Jämställdhet mellan könen

Kön och etnicitet är mångfacetterade fenomen som skapar olika strukturer och differenser i samhället. Människor möter diskriminering på grund av både kön och etnisk härkomst. Målet med jämställdhet mellan könen är att garantera alla kön lika rättigheter och möjligheter i samhället. 

Jämställdhetslagens syfte är att förebygga diskriminering på grund av kön

Enligt jämställdhetslagen ska myndigheterna i all sin verksamhet främja jämställdheten mellan könen. Genom jämställdhetslagen förhindras diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck. 

Jämställdheten mellan könen främjas genom att försöka komma ifrån alla slag av ojämlika klassificeringar som är förknippade med kön eller till exempel med människans härkomst. Identiteten och positionen i samhället hos människor med invandrarbakgrund påverkas utöver av könet även av olika faktorer förknippade med maktstrukturer, såsom samhällsklass, ålder, etnisk härkomst och sexuell läggning.

Beaktande av kön i integrationen

I undersökningar av befolkningen med invandrarbakgrund har man konstaterat skillnader mellan könen som borde beaktas i integrationsprocessen.

I befolkningen med invandrarbakgrund finns det skillnader mellan könen till exempel gällande utgångsland, invandringsorsak och levnadsvanor. Till exempel när det gäller personer med thailändsk härkomst som bor i Finland är största delen kvinnor, medan andelen män är störst bland människor med brittisk härkomst (Statistikcentralen).

Kvinnorna flyttar oftast till Finland av familjeskäl, medan männen ofta flyttar på grund av arbete, studier eller landsflykt (UTH 2015). Dock fanns det vid utgången av 2015 nästan lika många män och kvinnor med utländsk härkomst (50,9 % män, 49,1 % kvinnor) (Statistikcentralen).

Livets olika delområden påverkar realiseringen av jämställdhet mellan könen i befolkningen med utländsk härkomst Sådana delområden är till exempel:

 • utbildning och sysselsättning
 • samordning av arbete och familj
 • lagstiftning gällande familjeåterförening
 • deltagande och delaktighet i samhället
 • hälsa och välbefinnande
 • rättigheter gällande den sexuella och reproduktiva hälsan
 • brottslighet och brottsoffrens ställning.

Utvecklingsförslag med perspektiv på jämställdhetsfrågor

 • Delaktigheten i samhället för personer som har invandrat på grund av familjeskäl och hemmamammor bör säkerställas och tillgången till information om samhället och dess tjänster bör utvecklas.
 • Anknytningen till det finländska samhället hos unga, särskilt män, som har flyttat till Finland i senare ålder bör stödas.
 • Könsindelningen på olika utbildningsområden bör motverkas genom studievägledning.
 • Metoder bör utvecklas för stöd av skolframgången och fortsatta studier bland barn med invandrarbakgrund.
 • Den svaga sysselsättningen bland kvinnor med invandrarbakgrund bör påverkas med olika åtgärder.
 • Servicehandledningen bör utvecklas så att de som lämnats utanför tjänsterna får behövligt stöd.
 • Beaktande av kvinnor med utländsk härkomst som har upplevt våld bör utvecklas ytterligare inom primär och specialtjänsterna.
 • Uppmärksamhet bör fästas vid frågor gällande könsmångfald och könsminoriteternas ställning i invandrarbefolkningen.
  (Källor: UTH 2015, Maamu 2012, SHM 2016)