Funktionsförmåga hos invandrare

Funktionsförmågan beskriver människans fysiska, psykiska, kognitiva och sociala förmåga att fungera i vardagen. Funktionsförmågan skapas i växelverkan mellan individen och miljön.

Invandrarens funktionsförmåga kan hämmas till exempel av traumatiska upplevelser före invandringen eller separation och oro över familjemedlemmar som har stannat kvar i hemlandet. En icke-diskriminerande atmosfär och vänrelationer i det nya hemlandet stöder å andra sidan funktionsförmågan hos dem som har flyttat till Finland

Tillräcklig funktionsförmåga hjälper människan att må bra, integreras i samhället, orka i arbetet samt at klara av vardagen.

Beroende på utgångsland varierar omfattningen av problem med funktionsförmågan

Svårigheter förknippade med funktionsförmågan är i genomsnitt lika vanliga hos befolkningen med invandrarbakgrund som hos Finlands totalbefolkning. Å andra sidan upplever vissa befolkningsgrupper med invandrarbakgrund att de har mindre problem med funktionsförmågan jämfört med totalbefolkningen.

Det finns dock stora variationer i arbets- och funktionsförmågan beroende på utgångsland. Det har till exempel konstaterats att rörelsehinder särskilt hos invandrare från Mellanöstern och Nordafrika är vanligare än hos totalbefolkningen. Psykisk belastning är också vanlig hos människor som har kommit från dessa områden.

För närvarande är genomsnittsåldern för befolkningen med invandrarbakgrund förhållandevis låg, varvid problemen med funktionsförmågan skiljer sig från problemen hos den åldrande befolkningen. Funktionshinder hos personer med flyktingbakgrund och asylsökande beror till exempel på obehandlade grundsjukdomar, sjukdomar som har uppkommit under svåra förhållanden och obehandlad trauma. Dessutom väljer Finland som kvotflyktingar särskilt personer som har funktionshinder, har nedsatt funktionsförmåga eller är sjuka.

När befolkningen med utländsk bakgrund åldras är det mycket viktigt att även till äldre invandrare erbjuda stöd och rehabiliteringstjänster för att upprätthålla funktionsförmågan.

God funktionsförmåga stöder integrationen

Det är viktigt att identifiera styrkorna och begränsningarna hos människor som är i integrationsskedet, för att de ska kunna erbjudas rehabiliteringstjänster som motsvarar deras behov.

Integrationsstigarna för människor som har flyttat till Finland kan stödas på ett mer individuellt sätt när styrkor och utmaningar gällande funktionsförmågan är kända. Inom THL:s projekt mobiTARMO utvecklas ett verktyg för identifiering och bedömning av funktionsförmågan i integrationsskedet hos den som integreras.

Et individuellt bemötande i vårdarbetet är viktigt:
Kulturell kompetens och kultursensitivitet