Laboratorieundersökningar av pneumokocker

Streptococcus pneumoniae

THL undersöker alla stammar av Streptococcus pneumoniae som isolerats från blod och ryggmärgsvätska samt vid behov andra stammar som rör misstänkta epidemier.

 • Sjukdomsklass: övervakningspliktig smittsam sjukdom
 • Stamsamling: ingår i stamsamlingen i registret över smittsamma sjukdomar
 • Stammar som ska skickas in: stammar som isolerats från blod och ryggmärgsvätska, andra stammar som rör misstänkta epidemier

Som avgiftsbelagd service undersöker THL dessutom halterna av pneumokockerantikroppar i serumprover.
Undersökningar av antikroppar

Laboratorieundersökningar

 • Artbestämning
 • Serotypning (sekvensering av hela genomet, Quellung)
 • Stamjämförelse vid misstanke om epidemi (sekvensering av hela genomet)

* Sekvensering av pneumokockbakteriens hela genom görs både vid THL och på entreprenad. Analysen och tolkningen av sekvenserna görs alltid vid THL.

Anvisningar för att skicka in prover

Prov: renodling i transportrör eller skål.
Remiss: Stamsamlingsremiss som genereras av det avsändande laboratoriets datasystem eller en annan motsvarande blankett. 

Av remissen ska följande framgå: 

 • identifikationsuppgifter för den undersökta: personsignum, namn och kön
 • mikrobfyndets namn, beteckning, provtagningsdatum och providentifieringsnummer
 • mikrobens påvisningssätt och provkvalitet
 • det anmälande laboratoriets namn och beteckning. Om stammen har skickats för fortsatta undersökningar från ett annat laboratorium, inkludera avsändande laboratoriets namn och beteckning
 • vårdställets namn, avdelning eller verksamhetsställe och kommun.

Provet skickas till adressen

Institutet för hälsa och välfärd
Enheten för mikrobiologisk expertis, Bakteriologi
Stamsamlingen
PB 30 (Mannerheimvägen 166)
00271 Helsingfors

Kontaktinformation

Tfn 029 524 8248 laboratoriet
Tfn 029 524 8756 kontoret
Tfn 029 524 8755 Lotta Siira

Maija Toropainen
Specialist
Tfn 029 524 8873