Social- och hälsovårdstjänster som stöder arbetsförmågan och sysselsättningen hos personer i arbetsför ålder

Utvecklingen av tjänster som stöder arbetsförmågan och sysselsättningen hos personer i arbetsför ålder är en viktig del av servicesystemet. Målet är att

  • garantera jämlik tillgång till tjänster
  • dämpa kostnadsökningen
  • se till att tjänsterna är tillgängliga när de behövs.

Tyngdpunkten flyttas till förebyggande och förutseende arbete. Högklassiga och effektiva tjänster byggs upp genom sektorsövergripande samarbete. 

Sidans innehåll

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 

Syftet med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är att hjälpa klienten rehabiliteras för arbete, utbildning eller arbetskraftsservice genom att förbättra klientens livskompetens och funktionsförmåga. Det är en socialservice enligt socialvårdslagen som välfärdsområdet ansvarar för att ordna. 

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan omfatta individuell verksamhet och gruppverksamhet som kan genomföras i olika miljöer. Tjänsten ska alltid omfatta det stöd och den handledning som personen behöver och det ges individuellt eller i grupp. 

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska samordnas med andra social-, hälso- och rehabiliteringstjänster, offentliga arbetskraftstjänster samt andra tjänster och stödåtgärder som personen eventuellt behöver. 

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (sidan Ledningen av främjandet av hälsa och välfärd)

Social rehabilitering

Social rehabilitering är effektiverad service som ges med hjälp av socialt arbete och social handledning och som kombinerar individuellt och funktionellt stöd. Välfärdsområdet ansvarar för att ordna social rehabilitering. 

Social rehabilitering ordnas särskilt för vuxna som står utanför arbetsmarknaden och för personer som har ett omfattande och övergripande behov av stöd och handledning.  

De allmänna målen för social rehabilitering är att stärka människans sociala funktionsförmåga, främja delaktighet och bekämpa marginalisering. Social rehabilitering är ett förebyggande arbetssätt som ger stöd i problematiska livssituationer innan de blir för stora. 

Redskap för social rehabilitering kan vara individuellt psykosocialt stöd och närarbete, olika funktionella grupper, kamratstöd, deltagande i frivilligverksamhet, arbetsverksamhet och andra tjänster som avtalas enligt behov. 

IPS-arbetsträning 

Konceptet IPS (Individual Placement and Support) grundar sig på starka forskningsrön och internationella kvalitetskriterier och är en del av metoden för stödd sysselsättning. Med stödd sysselsättning avses ett sysselsättningssätt där en person med begränsad funktionsförmåga sysselsätts på den öppna arbetsmarknaden med hjälp av intensivt stöd av en arbetstränare.

Utgångspunkten för både IPS-konceptet och metoden stödd sysselsättning är den arbetssökandes egna önskemål om sysselsättning och arbetets innehåll samt personens egen kompetens, resurser och färdigheter. Målet är att hitta en arbetsplats som motsvarar dessa resurser samt personens förmågor och anlag.

Den viktigaste skillnaden med IPS jämfört med de traditionella verksamheter som främjar sysselsättningen av partiellt arbetsföra är att träningen och rehabiliteringen huvudsakligen sker på arbetsplatsen. IPS-arbetsträningen har bedömts påverka sysselsättnings-, välfärds- och kostnadseffekterna.

IPS-konceptet har utvecklats för att främja sysselsättningen av personer som insjuknat i allvarliga störningar i den psykiska hälsan. I Finland har konceptet också utnyttjats i tjänster inom socialvården som stöder sysselsättningen. Då kallas konceptet arbetsträning för stödd sysselsättning baserad på kvalitetskriterier. 

Arbetstränarna inom IPS stöder såväl arbetstagaren och arbetsgivaren som hela arbetsgemenskapen på arbetsplatsen. Slutmålet är att klienten ska arbeta så självständigt som möjligt i ett anställningsförhållande så att arbetstränaren småningom blir onödig när klientens självförtroende och resurser stärks. Lokalisering och ibruktagande av arbetsplatsens egna resurser är en förutsättning för att arbetsträningstjänsten ska kunna trappas ned. 

Utvecklingsprojektet IPS  

Hälsoundersökning för arbetslösa 

Hälsoundersökningen för arbetslösa är en lagstadgad tjänst som välfärdsområdet ansvarar för. 

Vid hälsoundersökningen utvärderar och stödjer man den arbetslösa personens hälsa och välmående samt kartlägger hans eller hennes arbets- och funktionsförmåga och rehabiliteringsbehov. Tjänsten ska bilda en funktionell helhet tillsammans med välfärdsområdets övriga service. 

Hälsoundersökningen för arbetslösa är frivillig och kostnadsfri för klienterna. 

Hälsoundersökning för arbetslösa

Team för stödjande av arbetsförmågan 

Teamet för stöd för arbetsförmågan erbjuder sektorsövergripande stöd för att hitta en lösning på utmanande situationer med anknytning till arbetsförmågan hos partiellt arbetsföra personer. Teamets nätverk av yrkesutbildade personer består av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, kommunens sysselsättningstjänster, arbets- och näringstjänsterna och FPA samt andra aktörer som är väsentliga med tanke på den arbetslösa personens situation. Servicehelheten kan omfatta många olika tjänster, såsom social-, hälso-, rehabiliterings- och sysselsättningstjänster. 

Inom programmet för arbetsförmåga har team för stöd för arbetsförmågan utvecklats och genomförts på olika håll i Finland. 

Programmet för arbetsförmåga

Bekanta dig med teamets koncept: 

Mer information

Ville Grönberg
ledande expert
tfn 029 524 7130
[email protected]