Delaktighet i arbetslivet

Var och en har rätt till arbete. Arbetet är en väsentlig del av människans identitet, välfärd och delaktighet i samhället.

Främjande av delaktighet i arbetslivet avser främjande av individens sysselsättningsförutsättningar, rehabilitering för arbetsmarknaden och delaktighet samt påverkan på arbetsmarknadens funktion.

Ett allmänt mål är att främja och stödja sysselsättning, återgång till arbete och fortsatt arbete.

Utmaningarna med anknytning till delaktighet i arbetslivet gäller till exempel partiellt arbetsföra, personer med funktionshinder, invandrare och unga som riskerar att marginaliseras samt långtidsarbetslösa.

Inkluderande sysselsättningspolitik höjer sysselsättningsgraden

Begreppet delaktighet i arbetslivet är en del av en inkluderande arbetsmarknad vars allmänna mål är att höja sysselsättningsgraden. Detta innebär att skapa arbetstillfällen även för grupper som står utanför den nuvarande arbetsmarknaden. Lösningen är inkluderande sysselsättningspolitik.

En inkluderande arbetsmarknad gör frågor om arbetslöshet och praxis i arbetslivet till gemensamma problem för alla arbetsmarknadsaktörer. För att lösa problemen på arbetsmarknaden behöver staten, arbetsgivarna och arbetstagarna ta gemensamt ansvar.

Arbetsmarknadens funktion kan påverkas genom att utveckla servicesystemet, reglera arbetsmarknaden och vidta åtgärder som ökar efterfrågan på arbetskraft. 

Sysselsättningsvillkor eller sociala kriterier vid offentlig upphandling kan användas som en metod som ökar efterfrågan på arbetskraft. På så sätt kan man skapa nya arbetsmöjligheter som gynnar både arbetstagaren, arbetsgivaren och den offentliga aktören, till exempel kommunen, välfärdsområdet, staden eller staten.

Individens sysselsättningsfärdigheter förbättras

Delaktigheten i arbetslivet kan främjas genom att stärka de individuella sysselsättningsfärdigheterna, till exempel med hjälp av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Kommunerna ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa.

I THL:s verksamhet har detta till exempel inneburit utveckling av tjänster och servicesystem som en del av mer omfattande utvecklingsprogram (programmet för arbetsförmåga, programmet för hållbar tillväxt) och flera enskilda projekt.

Social rehabilitering stöder delaktighet i arbetslivet

Det kan också krävas rehabiliterande element för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Delaktighet i arbetslivet avser då att man upprätthåller funktionsförmågan, förebygger marginalisering och deltar i olika tjänster eller åtgärder.

Social rehabilitering stöder sysselsättningsfärdigheterna till exempel genom individuell coachning eller gruppcoachning. I den sociala rehabiliteringen betonas social funktionsförmåga och stöd för delaktighet.

Social rehabilitering definieras i socialvårdslagen
(Finlex: 17 § i socialvårdslagen 1301/2014)