Rättsgenetisk under­sökning begärd av privatperson

En rättsgenetisk undersökning görs när det råder oklarhet eller osäkerhet om det biologiska fader- eller moderskapet eller det övriga närä släktskapet. Undersökningen leder inte enbart till exempel till att faderskapet fastställs eller upphävs. Om man officiellt vill fastställa eller upphäva faderskapet ska personerna själva utreda med vilken myndighetsprocess det kan vara möjligt för personerna i fråga.

En släktskapsundersökning är inte lika informativ som en direkt fader- eller moderskapsundersökning mellan en eventuell förälder och ett barn och således ger släktskapsundersökningen inte alltid ett säkert svar på den fråga som ställs.  Den som överväger att begära en undersökning ska således beakta denna risk innan undersökningen begärs.

Före undersökningen

Om du vill be om en rättsgenetisk undersökning ska du kontakta THL:s rättsgenetiska team. THL skickar dig alla nödvändiga handlingar och provtagningspaket, om undersökningen kan göras på begäran av en privatperson.

Kontaktuppgifter 

isyystutkimus(at)thl.fi
tfn 029 524 8900

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723

Provtagning

Undersökningsproven för undersökningen som begärs av en privatperson tas vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (vanligen på en privat läkarstation). När du går för att ge ett prov för den rättsgenetiska undersökningen ta med dig paketet som du fått av THL. Paketet innehåller utrustning och anvisningar för provtagning samt ett returkuvert. Paketet får öppnas först vid provtagningen.

Undersökningsprovet tas med topsning på kindens insida. Undvik att äta, dricka och röka minst en halv timme före provtagningen. Du får dricka vatten.

Till provtagningen behöver du:

  • Identitetsbevis
  • Om det är du som begär undersökningen, beställningshandlingen 
  • Handlingen över provtagning, som en yrkesbildad person inom hälso- och sjukvården fyller i beträffande information om provtagningen och identitet för varje provgivare.  

Varje 15 år fyllda provgivare ska ge sitt samtycke till undersökningen. Om provgivaren är under 15 år behövs samtycke av barnets föräldrar och vårdnadshavare. Handlingarna över samtycke levereras i allmänhet tillsammans med proverna till THL.
Dataskyddsmeddelande för rättsgenetiska undersökningen som en privatperson bett om

När proverna har tagits skickar provtagningsenheten dem till THL:s rättsgenetiska i THL:s svarskuvert. 

Priset för undersökning

Undersökningen kostar 272,80 € (moms 24 %) för varje person som undersöks. När du själv begär undersökningen ska du betala provtagnings- och undersökningskostnaderna.  

Slutförande av undersökningen

Undersökningen kan inledas när alla undersökta personers prover, fyllda handlingar och samtycken har inkommit till THL:s rättsgenetiska team.  Undersökningen tar ca två veckor. 

THL skickar utlåtandet om en rättsgenetisk undersökning(2–3 stycke beroende på de undersöktas antal) till den som begär undersökningen med postförskottsförsändelse. Den person som begär undersökningen levererar utlåtandet till de övriga undersökta personerna. Varje undersökt person samt deras vårdnadshavare, om den undersökta var under 15 år, har möjlighet att få utlåtandet direkt från THL efter det att den som begärt undersökningen har betalat postförskottet.