Faderskapsunder­sökning förordnad av domstol

En domstol kan förordna en faderskapsutredning i ärenden som gäller fastställande eller upphävande av faderskapet. Domstolen förordnar undersökningen om en part så kräver eller om domstolen anser att undersökningen är nödvändig.

Sidans innehåll

Handlingar för faderskapsundersökning

När domstolen har fattat sitt beslut att faderskapsundersökningen ska genomföras skickar den handlingen för förordnande om rättsgenetisk faderskapsundersökning (VSAK-14) och beslutet till rättsgenetiska teamet vid Institutet för hälsa och välfärd. THL levererar till domstolen ett provtagningspaket för varje provgivare. 

Domstolen fyller provgivarens uppgifter och domstolens kontaktuppgifter i handlingen över provtagning för rättsgenetisk faderskapsundersökning (VSAK-15) och levererar den till provgivaren. Därtill levererar domstolen till provgivaren ett intyg över provtagning för undersökning på förordnande av domstol (VSAK-17). Provgivaren levererar intyget till domstolen efter provtagningen. 

Faderskapsundersökningen färdigställs ofta på ungefär en vecka när en levande persons prov undersöks. Ifall ett prov av en avliden undersöks kan tiden för undersökningen vara en aning längre. THL skickar svaret på undersökningen per post till domstolen som förordnat undersökningen. 

Du hittar handlingarna på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Provtagning

Domstolen skickar till provgivaren 

  • ett provtagningspaket med provtagningsutrustning och ett svarskuvert för proverna
  • handling över provtagning (VSAK-15)
  • intyg över provtagning (VSAK-17)

En yrkesbildad person inom hälso- och sjukvården tar proverna vid en verksamhetsenhet inom hälsovården, vanligtvis på en hälsovårdscentral. Därtill fyller provtagaren i handlingen över provtagning och intyget över provtagning.
Anvisningar för provtagning

Provgivaren ska bevisa sin identitet för provtagaren före provet tas (lag om rättsgenetisk faderskapsundersökning 378/2005 13 §, 3 mom, förordning 805/2022 1 §).
Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

Vad händer om en eventuell far är död?

Om den eventuella fadern har avlidit kan den rättsgenetiska undersökningen göras på basis av ett prov som togs när han var vid liv eller efter dödsfallet. 

Om provet tas för en framtida undersökning efter att den eventuella fadern avlidit kan provet tas av en legitimerad läkare eller en läkare med tillstånd eller under läkarens direkta uppsikt någon annan yrkesbildad person inom hälso- och sjukvården (lag om rättsgenetisk faderskapsundersökning 378/2005 16 §). Provet kan tas om den person som framställt begäran visar att provtagning kan vara nödvändig för fastställande eller upphävande av faderskap. Rätt att framställa begäran har den som enligt lagen om faderskap har rätt att föra talan om fastställande eller upphävande av faderskap.

Domstolen fyller i handlingen över provtagning (VSAK-15) avseende den avlidne och levererar den och ett svarskuvert till den som har hand om provet, till exempel rättsläkaren eller sjukvårdsdistriktet, som levererar provet och handlingen över provtagning till THL.

Om man i undersökningen använder vävnadsprov av den avlidna eventuella fadern är provet av den mor som har fött barnet särskilt viktigt i undersökningen och även hon bör förordnas till undersökning. Om även modern har avlidit kan man dock inte undersöka hennes prov innan man har utrett om faderskapet kan fastställas med undersökning av den eventuella fadern och barnet.

Faderskapsundersökning med hjälp av släktingar

Om den potentiella fadern har avlidit och man inte hittar något vävnadsprov som tagits medan han var i livet, för utredning av dödsorsak eller för en framtida undersökning, kan faderskapsundersökningen göras med hjälp av den potentiella faderns närmaste släktingar med deras samtycke.

Man ska begära ett utlåtande av THL:s rättsgenetiska team huruvida undersökningen av släktingar främjar utredningen i faderskapsärendet och om det i undersökningen kan framkomma aspekter som gäller släktingens egen eller hens barns härkomst (lag om rättsgenetisk faderskapsundersökning 378/2005 11 § 1 mom.). Det finns en handling för att begära ett utlåtande (VSAK-16).

I begäran om utlåtande anges vilka som berörs av faderskapsutredningen och vilka nära släktingar som eventuellt kunde undersökas i stället för den eventuella fadern. Det lönar sig att kontakta rättsgenetiska teamet (029 524 8723, 029 524 8900) när du börjar fylla i handlingen för begäran om utlåtande för att säkerställa att all väsentlig information som behövs för att kunna ge ett utlåtande blir antecknat på handlingen. 

Undersökning av prov från den mor som har fött barnet förbättrar undersökningens informativitet. Således om den mor som har fött är vid liv vore det särskilt viktigt att även hen inkluderas i begäran om utlåtande och hens prov skulle förordnas för undersökning.

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

När domstolen har fått tillgång till THL:s utlåtande levererar den utlåtandet för information till den släkting som begäran om utlåtande gäller eller dennas lagliga representant.  När släktingen har läst igenom utlåtandet beslutar hen om deltagande i undersökningen. 

Utnyttjande av tidigare proven för faderskapsundersökning

Om barnatillsyningsmannen för barnets talan för fastställande av faderskap, är det möjligt att moderns, barnets eller den eventuella faderns prover har levererats till THL för faderskapsundersökningen. Om detta inte framgår av stämningsansökan kan man fråga barnatillsyningsmannen eller THL:s rättsgenetiska team (029 524 8900) om saken. Om proverna har lämnats kan de användas i en av domstolen förordnad undersökning och det är inte nödvändigt att förordna nya provtagningar.

Begäran om handräckning i utlandet

Om en domstol behöver begära handräckning av utrikesministeriet eller begära bevisning i utlandet för att få ett rättsgenetiskt faderskapsundersökningsprov, ta kontakt:

Marjo Avela
forskningschef
[email protected]
tfn 029 524 8723 

Kontaktuppgifter

Rättsgenetisk team

isyystutkimus(at)thl.fi
tfn 029 524 8900

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723