Värmebölja

Det varma vädret ökar sjukdomsincidensen och dödligheten bland befolkningen. I svala länder uppkommer skadliga effekter vid lägre temperaturer än i varma länder, eftersom befolkningen anpassar sig till de lokala temperaturförhållandena kulturellt och i viss mån även fysiologiskt.

Värmen kan orsaka hälsoproblem redan under enstaka varma dagar. Under utdragna perioder av hög värme, dvs. under värmeböljor, ökar risken för allvarliga hälsokonsekvenserna kraftigt. Värmeböljor är särskilt skadliga eftersom livsmiljön inte blir svalare ens på natten p.g.a. att byggnaderna värms upp, och kroppen utsätts för långvarig värmebelastning. Hög luftfuktighet bidrar till att öka den besvärliga känsla som värmen orsakar.

Läs mer:
Hälsoeffekterna av höga temperaturer
Symptom och behandling av värmesjukdomar

En utdragen värmebölja på några veckor kan i Finland orsaka till och med flera hundra dödsfall i förtid. Äldre och långtidssjuka utsätts för den största risken för allvarliga hälsokonsekvenser.

Infograf som upprepar sidans innehåll.

I framtiden kommer hälsoriskerna som orsakas av det varma vädret sannolikt att öka, eftersom värmeböljorna blir vanligare och svårare i och med klimatförändringen. Befolkningens åldrande ökar också antalet skadeverkningar som orsakas av värmeböljorna.

THL utarbetar information om värmeböljornas inverkan på finländarnas hälsa. Med hjälp av denna information uppskattar man hur stora hälsorisker värmeböljorna orsakar och strävar man efter att minska värmeböljornas skadeverkningar.

Värmeböljans skadeeffekter kan förebyggas

Det är möjligt att i stor utsträckning förebygga hälsoriskerna till följd av en värmebölja genom att vidta tillräckliga åtgärder i god tid på förhand.

Läs mer: Allmänt om skyddsåtgärderna mot hälsoriskerna till följd av svår hetta

Det är särskilt viktigt att förbereda sig för värmeböljor i vårdinrättningar inom social- och hälsovården, eftersom äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar är känsliga för de hälsorisker som orsakas av varmt väder.

Läs mer: Skyddsåtgärder mot negativa hälsoeffekterna av svår hetta i vårdinrättningar

Barn, särskilt spädbarn och små barn, är känsliga för skadeverkningar som orsakas av värmebölja. Daghem, skolor och andra som tar hand om barn bör i sin verksamhet ta hänsyn till att skydda barnen för värmeböljans skadeverkningar.

Läs mer: Anvisningar för att förebygga skadeverkningar som orsakas av värmebölja för daghem, skolor och andra som tar hand om barn

Det lönar sig att tänka på hälsorisken redan i temperaturer som är under gränsen för värmebölja

I Finland ger Meteorologiska institutet en varning för värmebölja när dygnets högsta temperatur enligt prognosen stiger till 27 grader och medeltemperaturen till 20 grader. För personer som tillhör befolkningsgrupper som är känsliga för värmens effekter, deras anhöriga samt vårdpersonal och vårdinrättningar lönar det sig att ta hänsyn till den hälsorisk som värmen medför redan vid temperaturer som ligger några grader under gränsen för varning för värmebölja.

Varningar för köld och värmebölja (Meteorologiska institutet)
Varningar för land- och havsområden (Meteorologiska institutet)

Fem tips - förbered dig på värmeböljor i tid: 1. Se till att du får fönstren skyddade mot solexponering. 2. Skaffa vid behov en fläkt eller nerkylande luftkonditioneringsapparat. 3. Diskutera med din läkare hur hettan påverkar din sjukdom eller medicinering. 4. Kontrollera anvisningarna för förvaring av läkemedlen. 5. Lär dig identifiera symtom och behandlingsmetoder för värmesjukdomar.