Pneumokokin esiintyvyys Suomessa

Tilastokuvio. Vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuus vuosittain 100 000 asukasta kohti vuosina 2013-2022. Kuvion tärkeimmät havainnot on esitetty tekstissä.

Vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuus vuosittain 100 000 asukasta kohti.

Vuonna 2022 vakavia pneumokokki-infektioita ilmoitettiin tartuntatautirekisteriin 582 (ilmaantuvuus 10,5/100 000). Tämä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2021, mutta neljänneksen vähemmän kuin COVID-19-pandemiaa edeltävinä vuosina 2015–2019. Tuolloin infektioita todettiin keskimäärin 790 vuosittain. Vakavassa pneumokokki-infektiossa taudinaiheuttaja on osoitettu verestä tai aivoselkäydinnesteestä.

Pandemian hallintaan käytetyt hygienia- ja rajoitustoimet vähensivät vakavien pneumokokkitautien ilmaantuvuutta merkittävästi vuosina 2020–2021. Ilmaantuvuus kääntyi kuitenkin nopeasti nousuun sen jälkeen, kun koronarajoitukset purettiin keväällä 2022.

Pneumokokkitautia esiintyi runsaasti etenkin syys-joulukuussa, jolloin tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin hieman yli puolet (294; 51 %) kaikista vuonna 2022 todetuista infektioista.  Samaan aikaan esiintyi paljon myös useiden eri virusten aiheuttamia hengitystieinfektioita, jotka voivat altistaa pneumokokkitaudille.

Tautitapausten ikäjakauma oli edellisvuosien kaltainen. Sairastuneista 6 % (34) oli alle 5-vuotiaita. Vajaa puolet (265; 46 %) oli täyttänyt 65 vuotta; 75-vuotiaita ja sitä vanhempia oli 22 % (130). Keski-ikä (mediaani) oli 63 vuotta.

Ilmaantuvuus oli edellisvuosien tapaan hieman suurempi miehillä kuin naisilla (10,9 vs. 10,0/100 000). Myös sairaanhoitopiirien välillä ilmaantuvuus vaihteli huomattavasti (7,0–18,2/100 000). Tämä saattaa liittyä alueellisiin eroihin muun muassa veriviljelyiden ottoaktiivisuudessa.

Lähes kaikki infektiot (99 %) oli todettu positiivisen viljelylöydöksen perusteella, pääosin veriviljelyllä. 

Erilaisia pneumokokkityyppejä löydettiin 31

Raporttia kirjoitettaessa serotyyppitieto oli saatavilla kaikilta alle 10-vuotialta pneumokokkitautiin sairastuneilta lapsilta ja 70 prosentilta muihin ikäryhmiin kuuluvilta. 

Kymmeneltä pneumokokin serotyypiltä suojaava pneumokokkikonjugaattirokote (PCV10) on ollut Suomessa lasten yleisessä rokotusohjelmassa vuodesta 2010 lähtien. Pikkulasten pneumokokkirokotuskattavuus on ollut korkea eikä koronapandemia ole juurikaan vaikuttanut kattavuuteen: vuonna 2020 syntyneistä lapsista 96 % aloitti rokotussarjan, 89 % oli saanut kaksi annosta ja 87 % kolme annosta 18 kuukauteen mennessä. Rokotusohjelman aloittamisen myötä PCV10-rokotteen sisältämät pneumokokkityypit ovat erittäin harvinaisia kaikissa ikäryhmissä, eikä tilanne ole muuttunut pandemiavuosien aikana.

Vuonna 2022 eri serotyyppejä havaittiin 31. Yleisimmät olivat 19A, 3 ja 6C, jotka aiheuttivat yhdessä 60 % niistä infektioista, joiden serotyyppitieto oli saatavilla. Serotyypin 19A suhteellinen osuus näyttäisi nousseen koronapandemiaa edeltäviin vuosiin verrattuna (35 % vuonna 2022 vs. 23 % vuonna 2019). 

Tilannekuva tarkentuu, kun kaikkien pneumokokkikantojen tyypitystulokset valmistuvat. PCV10-rokoteserotyyppien aiheuttamia infektioita on todettu tähän mennessä viisi, kaikki aikuisilla. 

Alle 5-vuotiailla lapsilla yleisin taudinaiheuttaja oli PCV10-rokotteeseen kuulumaton serotyyppi 19A, joka aiheutti 71 % (24/34) pikkulasten infektioista. Suurin osa lapsista (31; 91 %) oli saanut ennen sairastumistaan vähintään kaksi pneumokokkirokoteannosta. Yksi lapsi ei ollut ehtinyt saada ikänsä takia vielä yhtään rokoteannosta, ja kahden lapsen osalta rokotusrekisterissä ei ollut merkintää rokotteista. 

Tarkemmat tilastot vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuudesta julkaistaan THL:n verkkosivuilla, kun tyypitystulokset täydentyvät vanhempien ikäryhmien osalta.

Kliinisen mikrobiologian laboratorioista valtakunnallisesti kerätyt tiedot pneumokokkien mikrobilääkeherkkyyksistä julkaistaan vuotuisessa Finres-raportissa.


 Tilastokuvio. Veren ja aivoselkäydinnesteen pneumokokkilöydösten serotyypit 2022. Kuvion tärkeimmät havainnot on esitetty tekstissä.
Verestä ja aivoselkäydinnesteestä tehtyjen pneumokokkilöydösten serotyypit vuonna 2022, kaikki ikäryhmät. Pylväs ”Muut” sisältää serotyypit, joiden aiheuttamia tapauksia oli alle 5 ja pylväs "Ei tietoa" löydökset, joiden serotyyppitietoa ei ole vielä saatavilla (tilanne 20.4.2023).

Lisätietoa

Pneumokokki
Pneumokokkirokotteet
Rokotuskattavuus
Vakavan pneumokokkitaudin (IPD) ilmaantuvuus Suomessa serotyyppi- ja ikäryhmittäin
Mikrobilääkeresistenssin seurantaraportit