Välfärdsledning

Människor lyfter händerna tillsammans

Välmående och friska invånare är grunden för en välmående kommun och regionalt samarbete. Därför måste främjandet av välfärd och hälsa synas i allt beslutsfattande och all verksamhet inom kommunen och landskapet.

Välfärdsledning kräver ett tydligt ledningssystem och att ansvar fördelats klart och tydligt. Den högsta ledningen ansvarar för främjandet av välfärd och hälsa både i kommunen och landskapet.

Vad säger lagstiftningen om främjande av välfärd och hälsa?

I lagstiftningen definieras i omfattande utsträckning olika uppgifter genom vilka välfärden och hälsan främjas.

Läs mer om lagstiftning som berör främjande av hälsa

Välfärdsriktlinjerna fastställs i en strategi

Det lönar sig att lyfta fram främjandet av välfärd och hälsa som en strategisk tyngdpunkt. I strategin drar man upp riktlinjer för kommunens och landskapsförbundets ambition och metoder för att bygga upp en välmående och frisk kommun och landskap. 

Som grund för strategin behövs information om invånarnas välfärd och hälsa samt om hur väl servicesystemet svarar mot välfärdsutmaningarna.
Läs mer om informationskällor för arbetet

Strategin syns i form av konkreta uppgifter i ekonomi- och verksamhetsplanerna samt i planerna för verksamhets- och uppgiftsområdena.

Välfärdsgruppen ansvarar för genomförandet

Kommunens välfärdsgrupp utför det praktiska arbetet kring riktlinjerna för främjande av välfärd och hälsa. Gruppen består av representanter för olika verksamhetsområden. Ledningsgruppen eller styrelsen kan också ansvara för arbetet.

För att säkerställa ett tillräckligt starkt engagemang i välfärdsarbetet är det bra om även andra medlemmar i välfärdsgruppen än ordförande hör till kommunens eller samkommunens ledningsgrupp.

Utöver välfärdsgruppen kan kommunen eller samkommunen ha en välfärdskoordinator.
Läs mer om välfärdskoordinatorns arbete

Välfärdsberättelse och förhandsbedömning av konsekvenser

Lagen ålägger kommunerna att regelbundet göra upp en välfärdsberättelse. Med hjälp av välfärdsberättelsen följs främjandet av välfärd och hälsa. 

Läs mer om välfärdsberättelsen

Lagen föreskriver också om förhandsbedömning av konsekvenser. Innan viktiga beslut fattas ska man bedöma vilka konsekvenser de medför för olika grupper av människor och miljön.
Läs mer om förhandsbedömning av beslut.

Invånaren är delaktig, inte ett objekt

Invånarnas jämlikhet och delaktighet är viktiga mål i främjandet av välfärd och hälsa.

  • Tjänsterna ska finnas tillgängliga för alla och utgå från invånarna. 
  • Styrelsen ska främja invånarnas möjligheter och rättigheter att påverka och delta i kommunens verksamhet. 
  • Kommunen ska lyssna på invånarnas åsikter och informera om sin verksamhet.

Läs mer om delaktighet