Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Den här sidan innehåller handlingar för utredande av föräldraskap med användaruppgifter på svenska i enlighet med föräldraskapslagen 775/2022. Motsvarande handlingar har även publicerats på finska. En del av handlingarna har publicerats som tvåspråkiga (finska-engelska).
Tvåspråkiga handlingarna

Viktigt

Handlingarna för utredande av föräldraskap är .pdf-filer som kan fyllas i. Fyll inte i handlingen i webbläsaren utan ladda ner den som en tom handling för användning. Användaren av handlingarna ska se till dataskyddet och försäkra sig om att det inte finns några öppna filer kvar på den egna arbetsstationen och att filer inte sparas på den egna arbetsstationen eller nätservern så att utomstående personer får tillgång till dessa.

Användaren bör också se till att hen har den senaste versionen av varje handling i användning. Datumet i handlingens nedre vänstra hörn är datum för handlingens ibruktagande. 

Sidan innehåll

Övergångsbestämmelser

Moderskapslagen och faderskapslagen slogs ihop till en föräldraskapslag 1.1.2023. Vid tillämpningen av lagarna och användningen av handlingarna i olika situationer bör följande saker tas i beaktande:

Ifall utredande av föräldraskap inleds efter den 1 januari 2023 det vill säga inga överläggningar inför föräldraskapsutredning har hållits före föräldraskapslagen trätt i kraft och föräldraskapet har inte erkänts senast den 31 december 2022. 

  • På processen för utredande och erkännande tillämpas föräldraskapslagen i sin helhet och föräldraskapshandlingarna (VSAK-serien) används oberoende av barnets ålder. 

Erkännande av föräldraskapet har skett senast den 31 december 2022:

  • Alla slutliga processer gällande erkännande samt möjlig utredning som ännu kan behövas med tillämpning av faderskaps- och moderskapslagen och användning av faderskaps- och moderskapshandlingar (ISAK- och ASAK-serien).
  • Observera, ifall ett erkännande som tagits emot under graviditeten före den 31 december 2022 återkallas eller bestrids när föräldraskapslagen är i kraft görs utredande av föräldraskap och erkännande i enlighet med föräldraskapslagen och genom att använda VSAK-handlingar.

Utredande av faderskap eller moderskap har inletts det vill säga en överläggning inför föräldraskapsutredning har hållits senast den 31 december 2022 men föräldraskapet har inte erkänts före föräldraskapslagen trätt i kraft. 

Erkännande av föräldraskap innan barnet föds

Erkännande av föräldraskap innan barnet föds tas emot genom att i första hand använda systemet för anmälan FöräldraWeb vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). 

I andra hand används handlingen nedan.

Läs mer: Erkännande av föräldraskap innan barnet föds

Utredning och erkännande av föräldraskap efter barnets födelse

Läs mer: Utredning och erkännande av föräldraskap efter barnets födelse

I den här processen används vid behov även handlingar från processerna:

Utredning av föräldraskap till ett barn som fötts under ett äktenskap eller som erkänts under graviditeten

I den här processen används vid behov även handlingar från processen:
Rättsgenetisk faderskapsundersökning

och handlingarna VSAK-02 (det här ska fyllas i endast med den eventuella andra föräldern), VSAK-03 och VSAK-04 från processen:
Utredning och erkännande av föräldraskap efter barnets födelse

Läs mer: Utredning av föräldraskap till ett barn som fötts under äktenskapet eller erkänts under graviditeten 

Rättsgenetisk faderskapsundersökning

Läs mer: Rättsgenetisk faderskapsundersökning

Barnatillsyningsmannens beslut

Läs mer: Barnatillsyningsmannens beslut 

Rättsinnehavare

Läs mer: Rättsinnehavare 

Förvaring av handlingar

I lagen om klienthandlingar inom socialvården 254/2015 föreskrivs att alla klienthandlingar gällande utredning av föräldraskap förvaras 120 år efter barnets födelse. Alla klienthandlingar för dem som är födda den 8, 18 och 28 dagen i månaden förvaras varaktigt.

Originalen av handlingarna skickas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata efter att utredande av föräldraskap har slutförts. Undantag är situationer där faderskapet har utretts för ett barn som fötts under äktenskap eller erkänts under graviditeten på grundval av 6 § 3 mom. 1 punkten och utredande av faderskap och rättsgenetisk faderskapsundersökning har visat att en fader som konstaterats på grundval av 3 § i föräldraskapslagen inte är barnets biologiska fader. I dessa fall bör modern som fött barnet och fadern som konstaterats på grundval av 3 § i föräldraskapslagen få handlingarnas original som de levererat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om de själva besluter att ansöka om upphävande av faderskap.

Ansvar för beredning av handlingar

I enlighet med 69 § i föräldraskapslagen, förordning 807/2022 samt förordning 805/2022 ansvarar Institutet för välfärd och hälsa (THL) för fastställande av blankettformulären. I förberedandet har deltagit en omfattande grupp användare av handlingarna samt experter inom olika branscher.
 

Fastställande av föräldraskap

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för fastställande av föräldraskap. Barnatillsyningsmännen bör skicka handlingarna för fastställande av föräldraskap till adressen:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Björneborg
PB 1007
28101 BJÖRNEBORG

tfn 029 553 7314 (kl. 9-12)
foraldraskap(at)dvv.fi

Ifall en barnatillsyningsman på Åland har ansvarat för utredande av föräldraskap ska handlingarna skickas till adressen:

Statens ämbetsverk på Åland
Magistratsenheten
PB 58
22101 Mariehamn.

Kontaktuppgifter

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723