsett resedokument för flykting som har beviljats av en finsk statlig myndighet
4) identitetskort som har beviljats av en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-länder) eller en behörig myndighet i San Marino eller Schweiz
EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike (situation i december 2022)
5) körkort som har beviljats av en finsk statlig myndighet efter den 1 oktober 1990

Lagen (378/2005 13 §) och förordningen (805/2022 1 §) om en rättsgenetisk faderskapsundersökning förskrivs att provgivaren ska styrka sin identitet för provtagaren eller för den som övervakar provtagningen innan provet tas.

Om en rättsgenetisk faderskapsundersökning görs i en sådan situation som avses i 29 § 2 mom. i föräldraskapslagen därför att de handlingar som utvisar de blivande föräldrarnas identitet och familjeband är bristfälliga, kan provet tas även om identiteten hos den som ska undersökas inte har kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Kontaktuppgifter

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723