Miljögifter

Miljögifter är kemikalier som kommit ut i miljön till följd av människans aktivitet och som är skadliga för människan eller organismer.

Finländarna exponeras i huvudsak för miljögifter genom kosten, men också genom inandningsluften och i vissa fall genom huden.

Sidans innehåll:

Miljögifter färdas långt innan någon exponeras för dem

Det kan ta flera år för miljögifter att färdas i atmosfären, marken och vattendragen.

Infograf som upprepar sidans innehåll.

Skadliga ämnen som kommit ut i miljön från industrin, trafiken och diffusa källor transporteras i atmosfären. De landar i marken och transporteras vidare till växter och djur som vi använder som föda. Skadliga ämnen kan också komma ut i dricksvattnet.

Alla miljögifter cirkuleras inte i vår kropp via omgivningen, utan vi kan också exponeras för dem direkt via huden eller genom att andas in damm som innehåller dem.

Miljögifthalterna i Finland är små

Under de senaste årtiondena har koncentrationen av många miljögifter i miljön minskat till följd av lagstiftningsmässiga åtgärder.

Minskningen av koncentrationerna i miljön syns också i form av att människornas exponering för gifter minskar. THL har följt upp koncentrationerna av dioxiner och PCB-föreningar i kosten och modersmjölken i Finland sedan 1980-talet. Koncentrationerna har minskat avsevärt under denna period.

Halterna av alla kemikalier som misstänks vara skadliga har ännu inte sjunkit trots att användningsbegränsningar har fastställts för dem. Uppgifter om halterna av de nyaste kemikalierna i miljön och människan finns nödvändigtvis inte ännu.

En graf som visar att halterna av dioxiner och PCB i sill och bröstmjölk har minskat markant under de senaste decennierna.

Hälsofördelarna med att äta fisk övervinner eventuella olägenheter

Fisk är finländarnas främsta källa till många miljögifter.

Detta beror på att många miljögifter har en tendens – trots olika utsläppskällor och kemiska egenskaper – att hamna i vattendrag och fiskar på toppen av näringskedjorna. Det bästa sättet att undvika exponering och samtidigt försäkra sig om ett tillräckligt intag av nyttiga näringsämnen, såsom omega-3-fettsyror och D-vitamin, är att följa de finländska rekommendationerna om användning av fisk i kosten.

Det lönar sig inte att minska fiskkonsumtionen av rädsla för miljögifter eftersom fiskens hälsofördelar täcker eventuella skador av de miljögifter den innehåller. Däremot lönar det sig att äta olika fiskarter i varierande grad så att exponeringen för någon enskild kemikalie inte blir för stor.

Läs mer:

Det bästa sättet att minska miljögifterna är att följa de inhemska rekommendationerna för att äta fisk 

Enligt Statens näringsdelegations rekommendationer:

  • Är det bra att äta fisk minst två gånger i veckan
  • Är det bäst att variera olika fiskarter i kosten.

På grund av miljögifter, har Livsmedelsverket kommit med följande undantag till den allmänna rekommendationen ovan:

  • Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta strömming som orensad är över 17 cm lång eller alternativt lax eller öring fångad i Östersjön endast 1—2 gånger i månaden.
  • Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta gädda fångad i insjöar eller havet endast 1—2 gånger i månaden.
  • Gravida kvinnor och ammande mödrar borde inte alls äta gädda, eftersom den samlar på sig kvicksilver.
  • Det rekommenderas att personer som dagligen äter fisk fångad i insjöområden minskar sin konsumtion av också andra rovfiskar som samlar på sig kvicksilver. Sådana fiskar är utöver gäddan också stora abborrar, gösar och lakar.

Läs mer: Säkert sätt att använda fisk (Livsmedelsverket)