Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdstjänster produceras av många olika aktörer. En central aktör är välfärdsområdet, som ansvarar för att det finns tillräckliga tjänster enligt befolkningens behov i området. Enligt grundlagen har var och en rätt till tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster. 

Social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänsterna kan delas in i tjänster på basnivå och tjänster på specialnivå. 

Basservicen är avsedd för hela befolkningen. Klienten får basservice vid närmaste social- och hälsocentral.

Tjänster inom den specialiserade sjukvården tillhandahålls i huvudsak på sjukhus och fungerar i samarbete med social- och hälsocentralernas basservice.

Sidans innehåll

Socialservice

Socialservicen främjar och upprätthåller individens, familjens och gemenskapens handlingsförmåga, sociala välfärd, trygghet och delaktighet. 
Behovet av socialservice bedöms genom en bedömning av servicebehovet.

Klienten har rätt att under tiden som klient inom socialvården få en egen kontaktperson som stöder klienten i att få de tjänster som behövs och uppnå målen. Om klienten har behov av särskilt stöd ska den egna kontaktpersonen eller den arbetstagare som utför klientarbete med klienten vara en socialarbetare.

Enligt socialvårdslagen hör följande till den allmänna socialservicen:

 • socialt arbete och social handledning
 • social rehabilitering
 • familjearbete
 • hemservice för barnfamiljer
 • hemvård
 • stödtjänster
 • boendeservice (tillfälligt boende, stödboende, gemenskapsboende och serviceboende med heldygnsomsorg)
 • service på en institution
 • service som stöder rörligheten
 • alkohol- och drogarbete samt mentalvårdsarbete
 • rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
 • övervakning av umgänge mellan barn och förälder
 • ledighet för personer som vårdar en anhörig eller närstående
 • elevhälsans kuratorstjänster

Socialvårdslagen (Finlex)

Socialservice som välfärdsområdena tillhandahåller med stöd av speciallagstiftning är bland annat:

 • tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • specialomsorger för personer med funktionsnedsättning 
 • utkomststöd
 • barnskydd
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • uppgifter som rör vårdnad om barn och umgängesrätt 
 • familjevård
 • stöd för närståendevård
 • uppgifter som rör integration.

Största delen av socialservicen enligt socialvårdslagen är så kallad anslagsbunden service. Välfärdsområdet kan inom ramen för lagstiftningen tillämpa prövning vid beviljandet av servicen. För en del tjänster gäller dock så kallad subjektiv rätt till service, vilket innebär att klienten alltid har rätt att få servicen oberoende av välfärdsområdets anslagssituation.

Eftersom det finns mycket lagstiftning som styr socialservicen grupperas den ofta enligt livscykelmodellen i service för barn, unga och familjer, personer i arbetsför ålder och äldre.

En del av social- och hälsovårdstjänsterna är typiskt sådana att ansvaret fördelas mellan aktörerna inom social- och hälsovården. Så är fallet exempelvis inom alkohol- och drogarbetet samt mentalvårdsarbetet.

Hälsovårdstjänster

Målet med hälso- och sjukvården är att främja och upprätthålla befolkningens hälsa, välfärd, arbets- och handlingsförmåga och sociala trygghet samt att minska hälsoskillnaderna. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen avses bland annat följande med primärvård:

 • uppföljning av befolkningens hälsotillstånd som ordnas av välfärdsområdet
 • mödra- och barnrådgivningstjänster
 • skol- och studerandehälsovård
 • mun- och tandvård
 • mentalvård och missbrukarvård på basnivå
 • medicinsk rehabilitering
 • företagshälsovård
 • miljö- och hälsoskydd samt jour
 • öppen sjukvård
 • hemsjukvård
 • hemsjukhusvård och sjukhusvård. 

Hälso- och sjukvårdslagen (Finlex)

Produktion av tjänster

Välfärdsområdet kan producera tjänsterna själv eller i samarbete med andra välfärdsområden. Dessutom kan välfärdsområdet komplettera sin egen serviceproduktion genom att skaffa tjänster av privata serviceproducenter. I produktionen av socialvårdstjänster deltar exempelvis många företag och organisationer.

Utöver de tjänster som välfärdsområdena ordnar erbjuds social- och hälsovårdstjänster också av företagshälsovården och privata serviceproducenter. 

Se även

Mer information