Främjande av jämlikhet


I en jämlik kommun är alla människor i samma ställning. Det här innebär att kommunens verksamhet och tjänster är lika för alla oberoende av personens 

 • kön
 • ålder
 • etniskt eller nationellt ursprung
 • nationalitet
 • språk
 • religion och övertygelse
 • åsikt
 • funktionsnedsättning
 • hälsotillstånd
 • sexuella läggning
 • annan faktor som anknyter till personen. 

På den här webbplatsen betraktas jämlikhet i lika stor utsträckning som i grundlagen, det vill säga främjandet av jämlikhet omfattar också främjande av jämställdhet mellan könen. Den här webbplatsen fokuserar på att främja funktionell jämlikhet, det vill säga jämlikhet i kommunens tjänster och verksamhet.

Kommunens likabehandlingsarbete främjar alla invånares välfärd. Ett jämlikt sätt att agera förbättrar invånarnas möjligheter att få service, delta i och påverka verksamheten samt ökar säkerheten.

Främjande av jämlikhet förebygger diskriminering och eliminerar ojämlikhet till följd av diskriminering. Kommunens tjänster och verksamhet är högklassiga och effektiva när man i kommunen beaktar olika behov och respekterar mångfalden. 

All verksamhet i kommunen ska vara jämlik

Jämlikhet ska beaktas

 • i beredningen av ärenden, beslutsfattandet, förvaltningsverksamheten och förvaltningssätt
 • vid ledning, resultatstyrning och i resultatavtal
 • i ekonomiplaneringen, den strategiska planeringen och informationen.

Kommunen måste reservera tillräckliga resurser för att främja jämlikhet och stärka personalens kunskaper om jämlikhet till exempel genom utbildningar.

Vad innebär kommunens likabehandlingsarbete i praktiken?

För att främja jämlikhet krävs att man vaknar upp och vidtar aktiva åtgärder. Vid en snabb överblick kan allt verka vara i sin ordning i kommunen. I en närmare granskning av kommunens funktioner och tjänster finns det dock ofta utvecklingspunkter att lyfta fram. 

Därför bör kommunen 

 • bedöma jämlikheten i sin verksamhet
 • göra upp och genomföra en plan för att främja jämlikhet och jämställdhet.

Planeringen och bedömningen av likabehandling hjälper oss att se bekanta tjänster, processer och miljöer med nya ögon, identifiera diskriminering och vidta nödvändiga åtgärder. Det är inte alltid lätt att identifiera diskriminering, den kan ske antingen direkt eller indirekt.

Direkt diskriminering innebär att en person på grund av en personlig egenskap behandlas sämre än någon annan i en liknande situation, till exempel att föräldrar av samma kön inte erbjuds samma tjänster som andra föräldrar.

Indirekt diskriminering innebär att en skenbart neutral regel, grund eller praxis missgynnar en person på grund av någon personlig egenskap. Indirekt diskriminering är till exempel att en tjänst har ordnats så att den inte är genuint tillgänglig för alla kommuninvånare, till exempel att tjänsten endast erbjuds elektroniskt. 

Diskrimineringslagen förpliktar kommunen att bedöma och planera likabehandling i egenskap av myndighet, tillhandahållare av tjänster, utbildningsanordnare och arbetsgivare. 

I det här avsnittet

Genom att ansluta dig till YHTA-e-postlistan får du aktuell information om kommunernas och områdenas likabehandlingsarbete. När du ansluter dig får du också inbjudningar till YHTA-träffar som ordnas för aktörer på listan, under vilka man diskuterar och ger kamratstöd kring aktuella teman i anslutning till främjandet av jämlikhet i kommunerna.

Läs mer och anslut dig till listan!

Genom att avlägga utbildningen Så skapas en jämlik kommun lär du dig mer om hur olika verksamhetsområden och arbetstagare inom kommunen i praktiken kan främja jämlikhet.

Webbutbildningen Så skapas en jämlik kommun