Sexuell och reproduktiv hälsa hos invandrare

Över hälften av de människor med invandrarbakgrund som bor i Finland är i fertil ålder (15–49 år) och därför är det viktigt att tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa är tillgängliga för dem.

Människors rätt till tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa ska inte påverkas av deras kultur eller språk.

Den sexuella och reproduktiva hälsan hos invandrare påverkas bland annat av invandringsorsak, socioekonomisk ställning, utbildning, språkkunskaper, ålder, kön, sexuell erfarenhet, sexuell läggning, familjesituation samt kulturell och religiös bakgrund.

Särdrag i sexuell och reproduktiv hälsa

Det är viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid uppföljning av kvinnors graviditeter, preventivmedelsrådgivning, familjeplanering och främjande av flickors och kvinnors sexuella rättigheter.

I UTH- och Maamu-undersökningen konstaterades att antalet barn är högt i vissa invandrargrupper, att användningen av preventivmedel är låg och att aborter är vanligare jämfört med den infödda befolkningen.

Förhindrande av graviditet

Invandrarkvinnorna använder tillförlitliga preventivmetoder i betydligt mindre grad än den övriga befolkningen. I Maamu-undersökningen uppgav särskilt somaliska kvinnor att de sällan använder metoder som förhindrar graviditet. Användning av preventivmedel kan vara förknippad med religiösa och kulturella faktorer.

Uppföljning av gravida kvinnor

Syftet med uppföljningen under graviditeten är att trygga graviditetens slutskede och förlossningen. I Finland hänvisas gravida kvinnor till avgiftsfri rådgivning eller så ordnas motsvarande uppföljning. Gravida bör få information om att

  • de kan ta med sin partner eller någon annan stödperson till förlossningen
  • det under förlossningen är möjligt att få olika former av smärtlindring
  • man stannar kvar på sjukhuset i genomsnitt tre dygn efter förlossningen
  • det ordnas en efterkontroll efter förlossningen
  • uppföljningen av barnets tillväxt och utveckling sker på rådgivningen.

Förlossningar

Andelen föderskor är större bland kvinnor med invandrarbakgrund jämfört med Finlands totalbefolkning. Kvinnor med somalisk härkomst har flest barn.

Avbrutna graviditeter (abort)

Bland invandrarkvinnor är aborter något ovanligare jämfört med totalbefolkningen, men i vissa invandrargrupper betydligt vanligare. Enligt UTH-undersökningen är aborter bland kvinnor med estnisk härkomst betydligt vanligare jämfört med totalbefolkningen i samma ålder.

Missfall

Kvinnor med somalisk härkomst har i genomsnitt fler missfall jämfört med totalbefolkningen. Detta kan bero på att de föder fler barn, har täta graviditeter och eventuellt av att övervikt och fetma är vanlig bland dem eller på olika graviditetskomplikationer.

Mer information till stöd för sexuellt och reproduktivt hälsoarbete