Statistik och indikatorer som stöd för planeringen och bedömningen

För planeringen och bedömningen av främjandet av hälsa och välfärd behövs information om befolkningens hälsa och välfärd enligt befolkningsgrupp. Dessutom behövs information om faktorer och tjänster i anslutning till dessa. Informationen behövs i praktiken för flera olika ändamål och i lite olika former.

Nedan har vi samlat THL:s centrala webbtjänster som stöd för planeringen och bedömningen av främjandet av hälsa och välfärd på kommunal och regional nivå. 

 

THL:s centrala webbtjänster som stöd för planeringen och bedömningen av främjandet av hälsa och välfärd
Webbtjänst Vilken information?  Vilka jämförelser? Exempel på användningsändamål Bruksanvisningar Särdrag     Antal indikatorer Källor
Sotkanet Finlands största statistik- och indikatorbank om hälsa och välfärd. Finns även som öppna data.

Enligt

 • kön
 • kommun och region.
En omfattande och heltäckande utredning av situationen i kommunen eller området med hjälp av olika informationskällor. Situationen kan jämföras med andra områden. Bruksanvisningarna för Sotkanet THL:s omfattande statistik- och indikatorbank  cirka 2500 Samlar information från flera källor, såsom THL:s register, FinSote-undersökningen, TEAviisaris datainsamlingar, enkäten Hälsa i skolan, LTH, Statistikcentralen, FPA.
Terveytemme.fi (på finska) Statistikuppgifter om skillnader i befolkningens hälsa och välfärd samt om tjänsterna enligt region, befolkningsgrupp och utbildningsgrupp.

Enligt

 • kön
 • åldersgrupp
 • utbildningsgrupp
 • kommun och region.
Hälsan och välfärden hos barn, personer i arbetsför ålder och äldre kommuninvånare utreds med hjälp av olika indikatorer som samlats in i befolkningsundersökningar.  Anvisningarna för Terveytemme (på finska) THL:s webbtjänst för indikatordata enligt befolkningsgrupp, beaktar slumpens inverkan i små kommuner med hjälp av felmarginaler för indikatorerna, kartpresentation cirka 500

Flera av THL:s undersökningar:

 • ATH / FinSote
 • FinHälsa
 • FinLapset
 • UTH
TEAviisari

Information om kommunens verksamhet för att främja kommuninvånarnas hälsa från sju olika verksamhetsområden.

Enligh

 • kommun och region
 • skola och läroanstalt

Sätt dig in i helhetssituationen inom kommunens hälsofrämjande arbete och hitta styrkor och utvecklingsobjekt inom olika verksamhetsområden.

Anvisningarna för TEAviisari (på finska)

Tolkade och värderade jämförelseuppgifter sammanfattade med hjälp av TEA-referensramen. Infografik som ger mer detaljerad information.

cirka 800

Datainsamlingar direkt från kommunerna och statistikuppgifter:

 • Kommunens strategiska ledning
 • hälsovårdscentralen
 • motion
 • skolor och läroanstalter
 • kultur
 • tjänster för äldre
Enkäten Hälsa i skolan Grundläggande resultat av enkäten Hälsa i skolan. Beskrivning av hälsan och välbefinnandet hos barn och unga i skolåldern.

Enligt

 • kön
 • åldersgrupp
 • ursprung
 • kommun och region
 • skola och läroanstalt
 • Läroanstalter: i främjandet av välbefinnandet i skolgemenskapen, i elevhälsoarbetet och i undervisningen i hälsokunskap.
 • Kommuner/landskap: I välfärdsledningen, till exempel när välfärdsstrategin utarbetas
 • Nationellt: I uppföljningen och utvärderingen av politiska program och lagar.
Rapporteringsanvisningarna för enkäten Hälsa i skolan (video på finska) Uppföljningsinformation om välbefinnandet, hälsan, skolgången, studierna, delaktigheten, tillgången till hjälp och hur väl tjänsterna svarar mot behoven hos barn och unga i olika åldrar.  250 Enkäten Hälsa i skolan
Undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH) (på finska) LHT-undersökningens grundläggande resultat om små barns och familjers hälsa, välfärd, användning av service och serviceupplevelser.

Enligt

 • barnets härkomst eller förälderns kön
 • kommun och region
 • Som stöd för arbetet för yrkesutbildade personer som arbetar med barnfamiljer.
 • Kommuner/landskap: I välfärdsledningen, till exempel när välfärdsstrategin utarbetas
 • Nationellt: I uppföljningen och utvärderingen av politiska program och lagar.
Finns inte

Uppföljningsinformation om små barns och familjers hälsa, välfärd, användning av service och serviceupplevelser. Före 2018 fanns denna information inte tillgänglig i Finland.

300
 • LTH-enkätblanketten för vårdnadshavare och hälsovårdare till 4-åriga barn
 • födelseregistret (4 mån.)
 • vårdanmälningsregistret
 • FPA:s läkemedelsersättnings- och förmånsregister
 • befolkningsregistret
 • missbildningsregistret (4 år)
 • barnskyddsregistret (4 år).
Datafönstret

THL utvärderar årligen ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i olika områden.

Indikatoruppgifterna som används i utvärderingen har samlats i ett användargränssnitt, Datafönstret. Mer information

Enligt sjukvårdsdistrikt
 • Ledning av ordnandet och produktionen av social- och hälsovårdstjänster
 • planering och uppföljning
 • jämförelser mellan anordnare och produktionsenheter
 • beskrivning av befolkningens hälsa och välfärd
 • bedömning av servicebehovet
 • uppföljning av tjänsternas kvalitet, effekt, kostnader och effektivitet

Bruksanvisning för Datafönstret (video på finska)

I Datafönstret kan man se vilka indikatorer utvärderingen av social- och hälsovården grundar sig på, granska och jämföra sjukvårdsdistriktens verksamhet samt följa upp den regionala variationen kommunvis och under olika år. Indikatoruppgifterna är lättillgängliga för alla som deltar i utvärderingsprocessen och alla aktörer har tillgång till samma siffror utan separat datainsamling eller informationssökning. I Datafönstret finns också de indikatorer som ingår i de nationella KUVA-indikatorerna.

400 Sotkanet.fi
RAI (på finska) Uppföljningsdata om äldre klienters vårdbehov samt vårdens kvalitet och kostnadseffektivitet. Ingen jämförelse Uppgörandet av vård- och serviceplanen för äldre och uppföljning av vårdresultaten. Vårdtagaren får delta i uppgörandet av sin plan.     Finns inte Standardiserat verktyg för datainsamling och observation avsett för bedömning av klientens servicebehov samt för uppgörandet av en vård-, rehabiliterings- och serviceplan. 13 RAI-referensdatasystemet