Förekomsten av pneumokocker i Finland

Vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuus vuosittain 100 000 asukasta kohti.År 2021 anmäldes 308 allvarliga pneumokockinfektioner, där sjukdomsalstraren påvisats i blod- eller cerebrospinalvätska, till registret över smittsamma sjukdomar (incidens 5,6/100 000). Detta är 61 procent mindre än 2015–2019, då i genomsnitt 793 infektioner konstaterades årligen. De hygien- och begränsningsåtgärder som använts för att hantera covid-19-pandemin har minskat förekomsten av allvarlig pneumokocksjukdom betydligt i alla åldersgrupper under 2020–2021.

Flest infektioner förekom i oktober–december när antalet fall började öka efter att man hade lättat på restriktionerna i anslutning till coronapandemin. Då anmäldes sammanlagt 172 laboratoriebekräftade infektioner till registret över smittsamma sjukdomar. Detta motsvarar drygt hälften (56 %) av alla fall 2021.

Åldersfördelningen var densamma som under tidigare år. Av de insjuknade var 8 % under 5 år. Knappt hälften (48 %) hade fyllt 65 år, medelåldern (medianen) var 64 år. Andelen 75-åringar och äldre var 20 %.

Alla infektioner hade konstaterats utifrån ett positivt odlingsfynd, huvudsakligen genom blododling.

Liksom tidigare var incidensen högre för män än för kvinnor (6,2 respektive 5,0/100 000). Den varierade också mellan sjukvårdsdistrikten (1,3–11,1/100 000). Detta kan bero på regionala skillnader i bland annat provtagningsaktiviteten för blododlingar.

32 olika typer av pneumokocker hittades

Serotypen bestämdes för 306 pneumokockfynd med en metod som baserar sig på sekvensering av bakteriens hela genom. 32 olika serotyper observerades. De vanligaste var 19A och 3, som tillsammans orsakade nästan hälften av infektionerna. Den relativa andelen serotyp 19A hade ökat (31 % vs. 22 %) och andelen serotyp 3 hade minskat (14 % vs. 22 %) jämfört med året innan. I övrigt liknade serotypfördelningen tidigare år. Inga sjukdomskluster eller epidemier observerades.

Serotyperna i det 10-valenta pneumokockvaccinet (PCV10) som ingår i vaccinationsprogrammet för småbarn var sällsynta i alla åldersgrupper. Den vanligaste serotypen hos barn under 5 år var 19A, som orsakade 72 % (18/25) av åldersgruppens infektioner.

Ljusgröna stapeln: Serotyp som hör till PCV10-vaccinet. Stapeln "Övriga" innehåller serotyper som orsakade färre än 5 fall och stapeln "Inga uppgifter" innehåller fall där serotypinformation inte finns att tillgå.

Veren ja aivoselkäydinnesteen pneumokokkilöydösten serotyypit 2021.


Mer information

Närmare statistik om förekomsten av allvarlig pneumokocksjukdom enligt serotyp och åldersgrupp finns på THL:s webbplats:
Förekomsten av allvarlig pneumokocksjukdom (IPD) i Finland enligt serotyp och åldersgrupp (på finska)

Uppgifter som samlats in nationellt från laboratorierna för klinisk mikrobiologi om pneumokockernas känslighet för antimikrobiella läkemedel publiceras i den årliga Finres-rapporten:
Uppföljningsrapporter om antimikrobiell resistens (på finska)