Familjeåterförening

Det har visat sig att den faktor som mest försvårar integrationen är att vara åtskild från sin familj och svårigheter förknippade med familjeåterförening.

Familjen utgör ett viktigt socialt stöd. Att familjen och släktingar finns i samma land kan öka välbefinnandet och ge stöd i den nya miljön och när man ska lära sig nya färdigheter.

Att leva åtskiljd från familjen försämrar integrationen och välbefinnandet

Separation från familjen orsakar oro hos invandraren över familjemedlemmar som lever mitt i konfliktområden. Enligt internationella undersökningar är flyktingar som har flyttat utan sina familjemedlemmar ständigt oroliga över de familjemedlemmar som har stannat kvar under otrygga förhållanden i hemlandet.

Oron över familjemedlemmarna kan orsaka psykiska symtom och koncentrations- och språkinlärningssvårigheter, vilket i sin tur till exempel försämrar möjligheterna till sysselsättning. Att bo åtskiljd från familjen kan också påverka invandrarnas ekonomi på grund av att de skickar pengar till närstående som finns kvar i hemlandet och försummar sina egna behov.

De som lever åtskilda från sina familjer har oftare

  • sämre språkkunskaper
  • sysselsättningssvårigheter
  • problem med att delta i utbildningar
  • allvarliga depressions- och ångestsymtom
  • sömnproblem.

Särskilt hos invandrare med kurdisk härkomst som bor åtskilda från sina familjemedlemmar är allvarliga depressions- och ångestsymtom, sömnproblem och ensamhetskänsla betydligt vanligare än hos kurder vars barndomsfamilj bor i Finland.

Familjemedlem till Finland

Enligt UTH-undersökningen är familjeskäl den viktigaste orsaken till flytten till Finland bland kvinnor och barn under 15 år med invandrarbakgrund som bor i Finland. År 2015 gjordes 9 471 ansökningar om uppehållstillstånd som grundade sig på familjeåterförening, och av dessa godkändes 6 036.

Enligt den finländska lagstiftningen räknas som familjemedlem maka/make, en registrerad partner, minderåriga barn och minderåriga barns vårdnadshavare. Enligt utlänningslagen räknas en sambo som familjemedlem om parterna har gemensam vårdnad om ett barn eller de har bott tillsammans minst två år.

Som familjemedlemmar till medborgare i EU-länder räknas också släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning samt motsvarande släktingar till maken (utlänningslagen 2004/301, 154 §).

Migrationsverket ansvarar för behandlingen av familjeåterföreningar.
Flytta till en familjemedlem i Finland (Migri.fi)

Mer information

Rask, S. ym. Primääriperheestä erossaolo on yhteydessä somalialais- ja kurditaustaisten maahanmuuttaja-aikuisten hyvinvointiin ja kotoutumiseen Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 2016.