Vatten

Sjölandskap och pir.

Vatten är nödvändigt för allt liv och kvaliteten på det vatten som vi använder har en direkt inverkan på hälsan. Hushållsvatten som är avsett för drickande och matlagning ska vara säkert, badvattnets kvalitet får inte orsaka sanitära olägenheter för simmare och byggnaders vatteninstallationer ska upprätthållas så att de hälsoskadliga mikroberna inte kan föröka sig i dem.

En god kvalitet på hushållsvattnet och upprätthållandet av det förutsätter rätt slags kompetens i produktionen, distributionen och användningen av hushållsvatten. Det behövs också samarbete mellan vattenverk, myndigheter, forskningslaboratorier och expertorganisationer.

Trots att största delen av finländarna hör till den organiserade vattenförsörjningen och får sitt hushållsvatten via vattenledningsnätet, finns det fastigheter i glesbygden som skaffar hushållsvatten från sin egen brunn. Det är brunnens ägare som ansvarar att  vattenkvaliteten i den egna brunnen är undersökt.

Läs mer: Ansvar av brunnens ägare och myndigheten (på brunnsvattensidan)

I Finland är hushållsvattnets kvalitet i regel mycket god. Hushållsvattnets kvalitet kan dock försämras bland annat på grund av kemisk behandling, att vattnet blir för länge stående i nätet eller strukturella problem eller problem med användningen av vattensystemet. Råvattnet som används för att producera hushållsvatten kan innehålla hälsoskadliga ämnen antingen naturligt eller till följd av mänsklig verksamhet. Om hushållsvattnet förorenas av hälsoskadliga mikrober kan det i värsta fall leda till en vattenburen epidemi.

Målet för THL:s forsknings- och expertverksamhet är att främja vattensäkerheten och förebygga och minska de sanitära olägenheter som vattnets kvalitet orsakar. Forskningen fokuserar på vattenkvaliteten samt på mikrobiologiska och kemiska problem som orsakas av behandling, distribution och användning av vatten samt på hur problemen kan lösas.