Främjande av delaktighet

Kvinna och såpbubblor

På individnivå är delaktighet en upplevelse av att höra till en grupp som känns betydelsefull för en själv. I en grupp tar sig delaktigheten uttryck i ömsesidig respekt och ömsesidigt förtroende samt möjlighet att påverka inom gruppen. På samhällsnivå innebär delaktighet att möjligheter och rättigheter tillgodoses och att människorna behandlar varandra jämlikt. På politisk nivå innebär delaktighet åtgärder för att öka människornas deltagande och delaktighet i samhället.

Samhällsstrukturerna och kommunernas och landskapens service, såsom social- och hälsovårdsservicen samt sysselsättningsservicen, är viktiga för målet att främja delaktighet. Också andra aktörer är viktiga för målet att stärka delaktigheten, till exempel skolor, arbetsplatser, organisationer, föreningar och församlingar. Invånare, klienter och erfarenhetsexperter bör inkluderas i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av servicen. Att stödja medborgarnas aktivitet och individens agentskap är en del av delaktighetsarbetet.

Delaktighet i arbetslivet och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Var och en har rätt till arbete. Arbetet är en väsentlig del av människans identitet, välfärd och delaktighet i samhället. Delaktigheten i arbetslivet främjas genom att förbättra individens sysselsättningsförutsättningar, rehabilitering för arbetsmarknaden och delaktighet samt genom att påverka arbetsmarknadens utveckling. Ett allmänt mål är att främja och stödja sysselsättning, återgång till arbete och fortsatt arbete.

Syftet med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är att hjälpa klienten att ta del av arbete, utbildning eller arbetskraftsservice genom att förbättra klientens livskompetens och funktionsförmåga. 
Läs mer om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Delaktighet för dem som har det sämst ställt

Vid främjandet av delaktighet bör särskild uppmärksamhet fästas vid dem som har de allra sämst ställt och dem som är marginaliserade. Koordinationsprojektet för främjande av social delaktighet – Sokra (THL & Yrkeshögskolan Diakonia) producerar information, stöder dem som utvecklar delaktighetsarbetet och uppmanar till handlingar som främjar delaktigheten för dem som har det allra sämst ställt.

Invånar- och klientdelaktighet

Kommunens och landskapets uppgift är att främja invånarnas möjligheter att delta i och påverka landskapets eller kommunens verksamhet. Med klientdelaktighet avses vanligen att brukarna deltar i planeringen, utvecklingen, produktionen och utvärderingen av tjänsterna i högre grad än att de bara uträttar sina egna ärenden. Man antar att klienternas delaktighet i utvecklingen av tjänsterna bidrar till bättre tjänster som motsvarar klienternas behov bättre.

Delaktighetsprogram

Allt fler kommuner har angett främjande av delaktighet som ett officiellt mål. Många kommuner har skrivit in målen i ett särskilt delaktighetsprogram eller en delaktighetsplan.