Klimatförändringen

Människans handlande påverkar miljön på många sätt, bland annat genom att bidra till den globala uppvärmningen. Fenomen relaterade till klimatförändringen påverkar i sin tur människornas hälsotillstånd och välbefinnande. Detta är grunden för planetär hälsa, dvs. attvårt välbefinnande och vår hälsa är beroende av tillståndet i vår omgivning. Förutsättningen för planetär hälsa och välfärd är ett hållbart levnadssätt som vi kan påverka med vår livsföring och våra val.

Klimatförändringen påverkar vår hälsa och välbefinnande på många sätt

Klimatförändringen har många konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande. Därför måste vi arbeta för att begränsa klimatförändringen och samtidigt för att anpassa oss till förändringarna. Genom välfärdspolitiken kan dessa åtgärder stödjas samtidigt som man tar i beaktande att förändringarna berör olika befolkningsgrupper på olika sätt.

Infograf: De mest betydande hälsoeffekterna av klimatförändringen i Finland är hälsoskador orsakade av hetta, ökning av vattenburna epidemier och vektorförmedlade sjukdomar, halkolyckor samt problem med inomhusluften i anslutning till fuktskador i byggnader.

Klimatförändringen påverkar vår hälsa och välbefinnande på många sätt

Klimatförändringen har många konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande. Därför måste vi arbeta för att begränsa klimatförändringen och samtidigt för att anpassa oss till förändringarna. Genom välfärdspolitiken kan dessa åtgärder stödjas samtidigt som man tar i beaktande att förändringarna berör olika befolkningsgrupper på olika sätt.

Klimatförändringens hälsokonsekvenser

Till klimatförändringens inverkan på hälsan räknas att kroniska sjukdomar förvärras till följd av hetta och värmeböljor och att de allt mörkare vintrarna påverkar den psykiska hälsan. Folkhälsan kan också påverkas av försämrad vattenförsörjning samt ökad förekomst av sjukdomar som sprids av insekter och djur, dvs. zoonotiska smittsamma sjukdomar, samt andra infektionssjukdomar. Förändringarna i klimatet ställer också nya krav till exempel på byggnadernas väderbeständighet och förebyggandet av problem med inomhusluften.
Klimatförändringens hälsokonsekvenser

Klimatförändringens sociala konsekvenser

Klimatförändringen har också socioekonomiska konsekvenser som till exempel kan ta sig uttryck i en ökad ojämlikhet. Detta kan också påverka finländarnas hälsa och välbefinnande. De sociala konsekvenserna av klimatförändringen kan påverkas genom välfärdspolitiken.
Klimatförändringens sociala konsekvenser

Hållbara levnadsvanor

Förutom att vi identifierar och motverkar de sociala konsekvenserna måste vi också begränsa klimatförändringen. Ett sätt att motverka klimatförändringen är att stöda hållbara kostval och livsmedelssystem som beaktar jordens bärkraft. Ett annat sätt förknippat med levnadsvanor är att skapa förutsättningar för människor att röra sig på ett klimatvänligt, hälsofrämjande och rättvist sätt.
Att begränsa klimatförändringen

Anpassning till klimatförändringen

Anpassningsåtgärder behövs också i vår livsmiljö. Förändringarna i klimatet ställer nya krav till exempel på hur byggnaderna tål olika typer av väder och hur de hålls sunda.
Anpassning till klimatförändringen

Klimatarbetet vid THL

Klimatarbetet och ett planetärt perspektiv  på hälsa är väsentliga för att upprätthålla och  möjliggöra människors hälsa och välbefinnande – även i framtiden.

För att bekämpa klimatförändringens konsekvenser för hälsan och välbefinnandet bistår vi med sakkunskap och handledning, som grundar sig på nationellt och internationellt forsknings- och sakkunnigarbete.

Vi hjälper nuvarande och framtida beslutsfattare att utvärdera och utveckla klimat-, välfärds-, hälso- och miljöpolitiken enhetligt på regional, nationell och internationell nivå.

Under de kommande åren fortsätter THL att:

  • ta fram information om klimatförändringens hälsorelaterade och sociala konsekvenser
  • öka medvetenheten om klimatförändringens hälsorelaterade och sociala konsekvenser, inklusive konsekvenserna i anslutning till begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen
  • främja anpassningen till och begränsningen av klimatförändringen med stöd av kunskap
  • stödja en hållbar omställning genom att undersöka alternativa tillvägagångssätt under övergången till ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle.

Vårt arbete kring klimatförändringens konsekvenser för hälsan och välbefinnandet är en del av vår övergripande uppgift: "Vi främjar befolkningens välbefinnande, hälsa och trygghet, förebygger sjukdomar och sociala problem samt utvecklar välfärdssamhället".
THL:s strategi

På vår webbplats

Läs mer om klimatarbetet vid THL:

Forskningsprogrammet Hälsosamma och trygga livsmiljöer
Vi granskar hälso- och välfärdseffekterna av komplexa fenomen som klimatförändringen och urbaniseringen.

Påverkansmål
Främjandet av planetär hälsa och välbefinnande är en del av vår verksamhet.

Hållbarhet
Läs om hållbarhet i THL:s verksamhet.